Australijos lietuvių noras – dviguba pilietybė
Petras Petrutis

Lietuvių išeivijoje dvigubos pilietybės klausimo sprendimas sukėlė aibes emocijų ir komentarų. Visa tai iš­sa­koma nevienodais žodžiais ir nevienodai skambančiais balsais. Šiaurės Amerikoje ir kituose žemynuose gyvenanti mūsų tautiečių dauguma pasisakė už Lietuvos pilietybės užtikrinimą.

Šiaurės Amerikoje, ypač JAV gyvenančių tautiečių, nuotaikos jau buvo aprašytos mūsų spaudoje. Tačiau kokios nuotaikos susidarė kitur, pavyzdžiui, Australijoje, nedaug yra žinoma.

Štai, pasinaudojus ,,Mūsų pastogės” informacija, pateikiame Australijos lietuvių pasisakymų. Čia rašančiajam (aukštaičiui) ypač įstrigo Aldonos Scano, Geelongo lietuvių choro „Vytis” dirigentės nuomonė: „Gimiau Kretingoje, esu žemaitė. Tokia ir liksiu be jokių Seimo nutarimų. Tačiau norėčiau žinoti, kodėl Australijos lietuviai neverti dvigubos pilietybės?”

Dr. Algis Kabaila, įsikūręs Canberoje, buvęs pirmasis LR garbės konsulas Australijoje, gimęs Lietuvoje Lietuvos piliečiu, pareiškė: „Jei mano vaikaičiams bus pilietybės teisė atimta, gal nuostolis bus nedidelis nei jiems, nei Lietuvai. Bet ar bus gražu, jei teisiniai atimsite pilietybę tokiems žmonėms, kaip Gabrielius ir Danutė Žemkalniai, kurie dalį savo senatvės pašventė Lietuvos labui? Ar bus gražu, kad Ukrainos lietuviai praras savo teisę į Lietuvos pilietybę?” ,,Nejaugi dar iki šiol mūsų šviesuomenė, sudaranti Lietuvos Seimą, nesuprato, kokią reikšmę gali turėti išeivijos tautiečiai nelaimės atveju?”
Štai Janinos Vabolienės, OAM, buvusios LR garbės konsulės Adelaidėje pasisakymas: „Tiems lietuviams, kurie pamiršo Lietuvą, jos pilietybės nereikia, bet tiems, kurie dešimtmečiais dirbo Lietuvos labui gyvendami svetimame krašte (ir be jokio atlyginimo) nesuteikti ir grąžinti Lietuvos pilietybės, kurios jie niekada neatsisakė, yra nusikaltimas ir neįvertinimas savo tautos sūnų ir dukrų.”

Dr. Algimantas Taškūnas, OAM, Lietuvos studijų sambūrio steigėjas Tasmanijos universitete ir iždininkas, „Lithuanian Papers” redaktorius: „Kaip gaila, kad Lietuvos Seimas taip suvėlė dvigubos pilietybės klausimą… Jeigu Lietuvos Seimas iš viso nesipriešina dvigubos pilietybės principui, tai Seimui telieka rūpintis tik Lietuvos pilietybės dalimi, nežiūrint, kur toks ‘dvigubas’ Lietuvos pi­lietis begyventų… Nepamirškime, paprastumas yra visų gerų įstatymų žymė.”

Iš Sydney atsiliepė Izolda Ira Poželaitė-Davis, AM: „Daug kraštų turi dvigubą pilietybę, kaip pvz., ir JAV. Juk tai ne nuodėmė ar tėvynės išdavimas priimti ir kitos šalies pilietybę. Tai nereiškia, kad jie nori pamiršti savo šaknis. Lietuvoje yra vos 3 milijonai gyventojų. Tai mažytis kraštas ir jame mažai gyventojų. Tausokime kiekvieną išvykusį ir ne­už­kirs­kime jam/jai kelio ir noro vėl su­grįžti į Lietuvą.”

