florida

Bendra suvažiavimo dalyvių nuotrauka. S. Šimkuvienės-Rosen nuotr.

Naujienos Florida Lietuvių bendruomenės padangėje

SIGITA ŠIMKUVIENĖ-ROSEN
JAV LB KV vicepirmininkè organizaciniams reikalams

Florida valstijos apygarda jungia aštuonias Lietuvių Bendruomenės apylinkes: St. Petersburg, Florida Pietryčių, Sunny Hills, Auksinio Kranto, Palm Beach, Orlando, Atlanta ir North Carolina. Per pastaruosius ketverius metus ten įkurtos dvi naujos apylinkės – Florida Pietryčių ir Orlando. Jau antri metai, kai buriasi Sarrasota miesto lietuviai. Pati jauniausia Orlando apylinkė šių metų rudenį, rugsėjo 24–26 dienomis, visus kviečia į JAV LB XIX tarybos antrąją sesiją.

Pažintis su Auksinio Kranto apylinkės valdyba

Trumpam savaitgaliui atvykusi į Florida, turėjau galimybę ilgiau pabendrauti su čia gyvenančiais LB veikėjais. Mane nuoširdžiai priėmė ir globojo Zita Siderienė, buvusi Florida Pietvakarių apylinkės pirmininkė (naujas šios apylinkės pirmininkas – Domas Asanavičius), XIX tarybos narė. Ji, atsisakiusi savo tiesioginių darbų, paaukojo laiko mane globodama, mes smagiai kartu keliavome į susitikimus su Florida apylinkių veikėjais. Jau penktadienio pavakary per didžiulę audrą vykome susitikti su Auksinio Kranto apylinkės valdyba.

Mus pakvietė nuoširdus valdybos narys, apylinkės iždininkas, ilgametis veikėjas Vincentas Skupeika. Buvo tikrai malonu galų gale susitikti Danutę Liutermozienę, kaip tik prieš savaitę baigusią pirmininkauti. Kokius šešerius metus pasikalbėdavome telefonu apie tai, kaip sekasi jiems, kas naujo jų padangėje. D. Liutermozienei šio susitikimo metu buvo įteiktas JAV LB KV Padėkos raštas už nuoširdžią visuomeninę veiklą Lietuvių Bendruomenėje.

Savo pasiaukojimą LB veiklai ji paveldėjo iš tėvelio Valerijono Balčiūno – pirmojo šios apylinkės pirmininko. Padėkos rašto gavimo proga D. Liutermozienę pasveikino apylinkės valdybos nariai – nauja pirmininkė dr. Birutė Pautienytė, Janina Klimavičienė, Vincentas Skupeika, Laima Macijauskienė ir apylinkės nariai Julius, Leonas, Arūnas.

Apie Aukso Kranto apylinkės veiklą papasakojo dabar jau buvusi jos pirmininkė. Apylinkėje priskaičiuojama apie keturiasdešimt šeimų, daugiausia vyresnės kartos lietuvių. Patalpų renginiams apylinkė neturi, tad savo susitikimus rengia įvairiose vietose. Pagal jau numatytas gaires jos nariai kas antrą savaitę renkasi bendrų pietų, kurių metu aptaria savo telkinio naujienas, žinias iš Lietuvos. Buvo labai naudinga susitikti su šio telkinio veikėjais ir trumpai papasakoti, kokius darbus dabar atlieka LB Krašto valdyba, apie Išeivijos studentų stažuočių programą, kokiais rūpesčiais gyvena lietuviai kituose telkiniuose. Džiugu, kad šio telkinio patyrę veikėjai į savo gretas priėmė ir jaunesnės kartos lietuvius. Janina Klimavičienė dar tik antri metai atvykusi iš Lietuvos, o jau yra apylinkės valdybos narė. Aktyvus bendruomenininkas V. Skupeika dažnai aprašo savo apylinkės veiklą ,,Draugo” puslapiuose. Šis garbaus amžiaus žmogaus svarbus darbas liks ateities kartoms.

Pernakvoję svetinguose V. Skupeikos namuose iš pat ryto išvykome į West Palm Beach miestelį, kuriame ir vyko Florida apygardos suvažiavimas.

Florida apygardos suvažiavimas

Kaip žinia, Florida apygarda (a. a. Kęstučiui Miklui išėjus į anapilį) visus metus neturėjo savo valdybos pirmininko, todėl būtinai reikėjo išrinkti naują apygardos valdybą. Dar prieš Naujuosius metus JAV LB Krašto valdybos vardu kreipiausi į Palm Beach apylinkės pirmininką Povilą Manomaitį ir jo valdybą, kad padėtų suorganizuoti jų telkinyje Florida apygardos suvažiavimą. Galiu pasakyti, kad apylinkė puikiai susidorojo su užduotimi – suvažiavimui buvo deramai pasiruošta, išsiuntinėti kvietimai su suvažiavimo darbotvarke. Suvažiavimas vyko LR garbės konsulo Stanley Balzeko jaunesniojo konsulato patalpose. Už tai jam esame labai dėkingi.

Suvažiavime dalyvavo Sunny Hills, Auksinio Kranto, Atlanta, Florida Pietvakarių, Palm Beach ir Orlando apylinkių atstovai. Turėjome ir svečių – dr. Vidą Ramonas su vyru Sigitu Ramonu ir jų viešnią iš Lietuvos.

