eglute

Internete – žurnalas  vaikams ,,Eglutė”


Daiva Navickienė
JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė

Mieli ,,Eglutės” premuneratoriai, žurnalas vaikams ,,Eglutė”, spausdinamas JAV nuo 1953 m. Vadinasi, šis lietuvių išeivijos deimančiukas gy­vuoja 55 metus! Per šį laikotarpį ,,Eglutės” redagavimą bei spausdinimą tvarkė įvairūs pasišventę žmonės, jų tarpe: Nekalto Prasidėjimo seselės, JAV LB Švietimo taryba, Aušra ir Ričardas Spitriai.
Per paskutiniuosius maždaug 25 metus prenumerata nepadengė spau­s­dinimo išlaidų. Putnamo seselės žurnalą leido savo lėšomis. Jau eilę metų Lietuvių Fondas bei JAV LB Švietimo taryba finansiškai remia ,,Eglutę”. Sunku buvo surasti, kasšį leidinį redaguotų, surinktų jam medžiagą. Todėl sumažėjo kasmeti­nių nu­merių – pastaruoju metu, ,,Eg­lutė” buvo leidžiama 5 kartus per me­tus.

Kai 2007 m. dabartinė JAV LB Švietimo taryba perėmė vadovavimą, paveldėjoeglute ir smarkiai šlubuojančią ,,Eglutę”. Jau keleri metai, nors ir buvo spausdinama, nebuvo atliekamas administracinis darbas – prenumeratų atnaujinimo priminimas. Tad jokių papildomų lėšų nebuvo surenkama. Tačiau žurnalas vis dar buvo buvo siunčiamas visiemskažkada jį užsiprenumeravusiems. Be to, iš pareigų atsistadyno A. ir R. Spitriai.

Švietimo taryba, norėdama išlaikyti ,,Eglutę”, nutarė žurnalą perkelti į internetą, kuris šiuolaikiniam jaunimui yra gerai pažįstamas. Padaryti šį sprendimą nulėmė ir dar viena aplinkybė – ,,Eglutė” – svarbi pagalbinė priemonė lituanistinės mokyklos mokytojams. Čia galima rasti įvairių apsakymėlių, eilėraščių, scenarijų lietuviškoms šventėms. Atlikus daugelio mokytojų apklausą paaiškėjo, kad leidžiamą žur­nalą mažai kas naudojo savo pamokų praturtinimui. O juk tai – puikus šaltinis!

Norėdami pilnai išnaudoti interneto galimybes – spalvą, garsą, vaiz­dą, kūrybą ir paiešką – lankytojams, sukūrėme svetainę:  www.eglute.org.

Internetinio žurnalo ,,Eglutė” redaktorė – Orinta Kalibatienė. Žurnalo pirmojo puslapio ženkląpiešinį sukūrė dailininkas Gin­taras Jocius (žiūr. nuotraukoje). Techninis apipavidalinimas – Pranas Pranckevičius. Nors dar daromi kai kurie patai­symai, jau galite apsilankyti naujoje ,,Eglutės” svetainėje.Per metus pla­nuojame išleisti 4 žurnalo numerius.

Suprantame, kad ne visi gali ar moka naudotis. Norintys žurnalą gauti ankstesniu formatu galės jį užsiprenumeruoti. Tikimės, prenumerata padengs spausdinimo, kopijavimo bei pašto išlaidas. O jei norite skaityti ,,Eglutę” internete – skaitysite nemokamai!!! Dabar visame pa­saulyje lietuviukai galės skaityti JAV leidžiamą lietuvišką žurnaliuką vai­kams ,,Eglutė”!
Buvusieji skaitytojai paštu gaus paskutinį – lapkričio/gruodžio, 2007 m. – spausdintą ,,Eglutės” numerį. Norintys ją toliau prenumeruoti, turės naujai užsisakyti ir žurnalas jums bus siunčiamas paštu.

Esame dėkingi visiems skaitytojams už jūsų ilgalaikį, kantrų bei šaunų ,,Eglutės” palaikymą.Dabar­tinė internetinė ,,Eglutė”prenume­ratos mokesčių nerinks, tačiau mielai priimsime aukas internetinei svetaineiwww.eglute.org.