vyciai08
95-tasis Seimas – „Išdidūs lietuviai tampa gerais amerikiečiais”

Regina Juškaitė-Švobienė


Prieš Seimą – išvyka po Dayton

95-tasis metinis Lietuvos Vyčių suvažiavimas-seimas įvyko š. m. liepos 31 d. – rugpjūčio 3 d. „Holiday Inn” viešbutyje, Fairborn, Ohio. Anks­čiau atvykusiems Seimo dalyviams trečiadienį, liepos 30 d., buvo suruošta įdomi išvyka pavadinimu „Žymios Dayton miesto vietovės”. Buvo aplankyta Dayton aviacijos paveldo nacionalinis istorinis parkas bei muziejus (Dayton Aviation Heritage National Historical Park), kuris buvo įkurtas broliams Wilbur ir Orville Wright bei jų vaikystės draugui Paul LaurenceDunbar bendromis National Park Service ir keturių atskirų vietovių pastangomis. Neseniai Dayton mieste ir visoje Amerikoje buvo paminėtos brolių Wright aviacijos žygio 102-osios metinės.

Aplankėme National Museum of the United StatesAirForce ir sužinojome dalelę aviacijos istorijos. Čia kasmet apsilanko daug žmonių. Šis muziejus, atidarytas 1971 metais, yra didžiausias tokio pobūdžio muziejus visame pasaulyje. Jame galima pamatyti daugiau nei 300 lėktuvų (aircraft, missiles), tarp kurių yra ir tokių retų eksponatų kaip XB-70, JAV prezidento lėktuvas, ir vienintelis pasaulyje visuomenei rodomas B-2 Stealth bombonešis.

Muziejus padalytas į aštuonias galerijas: ,,Air Power”, ,,Early Years”, ,,Southeast Asia”, ,,Korean Conflict”, ,,Cold War”, ,,Missile and Space”, ,,Presidential and the National Aviation Hall of  Fame”. Prezidento galerijoje rodomi devyni lėktuvai, kurie skraidino buvusius JAV prezidentus. Matėme pirmąjį prezidentinį lėktuvą, skirtą prezidentuiFranklin D. Roosevelt, Douglas C54-C „Skymaster”; prezidento Harry Truman VC118 „Independence”; prezidento Dwight D. Eisenhower „Constellation” ir  Boeing VC137C, kurie buvo naudojami nuo prezidento John F. Kennedy iki prezidento William J. Clinton laikų. Vaikščiodami ir žiūrėdami jautėme, kokia didelė ir svarbi yra JAV aviacijos istorija.

Po to aplankėme Carillion Historical Park, kuris buvo atidarytas 1950 m. Parkas užima daugiau nei 65 hektarų plotą. Čia yra 25 istoriniai pastatai ir gausybė eksponatų. Ypatingą vietą užima 1905 m. gamybos pirmasis Wright Flyer III lėktuvas. Šiam parkui suteiktas National Historical Landmark vardas. Sužinojome daugiau apie  Charles T. Kettering, kuris išrado šaldytuvuose plačiai naudojamą freoną, pirmą elektrinį automobilio ,,starterį” (agregatas vidaus degimo varikliui paleisti) ir t. t. Toliau matėme arklo traukiamą gaisrininko mašiną, vieną iš pirmų Dayton mieste pastatytų namų ir nuo 1930 m. veikiančią spaustuvę. Tai įdomi ir ypatinga vietovė, puikus parkas pasivaikščioti.
Turiningai ir įdomiai praleidę laiką ir maloniai pavargę, vakarieniavome buvusios savininkės, garbės narėsElinor Sluzas „Elinor’s Amber Rose” restorane. Gardžiavomės balandėliais, bulvių plokštainiu ir gaivinančiais gėrimais.

Ekskursijoje dalyvavo 31 vyčio grupė. Į viešbutį grįžome pavargę ir pasisotinę bei laimingi ir patenkinti įdomia ir smagiai praleista diena.