Palm Beach apylinkės laimėjimai

Palm Beach apylinkės valdybos pirmininkas P. Manomaitis pasveikino visus susirinkusiuosius ir palinkėjo našaus darbo. Jo vadovaujama apylinkės valdyba darniai dirba dar tik pusę metų, bet rezultatai jau matyti: apylinkė ruošia lietuviškus renginius, joje veikia lietuviška mokyklėlė, moterų ansamblis „Dainelė”, kuriam ilgus metus vadovauja muzikė Renata Armalaitė. Kelios „Dainelės” moterys vyko į Dainų šventę Toronto mieste, Kanadoje. Buvo malonu susipažinti su Regina Greičiuviene, kuri labai kruopščiai dirba leisdama Florida lietuvių biuletenį.

Šios apylinkės sekretorius Antanas Greičius tvarkingai ir pagal LB įstatus vedė susirinkimą. Visų dalyvaujančių apylinkių pirmininkai ar jų atstovai perskaitė pranešimus apie savo telkinių veiklą.

St. Petersburg apylinkės pranešimas

Buvo perskaitytas Vidos Meiluvienės, St. Petersburg apylinkės pirmininkės, atsiųstas veiklos aprašymas. Šiame telkinyje veikia Lietuvių klubas, šeštadieninė mokyklėlė, susikūrusi trečiabangių organizacija „Banga”. Rašydama šį straipsnį turėjau progos telefonu pakalbinti gerbiamą pirmininkę V. Meiluvienę. Ji pasidžiaugė, kad apylinkės valdyba: L. Kynienė, E. Jasaitienė, A. Kerbelienė, A. Česnaitė – dirba labai nuoširdžiai ir gražiai bendradarbiauja su Lietuvių klubo valdyba.

Sunny Hills apylinkės veiklieji lietuviai

Sunny Hills apylinkei jau trylikti metai vadovauja Elena Žebertavičienė, nepaprastų gabumų moteris, dainininkė, teatro režisierė, eilių kūrėja, gera šeimininkė. Savo apylinkėje, kurią sudaro apie 50 žmonių, Elena sugeba rasti bendraminčių ir organizuoti ne tik įprastus lietuviškus renginius, bet ir atskirų žmonių jubiliejus, šeimos šventes, bendras Kūčias. Jų telkinyje visada gražiai minima Motinos diena. Į Florida apygardos suvažiavimą E. Žebertavičienė autobusu keliavo net 9 val. – susitikti su kitų telkinių lietuviais, dalyvauti apygardos suvažiavime, pasidalinti savo darbo patirtimi. Kaip tik šio suvažiavimo metu man teko didelė garbė ją apdovanoti JAV LB KV Padėkos raštu, pasirašytu JAV LB Krašto valdybos pirmininko Vyto Maciūno. Padėkos raštas – tai apylinkės pirmininkės E. Žebertavičienės nuoširdaus darbo įvertinimas už jos aktyvią visuomeninę veiklą. E. Žebertavičienė geru žodžiu mini savo apylinkės veikėjus Algirdą Naką, Juditą Manomaitytę, Algirdą Savicką, Juliją Čepulienę, Valę Zubavičienę ir kitus, kurie prisideda prie apylinkės renginių.

Kalbant apie šią apylinkę negalima nepaminėti tik prieš keletą mėnesių į anapilį išėjusio a. a. Vinco Žebertavičiaus, mylimo Elenos vyro. Jis buvo tas žmogus, kuris visada buvo šalia, daug padėjo organizuojant renginius. Pačiai teko dalyvauti šios apylinkės šventėje ir klausytis a. a. V. Žebertavičiaus Bernardo Brazdžionio eilių skaitymo.

Įdomi Atlanta apylinkės veikla

Ypač visus sudomino Atlanta atstovės Virginijos Šileikytės-Thoresen, buvusios apylinkės pirmininkės, pranešimas. Šioje apylinkėje yra užsiregistravę 423 suaugusieji ir 85 vaikai. Veikia ,,Saulės” mokyklėlė, kuri atšventė 7 savo gyvavimo metus. Atlanta apylinkėje daugiausia gyvena jaunos kartos lietuviai, tad jų veikla ir naujoviškesnė, ir kūrybiškesnė, leidžianti paįvairinti LB veiklą neįprastais lietuviškais renginiais. Jie neapsiriboja tradiciniais renginiais. Organizuoja motociklininkų žygius, teniso turnyrus. Nauja šios apylinkės pirmininke išrinkta Silvija Aniulienė.

Orlando apylinkės ypatumai

Florida suvažiavimo dalyviams prisistatė Orlando pirmininkas Mindaugas Šatas. Apie Orlando apylinkės veiklos ypatumus kalbėjo buvęs šios apylinkės pirmininkas, pagrindinis jos steigėjas Alvydas Smilinskas. Nauja apylinkė jau organizuoja įdomius gražius renginius ir dar šiais metais visus pakvies į JAV LB XIX tarybos sesiją savo apylinkėje. Tikrai gražus ir neįprastas reiškinys JAV LB padangėje.

Antroje suvažiavimo dalyje įvyko Florida apygardos valdybos rinkimai. Kiekviena apylinkė pasiūlė savo narius. Visi balsuotojai, jų buvo 17, pritarė kandidatų sąrašui ir visais balsais nubalsavo už pateiktą valdybos narių sąrašą. Susirinkę valdybos nariai išsirinko savo pirmininką, juo tapo A. Smilinskas.

Sveikiname naują Florida apygardos valdybą ir jos pirmininką A. Smilinską linkėdami sėkmingo ir gražaus bendradarbiavimo!