Lietuvių fondo paskirstyta parama atspindi pokyčius fonde

Dalia Cidzikaitė

Š. m. birželio 27 d. Lietuvių Fondo surengtoje spaudos konferencijoje spaudosfondas atstovai buvo supažindinti su šių metų pelno paskirstymo rezultatais. Jie atspindi Fonde vykstančius pasikeitimus, norą atkreipti dėmesį į narių pageidavimus, kam skirti paramą, bei šios organizacijos tikslą tapti atviresne organizacija, plėstis ir apimti visą Ameriką.

Paskirstyta 50,000 dol. daugiau nei pernai

LF Pelno skirstymo komiteto darbą pristatė Komiteto pirmininkas Algirdas Saulis. Minėto komiteto posėdis, įvykęs š. m. gegužės 31 d., iš viso paskirstė 649,674 dol. iš 650,000 dol. LF Tarybos patvirtintos 2008 metų sumos, tai 50,000 dol. daugiau nei pernai. Iš tos sumos nutarta stipendijoms paskirti 145,000 dol., bendrai paramai palikus 505,000 dol. Stipendijoms skirtos sumos didesnė dalis (107,294 dol. arba 74 proc.) atėjo iš specialių fondų, likusi suma — 36,941 dol. arba 26 proc. buvo paimta iš bendros kasos. Iš viso liko nepaskirstyta 326 dol. suma.

Stipendijų paraiškos šiais metais stipresnės

Stipendijų pakomitetį, kuris prižiūri ir įvertina prašymus stipendijoms gauti, jau kelinti metai sudaro tie patys nariai (Jūratė Budrienė, Vanesa Kašelionis-Sandoval, Sigita Baniulytė, Juozas Polikaitis ir Andrius Tamulis), jam vadovauja Tadas Kulbis. Šiais metais šis Pakomitetis stipendijoms paskyrė 144,235 dol. (prašyta 598,427 dol.), buvo gautas 121 prašymas, patenkinta 79. LF administracija teigė, jog šiais metais paraiškos stipendijoms gauti buvo labai stiprios ir buvo gana sunku atrinkti tuos, kurie nusipelnė paramos. Stipendijos skirstomos pagal tam tikras LF gaires: visų pirma pirmenybė teikiama studentams, gimusiems JAV ar JAV piliečiams, tada — studentams su žalia kortele (abiem atvejais pirmenybė skiriama LF nariams, jų vaikams ar vaikaičiams); po to — studentams iš Lietuvos, studijuojantiems magistrantūros/doktorantūros programose Lietuvoje ir t.t.

Liūto dalis atiteko išeivijos projektams

Pelno skirstymo komitetą pagal Fondo įstatus sudaro dviejų grupių atstovai: trys nariai iš LF ir trys iš JAV LB. Šiais metais JAV LB atstovavo visi nauji nariai: Aidas Kapčinskas, Laima Karosienė, Jonas Vainius ir Ramūnas Kondratas (antrininkas). Išskyrus Joną Vainių, visi trys yra iš Rytinės pakrantės. Trys atstovai iš LF yra: Algirdas Saulis (pirmininkas), Jūratė Budrienė, Vytautas Kamantas ir Danutė Bindokienė (antrininkė). Anot Sauliaus, paraiškų svarstymas vyksta pagal pirmumą, kuris yra nusakytas LF pelno skirstymo gairėse (jas galima rasti internete adresu www.lithuanianfoundation. org). Kaip ir skiriant stipendijas, taip ir čia vadovaujamasi LF nustatytomis gairėmis. Pagal jas didžiąją LF paramos dalį gavo išeivijos veiklai skirti projektai, ypač lituanistinis švietimas. Antroje vietoje buvo paremtas švietimas, kultūra, mokslas.

Kadangi LF partneriai yra JAV LB, svarstant paraiškas pirmenybė buvo suteikta šiai organizacijai, po jos sekė PLB, trečioje vietoje – prašymai iš Amerikos, ketvirtoje — prašymai iš kitų pasaulio šalių ir pačioje pabaigoje — prašymai iš Lietuvos. LF parama pagal kategorijas pasiskirstė taip: JAV LB gavo 197,934 dol. (daugiau nei pernai); stipendijoms skirta 144,235 dol.; PLB paskirta 23,500 dol.; žiniasklaidai — 38,000 dol.; kitiems prašymams iš JAV — 211,456 dol.

