la
Dailaus žodžio konkurso nugalėtojai (antroje eilėje) ir vertintojai (pirmoje
eilėje iš kairės): Amandas Ragauskas, Justė Grumslytė, Rolandas Žukauskas
 ir Marytė Newsom. Kristinos Kazlauskienės nuotraukos


Deimančiukas, įtvirtintas į gražią
lietuvybės karūną

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos veikla


Marytė Sandanavičiūtė-Newsom
Los Angeles Šv. Kazimiero lit. mokyklos direktorė


Šv. Kazimiero lituanistinė mokyka yra labai reikšminga Los Angeles lietuvių gyvenimo dalis. Ja džiaugiasi parapijiečiai, didžiuojasi organizacijų vadovai. Dažnai atvykstantys svečiai apžiūri mokyklos klases, susipažįsta su mokiniais ir mokytojais. Svečiams ypač įdomu stebėti mūsų kuklias, bet įspūdingas rytmečio apeigas, kai kar­tu sukalbama mal­da ir pagerbiamos vėliavos.

Kiekvienais mokslo metais nuveikiame daug darbų. Šie metai taip pat pasižymėjo įvairių renginių gausa. Svarbiausias pasiruošimas vyko dviem šventėm – Šiluvos Marijos šventei gegužės mėnesį ir XIII Lie­tuvių Tautinių šokių šventei liepos mėnesį.
Susirenkame į mokyklą ne tik pramokti lietuvių kalbos, susipažinti su Lietuvos istorija, geografija, literatūra, dainomis ir šokiais. Suteikiame mokiniams progą geriau susipažinti su katalikų tikėjimu, pasiruošti sakramentams ir pagilinti savo dvasinį gyvenimą. Taip pat skatiname draugišką bendravimą, rengiame konkursus, sporto ir kultūrines programėles. Visa tai ir yra vaiko auklėjimo pagrindas.

Šiluvos Marijos paveikslo piligriminė kelionė per mokyklos šeimas Šiluvos jubiliejinių metų proga akivaizdžiai parodė mūsų pasišventimą Dievo Motinai. Dėkoju tėveliams, kurie supranta mokyklos uždavinius ir, negailėdami savo laiko, praturtina savo vaikus, atveždami juos į lietuvišką mokyklą.

Šiais mokslo metais mokyklą lankė 130 mokinių, dirbo per dvidešimt mokytojų ir pagalbininkų, tarp jų ir kunigas Tomas Karanauskas. Dirbome 32 šeštadienius. Viltį kelia ypač gausus ,,kiškių” ir priešdarželinės klasės būrys. Į šias klases savo vaikus atveda buvę lituanistinių mokyklų mokiniai ir neseniai iš Lietuvos atvykę tėveliai. Trečdalį mokinių sudaro naujųjų ateivių vaikai.

Rugsėjo mėnesį visa mokykla dalyvavo Los Angeles arkivyskupijos surengtose migrantų šv. Mišiose Marijos Angelų Karalienės katedroje ir tautų festivalyje. Mūsų mokiniai, pasipuošę tautiniais drabužiais, dalyvavo liturgijoje ir šoko programos metu. Kaip mes didžiavomės!

Šokome Los Angeles kasmet vykstančiose Lietuvių dienose, džiaugėmės Kalėdų eglutės programa. Blynų baliuje virėm košę ir parodėme žiupsnelį Lietuvių Tautinių šo­kių šventės programos.
Kaip ir kasmet, Vėlinių proga aplankėme lietuvių kapus Forest Lawn kapinėse. Įsmeigdami trispalves papuošėme kapus. Prisidėjome prie labdaros vajaus pardavinėdami Lietuvos seselių vedamos ,,Šeimų užuovėjos” pagamintas atvirutes. Mokytojos dalyvavo Vakarinio pakraščio mokytojų konferencijoje, į kurią atvyko JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė Daiva Navickienė. Tėvliams suruošėme susikaupimo vakarą su kun. Ričardu Repšiu. Viešnia iš Lietuvos Irena Veisaitė supažindino vyresniuosiuss mokinius ir tėvelius su Lietuvos žydų padėtimi karo metais. Mokyklą ap­lankė LR generalinis konsulas New York ambasadorius Jonas Paslauskas. Buvęs mūsų mokyklos abiturientas, JAV kariuomenės leitenantas Aleksas Newsom, atvykęs iš karo lauko Afganistane, pasveikino mokinius ir padėkojo jiems už laiškus kariams ir maldas. Vasario 16sios proga suruoštą Dailaus žodžio konkursą vedė aktoriai Justina Grumslytė ir Amandas Ragauskas. Politiniu studijų savaitgalio programoje dalyvavo keli mūsų mokyklos tėveliai ir jauni mokytojai. Ta proga svečiavosi žurnalistė Gabrielė Vasiliauskaitė, Tomas Dapkus ir prof. Val Samonis.

