,,VETO” AUDRA ARBATOS PUODELYJE

Jonas Daugirdas
Ona Daugirdienè

Paskutinėmis dienomis neįmanoma atversti lietuviško laikraščio neužtikus emocingų antraščių apie Prezidento Valdo Adamkaus dvigubos pilietybės ,,veto” ir mūsų veikėjų nusivylusius ar net nenuosaikius pasisakymus apie tai. Regina Narušienė mandagiai atsidusinėja, kad Prezidentą klaidina ir manipuliuoja užkulisiniai patarėjai, o Bronius Nainys piktai šaukia, kad V. Adamkus proteguoja antrabangius, nustumdamas trečiabangius į bevertę klasę.

Tačiau, atidžiai perskaičius pilnus, oficialius ,,vetuoto” įstatymo ir Prezidento pasiūlytų pataisų tekstus, peršasi sekanti išvada. Pirmiausia, tas garsusis ,,veto”, nuskambėjęs aplink pasaulį, yra paprasčiausiai įstatymo grąžinimas Seimui dėl pataisų; antra, V. Adamkaus pasiūlytos pataisos sudaro tik kelias eilutes 5–6 puslapių ilgumo įstatyme, taigi nėra ištisinis įstatymo atmetimas ir trečia, ilgalaikiu masteliu matuojant, V. Adamkaus pataisos, mūsų nuomone, yra protingos ir Lietuvos valstybei naudingos.

Taigi nesikarščiuodami pasižiūrėkime, ką Prezidentas V. Adamkus pasiūlė. Originaliame įstatyme lietuviai, gyvenantys ES, NATO ir kraštuose, su kuriais Lietuva turi bendrą sieną, turi išimtinę teisę į dvigubą pilietybę. Ar tikrai norime automatiškai šitokią privilegiją suteikti Rusijai? Gudijai? Galbūt. Galbūt ne. Ar norime automatiškai atmesti Pietų Amerikos ir Australijos lietuvių teises? Tikrai ne. Ar protinga kažkaip dirbtinai iš anksto sugrupuoti pasaulio šalis? Nelabai. Ar įtikėtina, kad Konstitucinis Teismas priimtų tokį platų ir neapribotą išimčių sąrašą? Tik sapne.

Adamkus paliko dvigubos pilietybės teisę antrabangiams, tremtiniams ir jų atžalomis, ir vaikams, turintiems bent vieną Lietuvos pilietį tėvą. Jis tiktai išbraukė automatišką dvigubos pilietybės galimybę ,,trečiabangių” profilio lietuviams, gyvenantiems kaimyninėse, EU bei NATO šalyse, kol nebus sudarytos sutartys su šiais kraštais. Taigi įstatymo pataisa neužkerta kelio trečiabangiams išsaugoti Lietuvos pilietybę, bet tik prašo juos palaukti, kol Seimas tas sutartis sudarys.

Ankstyvesnis įstatymas buvo toks platus, kad jį priėmus, net nepalankiais atvejais valstybinės rankos būtų supančiotos. Dabar Seimas galės tiksliai spręsti, su kuriomis šalimis sudaryti dvigubos pilietybės sutartis ir su kuriomis atsargiau laikytis, sutartyse įvedant reikalingus apribojimus.

Prezidento V. Adamkaus pasiūlytos pataisos pagerina ir sutvirtina pilietybės įstatymą, apsaugodamos nuo pakartoto atmetimo Konstituciniame Teisme.
Politinis spaudimas dabar turėtų būti taikomas ne susišaudymui su Prezidentu ir ne aimanavimui apie miražinį ,,veto”, o taikomas Seimui, kad jis nedelsiant parengtų tas dvišales pilietybės sutartis, kurios įstatyme numatytos.
 
S. Susidomėję skaitytojai įstatymo tekstą ir Prezidento pasiūlytas pataisas gali rasti internete adresu:

Birželio 30 d. įstatymą:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324343

Prezidento pasiūlytus pakeitimus:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324560