A. Sauliaus teigimu, šiems metams paskirta suma, išskyrus porą šimtų dolerių, labai greitai buvo išskirstyta ir paskutiniams prašymams iš Lietuvos jau nebuvo likę lėšų. Kaip jau buvo minėta anksčiau, didžiausia bendros paramos suma pagal šalį buvo paskirta JAV (89 proc.), Lietuvai atiteko 6 proc. paramos, kitur — 5 proc.

Jaunimo metais — parama jaunimui

Šie metai LF yra paskelbti jaunimo metais, todėl skirstant pelną stengtasi į tai atkreipti dėmesį ir ypač paremti jaunimą bei jaunimo reikalams skirtus prašymus. Tai, pasak A. Sauliaus, atsispindi skirstant pelną — 90,000 dol. buvo paskirta JAV LB Švietimo tarybai kaip parama lituanistinėms mokykloms JAV (tai trečdaliu daugiau nei pernai). Tarp kitų didesnių gavėjų yra PLB Lituanistikos katedra University of Illinois (30,000 dol.); žiniasklaida (38,000 dol.); Lituanistikos tyrimų ir studijų centras Čikagoje (30,000 dol.). Paremti centrų – Jaunimo centro (15,000 dol.) ir Pasaulio lietuvių centro (25,000 dol.) — įvairūs projektai, patys centrai nuspręs, kaip tuos pinigus išleisti. LF, kaip ir kiekvienais metais, parėmė Vasario 16-osios gimnaziją (10,000 dol.). Taip pat gauti 8 prašymai iš Pietų Amerikos studentų studijuoti lietuvių kalbą Vasario 16-osios gimnazijoje. Pagal susitarimą su gimnazija, LF tam reikalui paskyrė 25,000 dol. ir pati gimnazija nuspręs, kiek studentų ji galės paremti su paskirta suma. Taip pat paremtos jaunimo stovyklos čia, Amerikoje (apie 31,000 dol.).

A. Saulis apgailestavo, kad ir šiais metais pritrūko pinigų visus projektus paremti. LF sulaukė 267 prašymų 2,421,551 dol. sumai, o šių metų LF paskirta suma buvo vos 650,000 dol. (paskirta 649,674 dol.). ,,Todėl reikėjo gerai pagalvoti, kurie projektai bus naudingiausi. Mums reikia padidinti aukas, kapitalą, kad galėtume daugiau išdalinti pinigų”, — sakė A. Saulis. Tiesa, šiais metais LF neparemtus projektus žadama įdėti į Fondo internetinę svetainę. Anot Pelno skirstymo pirmininko, yra nemažai fondų, kurie kartais ieško, ką paremti.

Kodėl negavau paramos?

Anot A. Saulio, tokį klausimą užduoda visi, kurie negauna LF paramos. LF Pelno skirstymo komiteto pirmininko teigimu, vienas dažniausių atvejų, kodėl projektas nėra Fondo paremiamas, tai reikalingų dokumentų trūkumas. ,,Kartais trūksta finansinių dokumentų, kartais dokumentai prieštarauja IRS taisyklėms. O pagal jas LF negali remti pelno siekiančių organizacijų.” Kai kurie projektai to negali įrodyti arba to neįrodo pateiktais dokumentais. A. Saulio teigimu, aštuonių žmonių komitetas, kuris susirenka svarstyti prašymus, susidaro iš veiklių, aktyvių lietuvių bendruomenės žmonių, kurie seka lietuvių veiklą čia, užsienyje, ir stengiasi įvertinti visus prašymus ir nutarti, kas yra svarbiau, kuris projektas apima daugiau žmonių ir pan. Viskas sprendžiama balsų dauguma. Šiais metais posėdžiaujant visi prašymai buvo paremti arba neparemti balsų dauguma.

