Smagi Vidurio Vakarų apygardos gegužinė

Laimos Apanavičienės nuotraukos

geguzine
JAV LB Krašto valdybos Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė laiminga,
 kad į gegužinę ir daug žmonių susirinko, ir oras gražus pasitaikė

geguzine
Mindaugas Baukus siūlė pasmaguriauti ,,Racine Bakery” lietuvišku kugeliuo, o Valė
Kliknienė ir Birutė Vilutienė vaišino ,,Racine Bakery” keptais kotletais.


geguzine
Visus linksmino Ligita ir Algimantas Barniškiai.


geguzine
Gegužinėje visi turėjo ką veikti: kas vaišinosi Algio Kirkaus siūlomais gaivinamais
gėrimais ar lietuvišku alučiu, kas šoko, kas šnekučiavosi.

geguzine

vidvakgeguzine