Dariaus ir Girėno skrydį paminėjo New Yorko lietuviai

Laurynas R. Misevičius


nydargir

Prieš lietuvių lakūnų skrydžio per Atlantą 75-mečio minėjimą Floyd Bennett oro 
uosto Ryan lankytojų centre liepos mėn. įrengtas naujas stendas, kurio centre 
– Steponas Darius ir Stasys Girėnas bei jų
lėktuvas „Lituanica”.


Kuomet kauniečiai nesuranda tinkamo sprendimo, kas labiau tiktų ateities kartoms priminti apie legendinių Amerikos lietuvių lakūnų Stepono JucevičiausDarašiaus bei Stasio Girskio-Girčiaus-Girch (mums labiau žinomų savo sutrumpintais Dariaus ir Girėno vardais) palikimą – pušelės ar ąžuoliukai naujai užsodintoje Aviatorių giraitėje Aleksote, o Lietuvos aeroklubas bei apskritai visuomenė vis dar nesugeba dabartinės šalies valdžios įtikinti, kad atėjo laikas įvykdyti dar 1934 metais priimto testamento, bylojančio, kad Kauno Prisikėlimo bažnyčia – tai S. Dariaus ir S. Girėno amžino poilsio vieta (kaip žinia, abu Atlantą prieš 75 metus nugalėję mūsų tautiečiai yra palaidoti kukliose Aukštųjų Šančių kapinėse), New York lietuviai parodė stebėtiną vienybę paminint istorinį skrydį šiame didmiestyje.

nydargirĮžanga į Dariaus ir Girėno skrydžio 75-ųjų metinių iškilmingą minėjimą New York tapo liepos 13-osios popietė, lietuviškos Apreiškimo parapijos salėje, kurią vedė JAV Lietuvių Bendruomenės BrooklynQueens, NY apylinkės pirmininkė Vida Jankauskienė. Po minėjimo būrelis dalyvių, vadovaujami Vlado Sido, nuvyko į netoliese esantį ,,Lithuanian Square” parkelį (kur pastatytas paminklas abiem įžymiesiems Amerikos lietuviams lakūnams) prisiminti ir pagerbti mūsų žuvusių didvyrių.

Kur kas įspūdingesnis Dariaus ir Girėno žygdarbio paminėjimas įvyko New York šeštadienį – liepos 19ąją Floyd Bennett oro uoste Brooklyn, iš kurio lakūnai 1933 m. liepos 15 d. ir pakilo istoriniam skrydžiui į Lietuvą su savo vienmotore „Lituanica”. Tik įėjus į pirmuoju New York municipaliniu aerodromu tapusią teritoriją, ir dabar vieną svarbiausių vietų pasaulinėje aviacijos istorijoje, buvo malonu išvysti vėjyje plevėsuojantį trispalvį kaspiną, bylojantį apie neeilinę mūsų tautai dieną. Ryan lankytojų centro viduje į akis krito naujai paruoštas stendas, pasakojantis apie žymiausius aviatorius, skridusius per Atlantą iš šio oro uosto, o jų gretose centrinėmis figūromis įamžinti ir abu lietuviai, 1933-ųjų liepą pasiekę antrą geriausią rezultatą pasaulyje transatlantine trasa pagal skrydžio nuotolį ir ketvirtąjį pagal ore išbūtą laiką. Kaip žinia, mūsų planetos aviacijos istorijoje Dariaus ir Girėno skrydis tebeminimas kaip vienas tiksliausių.

Todėl nenuostabu, kad po šio legendinio žygdarbio praėjus septyniems su puse dešimtmečio New York apylinkių lietuvių susidomėjimas juo nė kiek neatslūgo. Na, o patį 75-metį pavyko pažymėti savo „pajėgas” suvienijus tiek Lietuvos Vyčiams, tiek JAV LB New York apygardai, tiek Tautos fondui ir radijo valandėlei lietuvių kalba, tiek ir LR konsulatui šiame didmiestyje.

Dabar Gateway Nacionaliniam parkui (National Park Service)nydargir priklausančioje oro uosto teritorijoje įkurta įžymių aviatorių paroda, o nuo liepos 19 d. Ryan lankytojų centro pastate atidengta ir memorialinė lenta, skirta Dariaus ir Girėno skrydžio jubiliejui paminėti. Į šią šventę atvykę lietuviai buvo sužavėti ne tik profesionalios operos dainininkės italų kilmės solistės T. Mazzilli atliekama „Ave Maria”, bet ir minėto parko vadovo Barry Sullivan sveikinimo žodžiu. Amerikietis, gavęs iš renginio vedėjo Maspeth, NY Lietuvos Vyčių kuopos pirmininko Dr. Pau-lMichael Kazo suvenyrinę lentelę-užrašą anglų kalba „Darius and Girenas Airport”, nepasimetė ir pranešė pasinaudosiantis savo, kaip municipalinės valdžios institucijos atsakingo pareigūno, privilegija ir tą patį šeštadienį, liepos 19-ąją, uždarysiantis Floyd Bennett Field ir toje pat vietoje atidarysiantis… Dariaus ir Girėno oro uostą! Į svečius taip pat kreipėsi vyskupas Paulius Baltakis, OFM, Tautos fondo Tarybos pirmininkė bei lietuviškos radijo programos New York vedėja dr. Giedrė Kumpikaitė, JAV LB New York apygardos vadovė Ramutė Žukaitė. Pagrindiniu prelegentu tapo jau metus NY tarnaujantis Lietuvos gen. konsulato vadovas ambasadorius Jonas Paslauskas, o renginį vainikavo Apreiškimo parapijos choro narių čia pat sudainuotas „Atskrend sakalėlis”.

Turiningai praleidę šeštadienio popietę New York lietuviai skirstėsi tarytum pakylėti legendinių lakūnų dvasios, kurie savo pačių žodžiais tariant „įvykdė garbingą misiją savo tėvynės vardan”.

nydargir

Prie liepos 19 d. Ryan lankytojų centre iškilmingai atidengtos memorialinės lentos, skirtos Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 75-mečiui paminėti, panoro nusifotografuoti ir visi Floyd Bennett Field (Gateway Nacionalinio parko) darbuotojai amerikiečiai.
Lauryno R. Misevičiaus nuotraukos
.