KOMENTARAS

Pora pastabų apie Lietuvių Fondo paramos paskirstymą

Romualdas Kriaučiūnas

Elektroninėje ,,Draugo” liepos 2 d. laidoje jau skaitėme įdomų ir išsamų Dalios Cidzikaitės aprašymą apie Lietuvių Fondo surengtą spaudos konferenciją. Jos dalyviai buvo supažindinti su šių metų pelno paskirstymo rezultatais. Aprašyme apstu skaičių, pavardžių bei paaiškinimų.

Internete radau ir išsispausdinau 2008 metų LF stipendininkų sąrašą ir paramos skirstymo lentelę. Stipendininkų sąraše yra 80 pavardžių. Prie jų pažymėta jų studijų šaka ir mokykla. Įdomu, kad beveik trys ketvirtadaliai stipendininkų yra merginos. O tarp tų merginų matosi daug gražių lietuviškų vardų – Ugnė, Rasa, Eglė, Lina, Rima, Aista, Dainora, Daina, Daiva, Vakarė, Jūratė, Vaiva, Algė, Mėta ir kt. Vaikinų varduose lietuviškumo irgi netrūksta – Nerijus, Algirdas, Kazimieras, Danius, Giedrimas, Mantautas, Mindaugas, Girius, Gytis, Giedrius ir kt. Būtų labai įdomu žinoti jų gyvenamąją vietą ar bent valstybę. Didelė įvairovė pastebima pasirinktose studijų šakose. Jei prieš 50 metų dauguma vaikinų būtų rinkęsi inžineriją, o merginos – biologiją ar chemiją, šiame stipendininkų sąraše randami tik trys būsimieji inžinieriai ir tiek pat chemikų.

Ne mažesnė įvairovė ir mokyklose bei universitetuose. Prie šešių stipendininkų pažymėtas Vilniaus universitetas. Didelė dauguma universitetų yra JAV. Tačiau viena stipendininkė lankys ar lanko Universita Ca Forcari Venezia, kitas – Royal Academy of Music, dar kita – Vienos diplomatinę akademiją. Minimi ir Leipzig universitetas, Westminster Choir College, Newcastle University, UK, Universite Paris-Sorbone. Trys stipendininkai yra iš Kauno kunigų seminarijos. Gal įdomiausia ir neįtikėtina, kad šeši stipendininkai yra iš Vasario 16-osios gimnazijos ir visi studijuoja ar studijuos lietuvių kalbą.

Visiems šiems stipendininkams paskirta 144,235 dol. Šią sumą padalinus iš 80 turimų stipendininkų, gaunasi gana kukli 1,803 dol. stipendija. Daug kur Amerikoje, ypač privačiuose universitetuose, už tą sumą ,,nenusipirksi” nė vieno kurso. Stipendijos perkamoji galia atitinkamai padidėja gal tik Lietuvoje. Didelei daugumai – 56 stipendininkams – stipendijos pilnai ar iš dalies skirtos iš LF specialiųjų fondų pagal jų įsteigėjų nurodymus.

Toliau aptarsiu LF 2008 m. paramos skirstymo lentelę. Joje surašyti JAV LB, PLB, žiniasklaidos ir kiti prašymai iš JAV. Lentelėje taip pat pateikti prašymai iš kituose kraštuose gyvenančios išeivijos ir prašymai iš Lietuvos. Lentelėje duodama prašytojo pavardė, atsakingas asmuo, projekto apibūdinimas, prašyta ir paskirta suma. Paramos prašymai galėjo būti pilnai ar iš dalies patenkinti. Buvo prašytojų, kurie nieko negavo. Iš prašymų, kurie buvo pilnai patenkinti, paminėsiu keletą stambesnių, skliausteliuose duodant prašytą bei paskirtą sumą. XIV Pasaulio Lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas (15,000 dol.); Parama JAV lituanistinėms mokykloms (90,000 dol.); Fotoalbumas ,,Lietuvių kultūrinis palikimas Amerikoje” (10,000 dol.); XII Pietų Amerikos Lietuvių jaunimo suvažiavimas Urugvajuje (7,500 dol.). Dar pora projektų, gavusių prašytą sumą: A.S.K. ,,Lituanicos” sporto klubui bendra parama (5,000 dol.); ALKA archyvų inventorizacija (5,000 dol.); Nauji lietuviški choriniai kūriniai Trijų chorų koncertų proga (6,000 dol.); PLB Lituanistikos katedra Illinois universitete Čikagoje (30,000 dol.); 2007 m. vykusios konferencijos dokumentų knygos anglų kalba leidyba (10,000 dol.).