Mokytoja Kristina Kazlauskienė įkūrė mokyklos orkestrėlį „Gintarėai”, kuris keletą kartų mus linksmino savo programomis. Visi mokiniai dalyvavo JAV LB Švietimo tarybos skelbtuose rašinių ir piešinių konkursuose, kuriuose laimėjo nemažai premijų.
Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę, paminėjome linksma Sporto diena, kurią suorganizavo Vytas Vyšniauskas. Mokiniams tai buvo nuostabi šventė! Kunigas Ričardas Doveika, Vilniaus katedros klebonas, vedė priešvelykinį susikaupimą; svečias Vidmantas Bezaras, Aplinkos apsaugos pareigūnas iš Lietuvos, supažindino klausytojus su ekologine padėtimi Lietuvoje. Balandžio mėnesį būrys mokinių šoko Skandinavų festivalyje. Motinos dienos proga visus linksmino dailininkai Gintaras Jo­cius ir Rolandas Kiaulevičius (grupė GIRO), o tėveliai vaišino mamytes.

Didžiausia šių metų šventė – Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400 metų sukaktis – subūrė visas mokinių šeimas. Ta proga mokykloje lankėsi garbingi svečiai – Kauno metropolitas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir užsienio lietuvių sielovados vadas prelatas Edmundas Putrimas. Jie pasveikino mūsų ryžtą garbingai atšvęsti Marijos šventę ir palinkėjo toliau būti ištikimiems savo tikėjimui. Iškilmių metu mokinių choras, vadovaujamas Auksės Jackūnaitės, gražiai giedojo didžiulėje Los Angeles Marijos Angelų katedroje. Vyresni mokiniai dalyvavo liturgijoje. Pirmą komuniją priėmę vaikučiai prisidėjo prie procesijos, organizacijų atstovai žygiavo su vėliavoms, nuoširdžiai pa­dėjo mokytojos, o – tėveliai rūpinosi, kad visi vaikai laiku atvyktų į šventę. Nėra tinkamų žodžių išreikšti, kokia graži buvo ši šventė ir kaip svarbu, kad visi savo darbu prie jos prisidėjo. Padėka ir pagarba visiems.

Šiais metais į gyvenimą išlydėjome šešis abiturientus: Paulių Barysą, Gytį Jogą, Viktorą Jogą, Moniką Marcinkevičiūtę, Nidą Mulokaitę ir Liną Polikaitytę. Jais didžiuojamės, linkime sėkmės ir kviečiame visus mokinius sekti jų pavyzdžiu.

Mokslo kelionėje juos lydėjo dėstytojai: dr. Živilė Gimbutaitė, dr. Rolandas Giedraitis, Juozas Venckus, Vytautas Černius. Padėka jiems.

Mokslo metų užbaigimo iškilmėse apdovanojome mokinius, o ilgametėms mokytojoms: Danguolei Varnienei, Dalilei Polikaitienei ir Jūratei Venckienei už 30 metų darbą; Aldo­nai Kudirkienei už 20 metų darbą JAV LV Švietimo tarybos vardu įteikėme žymenis. Praėjusiais metais žymuo už 30 metų pedagoginę veiklą lituanistinėje mokykloje buvo įteiktas mokykos direktorei Marytei Newsom.

Mokyklą rėmė dosnūs aukotojai: Kling Family Fund, Lietuvių Fondas, JAV LB Švietimo taryba, Tautiniai Namai, ALT, JAV LB Lietuvių Bendruomenės Vakarų apygarda, Šauliai ir kiti. Be finansinės paramos negalėtume taip sklandžiai dirbti. Ačiū!

Visus, prisidėjusius prie mokyklos darbo, sunku išvardinti, tikrai kokį vardą nenoromis galiu praleisti. Dėkojame visiems tėveliams, prisidėjusiems prie įvairiausių komitetų veiklos, ypač tėvų komitetui, kurio pareigingas pirminin­kas yra Virgis Kas­putis; visiems, kurie triūsė prie nuotraukų, metraščio, vaišių, biblio­tekos tvarkymo, kurie budėjo, dalino maistą, ruošė patarnautojus šv. Mišioms, organizavo šv. Mišias šei­moms. Tariame nuoširdų ačiū programų vedėjoms, mokytojų pavaduotojoms, organizacijų vadovams, šokių mokytojoms, vair
LAuotojams, kėdžių tvarkytojams ir visiems kitiems. Kaip matote, be jūsų neapsieitume. Jus taip pat esate mokykla.
Mokytojai, kurie kas savaitę ruošėsi pamokoms, rūpinosi mokinių gerove, rinkosi, organizavo, tarėsi, mokinių darbus taisė, klausėsi kritikos, džiaugėsi pagyrimais, reikalui esant sujungdavo klases, nesiskundė, pajuokaudavo ir vis remdavo lietuviško auklėjimo darbą – visi verti auksinių medalių. Laimingas miestas, kuris gali didžiuotis tokiais asmenimis.

Kas šeštadienį skaniu maistu mokinius maitino Dalia Ragauskienė su šeimininkėmis, už ką mes joms taip pat dėkojame.

Aprašiau išskirtinius mokslo metų įvykius. Tačiau mokykloje dar vyko skaitymas, rašymas, deklamavimas, istorinės diskusijos, žaidimai, šokiai, dainos, ir susipažinimas su Dievu. Užsimezgė draugystės, gimė nauji mokinukai, iškeliavo Dievulio pašauktieji, ypač paminėtinas a. a. Paulius Jasiukonis. Daug padarome per tas kelias šeštadienio valandas. Kiekvieni metai – deimančiukas – įtvirtintas į gražią lietuvybės karūną, kurią jūs visi garbingai nešiojate.