,,Moterys – liaunos, o tų vyrų miklumas...”


sokiu svnt
Vytenio Lietuvninko nuotraukos


XIII Lietuvių tautinių šokių šventės atgarsiai

Dr. Viktoras Stankus

Pasibaigus XI Lietuvių tautinių šokių šventei Toronte 2000 metais, tiek šokėjai, tiek žiūrovai kalbėjo, kad kitą šventę reikia ruošti Los Angeles. Tiek metų šaunūs Los Angeles ,,LB Spindulio” šokėjai bei žiūrovai keliavo į Čikagą, Clevelandą, Hamiltoną, tad pats laikas mums atsilyginti ir keliauti į Los Angeles, kur vietiniai lietuviai, drauge su ,,Spindulio” vadove Danguole RazutyteVarniene rengė iškilią ir džiaugsmingą šventę.

XIII Lietuvių tautinių šokių šventė, įvykusi š. m. liepos 4–6 dienomis Los Angeles, University of Southern California, Galen Center auditorijoje, nenuvylė suplaukusių 1,100 šokėjų (iš 22 JAV miestų, iš Kanados: Hamiltono, Toronto, ir Lietuvos: Nidos, Panevėžio, Vilniaus) bei 3,000 žiūrovų, nustebino savo organizuotumu ir meniškumu.

Atvykusias savų vadovų jau paruoštas tautinių šokių vaikų, jaunuolių ir vyresniųjų grupes meno vadovė D. Varnienė turėjo sujungti į vieną meninį kūrinį. Įtemptas, bet malonus darbas prasidėjo repeticija jau penktadienį, liepos 4 d., ,,Hilton” viešbučio salėje, o šeštadienį – Galen Center auditorijoje.

soikiu svntPer šeštadienio ilgą repeticiją šokėjai atidžiai klausė Danguolės, kuri su kantrybe, meile ir pagarba derino 40 šokių grupes (15 kvadratų, 15 grupių, iki 240 ar daugiau šokėjų aikštėje), sukurdama sklandų junginį.

Rezultatas pasiektas! Per pačią šokių šventę liepos 6 d., sekmadienį, žiūrovai džiaugėsi ir plojimais įvertino spektaklį.

Greiti šokiai lyg kokie kaleidoskopo simetriniai deriniai (,,Aštuonnytis”, ,,Mikita”, ,,Malūnas” ir kiti) viliojo akį ir ausį kaip Amerikos liepos 4osios besikeičiantys, žaižaruojantys fejerverkai. Iš nelietuvių žiūrovų – amerikiečių, japonų – buvo girdėti komentarai: ,,Moterys – liaunos, grakščiai šoka, o tų vyrų miklumas, jėga ir greitis – stebėtinas!”

Orūs, elegantiški šokiai, tokie kaip ,,Blezdingėlė”, ,,Sesė sodą sodino” ir kiti, ir pirmą kartą šventėje šokamas Onos Razutienės sukurtas ,,Vainikų šokis” užbūrė žiūrovus grakščiais, darniais judesiais, pritaikyta lyrine muzika. Maloni staigmena buvo menininkų grupės GIRO – dailininkų Gintaro Jociaus ir Rolando Kiaulevičiaus – sukurtos didingos, aukštos šiaudinės Gaidžio, Ožio ir Rugių bobos skulptūros, kurios, įvežtos į aikštės vidurį, paryškino toms temoms skirtus šokius.

Šventės pranešėjos Rūta Lee ir Sigutė MikutaitytėMiller puikiai vedė šokių programą, pristatė garbės svečius, valdžios atstovus. Rūta Lee ypatingai gabiai išlaikė žiūrovų dėmesį. Perskaičiusi gubernatoriaus Arnold Schwarzenegger sveikinimą pareiškė – ,,Kokių gražiu lietuvišku būdu atšvenčiam ir Amerikos gimtadienį!”

XIII Lietuvių tautinių šokių šventė pasisekė rengėjų – vietinio LA XIII Tautinių šokių komiteto, JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenių ir Lietuvių šokių instituto – dėka.

Komiteto kopirmininkas Jurgis Joga pareiškė padėką už įdėtą darbą. Džiaugėsi, kad šventė, susipažinimo vakaras, skirtas jauniems ir vyresniems, ir pokylis buvo sėkmingi. Jis dėkingas visiems darbuotojams, aukotojams, tarp jų – ir Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vyriausybės už 20,000 litų paramą, kaliforniečiams, kurie sutelkė 12,000 dol. šokių grupėms iš Lietuvos į šventę atskraidinti.
Kad žiūrovai įvertino šventę, buvo akivaizdu – pokylio metu jie atsistoję kėlė ovacijas šokių šventės meno vadovei D. Varnienei.

Ir džiugu, kad šventė pritraukė ne vien lietuvių kilmės šokėjus, bet ir amerikiečius, kurie šoko Kansas City ,,Aidas” šokių grupėje ir Durham, North Carolina grupės ,,Šokis” gretose. Amerikoje studijuojančiai lietuvei Aušrai Liaukevičiūtei, Baltimore ,,Malūnas” šokėjai, tokia vietinių Amerikos lietuvių, o ypač – pačių amerikiečių pagarba lietuvių tautiniam šokiui padarė gilų įspūdį.

D. Varnienė tiki, kad XIII Lietuvių tautinių šokių šventė pasiekė savo tikslą – išlaikyti ir perduoti tautinių šokių kultūrinį lobyną ateinančioms kartoms, nes tauta, kuri gerbia savo senovinius šokius ir kartas nuo karto atnaujina juos nauja choreografija, turi ir ateitį.

sokiusvnt