Štai dr. Ramučio Zakarevičiaus, gyvenančio Sydney, nuomonė: „Nors Australijos lietuvių yra mažiau negu Amerikoje, bet reliatyviai žiūrint, Australijos lietuviai daug daugiau davė Lietuvai negu Amerikos lietuviai. Todėl gaila, kad Lietuvos parlamentarai traktuoja Australijos lietuvius kaip antraeilius lietuvius.”

Rasa Prašmutaitė, ALB Krašto valdybos pirmininkė, gyvenanti Mel­bourne, mano: „Argi mūsų kaltė, kad Australija nepriklauso nei ES, nei NATO?” Savo pareiškimą ji baigia: „Visgi būdami optimistai, manau, mums pritars ir keli šimtai lietuvių iš Naujosios Zelandijos, tikimės, jog ta diskriminacija kaip nors bus pa­naikinta. Konkrečių pasiūlymų kol kas neturime, bet dar kartą primena­me: lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt!”

Algis Migus, Lietuvos Respublikos pilietis, paso. nr. 407181, savo nuomonę išreiškė šiais žodžiais: „Nusivyliau Lietuvos Seimu perskaitęs sprendimą, kad NATO ir ES piliečiai priimtini būti Lietuvos pilie­čiais ir galės išlaikyti dvigubą pilietybę. Atrodo, kad mes tolimoje, gražioje Australijoje esame Lietuvos Seimo užmiršti. Gal kas iš Seimo 78 narių, kurie balsavo už įstatymą, paaiškintų, kodėl NATO pilietis yra tinkamesnis turėti dvigubą pilietybę negu Australijoje gyvenantis lietuvis?”

Dvigubos pilietybės klausimas yra pakankamai rimtas reikalas. Todėl jis turėtų būti apgalvotai sprendžiamas. Lietuvoje linkstama vadovautis Lietuvos Konstitucija. Ką gi, sakyki­me, kad Konstitucija yra valstybės pagrindas. Vis dėlto reikėtų nepa­miršti graudulingai susiklosiusių statistikos duomenų, kurie rodo, kad nuo 2001 metų iš Lietuvos emigravo apie 182,500 gyventojų. Niekas nežino ir tikriausiai niekas nesužinos, kiek dabar užsienyje gyvena lietuvių ir lietuvių kilmės žmonių. Lietuvių „už­sieniečių” pareiga mylėti ir gerbti tėvynę Lietuvą. Taipogi derėtų nepamiršti, kad mūsų gyvenamuose kraštuose (JAV, Kanadoje, Australi­joje, Pietų Amerikoje ir kitur) gyvuoja Lietuvėlėmis vadintinos bendruomenės. Tos Lietuvėlėmis vadin­ti­nos bendruomenės buvo, yra ir bus ver­tingos ir naudingos tėvynei Lie­tuvai. Todėl norėtųsi pasakyti, kad gal nederėtų visada pasikliauti konstitucinėmis plonybėmis. Gal šiuo atveju derėtų pritarti svetur gyvenančių lietuvių troškimams.

Pastaruoju metu Lietuvos „vyriausybininkai” teikėsi dar kartą svars­tyti dvigubos pilietybės klausimo spren­dimą ir pritarė vienai kitai pataisai. Ten­ka manyti, kad ilgainiui susida­rys sąlygos ir kitiems pataisymams.

P. S. Naudotasi Australijos lietuvių savaitraščio ,,Mūsų pastogė” žiniomis. Šiame savaitraštyje buvo paskelbtas didokas skaičius pasisakymų dėl dvigubos pilietybės įteisinimo. Čia rašantysis be ,,Mūsų pastogės” redakcijos sutikimo pasinaudojo kai kuriais pasisakymais. Tebūna jam atleista. Tebūna priimta čia rašančiojo skirta pagarba ir padėka ,,Mūsų pastogės” redakcijai.