Tarp nieko negavusiųjų rikiuojasi daugybė projektų. Jų prašyta suma čia pateikiama skliausteliuose. Folkloro grupė ,,Virvytė” dalinasi Lietuvos praeitimi ir dabartimi (10,000 dol.); Studija R radijo programa, IL (18,999 dol.); Lietuvių kultūros centras New York (30,328 dol.); Knyga ,,PLB veiklos atspindžiai 1973-98” (19,000 dol.); Paroda: ,,Siuvinėtos pasakos ir kasdieninės istorijos” (6,173 dol.); JAV Lietuvių portalo ,,Litua” palaikymas ir praplėtimas (9,000 dol.); Trijų veiksmų opera ,,Madam Butterfly” (10,000 dol.); Filmas: ,,Atsiliepki sese geltonkase” (22,425 dol.); Knyga: ,,Raudoniukų šeima” (17,000 dol.). Pats didžiausias nieko negavęs prašymas – ketvirčiui milijono dolerių sumai, buvo iš Washington universiteto Baltijos studijų nuolatinio fondo.

Lietuviškos spaudos skaitytojams gali būti ypač įdomu žiniasklaidos prašymai paramai. Iš viso buvo prašyta 135,965 dol., o paskirta 38,000 dol., taigi, 28 proc. prašytos sumos. Dirva gavo 2,500 dol., ,,Draugas” – 12,500 dol., torontiškiai ,,Tėviškės žiburiai” – 3,500 dol., JAV LB žurnalas ,,Bridges” 3,000 dol., ,,Į laisvę” – 2,500 dol., ,,Pasaulio lietuvis” – 3,500 dol., ,,Pensininkas” – 2,000 dol., ,,Ecos de Lithuania” – 1,500 dol., ,,Lietuviškų melodijų” radijo valandėlė 500 dol. ,,Margutis II” – 5,000 dol.; ,,Tėvynės garsai” – 1,500 dol. Kiti trys prašytojai nieko negavo.

Tarp nieko negavusiųjų paminėtinos JAV LB Kultūrinės premijos 2008 metams. Buvo prašyta 7,200 dol. Reikia manyti, jog čia buvo koks nors lėšų pervedimo reikalas, o ne gražios ir prasmingos tradicijos rėmimo pabaiga. Iš 34 prašymų iš Lietuvos parama buvo paskirta tik trims. Šalia jau minėtos konferencijos knygos anglų kalba leidybos, po tūkstantį dolerių gavo LGAVO ,,Sugrįžus” seminarai ir ,,Misija Sibiras ‘08”. Dokumentinių filmų ciklas ,,Žymiausi pasaulio lietuviai” prašė 40,000 dol., ,,Ateities” jaunimo žurnalas norėjo 2,500 dol. Lietuvių išeivijos institutas pateikė septynis prašymus, bet negavo nieko. Kiek toks sprendimas padės tampresnių santykių tarp Lietuvos mokslininkų ir išeivijos vystymo?

Tarp gavusiųjų tiek, kiek prašė, ir nieko negavusiųjų yra dauguma prašytojų, kuriems išvardyti nėra vietos. Bent bendrai pagal katerogijas, jie jau buvo aptarti minėtame D. Cidzikaitės straipsnyje. Visą paramos prašytojų sąrašą galima rasti internete www.lithuanianfoundation.org.

 Kiek visa tai LF kainavo? Turimomis žiniomis, 2008 metų LF tvarkymo, investavimo ir raštinės išlaidoms biudžete yra paskirta 389,199 dol. Stipendijoms ir paramai 649,674 dol. Tad gaunasi 37:63 santykis. Pernai metais tas išlaidų ir paskirstytos bendros paramos bei stipendijų santykis buvo 36:64. Matomas mažas skirtumas, bet – tik ne į norimą pusę.