Skirtos paramos dėmesio centre — jau ne Čikaga

Šiais metais skirstant pelną įtakos turėjo ir tai, jog Pelno skirstymo komisijos nariai yra ne tik iš Čikagos ar jos apylinkių. Kaip pastebėjo LF Tarybos pirmininkas A. Tamulis, jei anksčiau šią komisiją sudarė daugiausia Čikagoje bei jos apylinkėse gyvenantys žmonės, tai praėjusiais ir šiais metais vaizdas tikrai kitoks. LF padaugėjo žmonių iš kitų vietovių, pvz., šiais metais visi Pelno skirstymo komisijos nariai nuo JAV LB, išskyrus Joną Vainį, yra iš Rytų pakrantės. LF Valdybos narės Laimos Petroliūnienės teigimu, tai padeda vystytis sveikai diskusijai. A. Tamulio įsitikinimu, ,,šių metų Pelno skirstymo komiteto sudėtis atspindi vieną iš LF siekiamų tikslų – plėsti akiratį, neapimti tik Čikagos”. Anot jo, šį siekį parodo ir naujų narių atėjimas į LF Tarybą: Tado Mickaus (iš Springfield, VA, pradėjo dirbti Finansų ir Meno globos komitetuose), Violetos Gedgaudienės (Los Angeles, LF Įgaliotinių komitetas), Narimanto Udrio (Detroit, LF Plėtros komitetas). Tad pamažu LF ima apimti visą Ameriką. ,,Tikiuosi, jog pastebėjote, jog LF tapo atviresnis, lengviau prieinamas žmonėms ir apima visą Ameriką”, — sakė A. Tamulis.

A. Saulio nuomone, žmonės, gyvenantys kitur, kitaip žiūri į viską. ,,Kai komisijos nariai žiūri į išeivijos veiklą, jie nekreipia dėmesio į tai, kas vyksta Čikagoje. Jie žiūri plačiau, pvz., į savo ar kaimynines apylinkes. Jie verčiau remia tokius projektus, kurie suburia daugiau lietuvių, o apima ne tik Čikagą. Jie nori, kad ta parama daugiau padengtų, būtų labiau išskleista.” Todėl šiais metais ypač daug paramos sulaukė stovyklos, nes jos, komisijos narių nuomone, pritraukia daug lietuvių iš įvairių apylinkių. A. Tamulis įsitikinęs, jog tokie pokyčiai Taryboje pačiai LF Tarybai bei nariams leidžia pamatyti kitokią perspektyvą. Tie žmonės, atvykę iš kitur, gali suteikti daugiau žinių apie savo veiklą, žinių, kurios čia, Čikagoje, gyvenančių lietuvių nepasiekia.

Pirmuoju skirstymu buvo paskirta beveik visa Fondo šiems metams skirta pinigų suma, todėl antrojo pelno skirstymo nebus. Su Pelno skirstymo kontrolės paskirstymo rezultatais jau galima susipažinti LF internetinėje svetainėje.

Kitos Fondo naujienos

LF Tarybai po metinio LF suvažiavimo, įvykusio gegužės 3 d., susitikus dukart, pasikeitė Tarybos sudėtis. Priimti trys nauji nariai, jie įėjo ir į Tarybą: Tadas Mickus (Finansų komitetas ir Meno globos komitetas), Violeta Gedgaudienė (Įgaliotinių komitetas) ir Narimantas Udrys (Plėtros komitetas). Į Kontrolės komisiją atėjo Dalius Vacys. Pirmojo susitikimo metu buvo perrinktas Tarybos pirmininkas. Juo liko Arvydas Tamulis. Fondo valdybos sudėtis liko tokia pati. Komitetų sudėtis beveik nepasikeitė, nors kai kurie žmonės pasitraukė ir atėjo nauji žmonės, komitetų pirmininkai liko tie patys žmonės. Įkurtas naujas Įgaliotinių komitetas, anksčiau veikęs kaip atskira grupė. Jam pirmininkauti ėmėsi Almis Kuolas.

Įstatų pakeitimai, kurie buvo priimti metinio narių suvažiavimo metu, nusiųsti JAV LB Tarybos pirmininkei Danguolei Navickienei, kad būtų įtraukti į JAV LB suvažiavimo, kuris įvyks Bostone rugsėjo 26–28 d., dienotvarkę. Tie pakeitimai yra administracinio pobūdžio: siūloma daugiau pasirinkimo galimybių, pvz., dėl balsavimo paštu ir pirmininkų rinkimų iš karto po metinio suvažiavimo.

Šiek tiek pasikeitė LF veiklos gairės. Visuomet buvo rengiama Golfo diena, remiama LF. Šiais metais ją pakeis Teniso diena, kuri bus rengiama su Čikagos teniso klubu. Rungtynės vyks darbo dienos savaitgalį. LF taip pat ketina pasinaudoti LR gen. konsulato Čikagoje surengta paroda apie pirmąją išeivijos bangą JAV ir ją žada parodyti kituose lietuvių telkiniuose, kuriuose LF turi įgaliotinių.