Pirmoji suvažiavimo diena

95as Lietuvos Vyčių suvažiavimas-seimas, prasidėjo šūkiu – „Proud Lithuanians make great Americans” (Išdidūs lietuviai tampa gerais amerikiečiais). Seimą globojo Lietuvos Vyčių 96-a kuopa. Prieš 12 metų, 1996 m., Dayton Ohio globojo 83-ąjį seimą.
Suvažiavimas prasidėjo ketvirtadienį, liepos 31 d., šv. Mišiomis Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Šv. Mišias koncelebravo Lietuvos Vyčių organizacijos dvasios vadas ir garbės narys dr. prelatas Juozas Anderlonis, kun. Antanas Markus ir diakonas Vitas Paškauskas. Visų suvažiavimo dienų giesmes vedė garbės narė Ann Marie Kassel.

Iškilmingai įnešus vėliavas, Mišios buvo aukojamos už Lietuvos Vyčius. Savo pamoksle prel. Anderlonis išreiškė padėką už galimybę dalyvauti šv. Mišiose kartu su vyčiais.Visiems delegatams ir svečiams jis palinkėjo sėkmingo ir vaisingo suvažiavimo.

Po Mišių viešbučio salėje vyko oficialus seimo atidarymas. Įnešus vėliavas, įžengė Centro valdyba ir komitetų pirmininkai. Centro valdybos pirmininkė Elena Nakrošienė atidarė seimą ir pakvietė organizacijos Centro valdybos dvasios vadą prel. kun. dr. J. Anderlonį sukalbėti maldą. Buvo sugiedoti JAV, Lietuvos ir Vyčių himnai. Dalyvius pasveikino 96os kuopos seimo rengimo komiteto koordinatoriai Ann Louise  Tucker ir Michael F. Petkus.

Prezidiumą sudarė: pirmininkė  Vivian Rogers (26 kuopa, Worcester, MA), pirmininkės pavaduotojai John Mankus (72 kuopa, Binghamton, NY), garbės narys Frank Petrauskas (140 kuopa, Syracuse, NY). Sekretoriavo seselė vienuolė Johanna Shainauskas (112 kuopa, Chicago, IL) ir Cynthia Paskauskas (112 kuopa, Chicago, IL). Seimo parlamentinės eigos patarėjas Walter Svekla (3 kuopa, Philadelphia, PA).
Išrinkti tvarkdariai (Sargeant at arms) atstovauti visoms penkioms apygardoms: Paul Moore (86 kuopa), Irene Svekla (3 kuopa, Philadelphia, PA), Donna Juraitis (157 kuopa,Lemont, IL), John Sakal (152 kuopa, Long Island, NY) ir CharlesTreciokas (27 kuopa, Norwood, MA).

Rezoliucijų komisiją sudarė: garbės narėBernice Aviza (136 kuopa, Hudson-Mohawk, NY); garbės narė Elinor Sluzas (96 kuopa, Dayton, OH) ir June Grenier (6 kuopa, Hartford,  CT).

Aukų–sveikinimų komitetą sudarė: Erin Petkus (96 kuopos, Dayton, OH), Phyllis Gendreau (17 kuopa, SouthBoston, MA), Julia  Schroder (152 kuopa, Eatern Long Island, NY) ir garbės narys Robert  A. Martin, Jr.

Mandatų komitetą sudarė: Aldona Zajauskas (16 kuopa, Chicago, IL), Lillian  Greymas (3 kuopa, Philadelphia, PA), Georgianna Macke (157 kuopa, Lemont, IL), Lee Moore (86 kuopa, DuBois, PA), Cathy Nakrosis (90 kuopa, Kearny, NJ). Centro valdybos pirmininkė E. Nakrošienė padarė išsamų praėjusių metų organizacijos veiklos pranešimą.

Iždininkė B. Avižaitė papasakojo apie 2007–2008 m. organizacijos iždą.

Seimą žodžiu sveikino: Cleveland LietuviųFondo organizacijosvardu Dalia Puškorienė; kazimieriečių vienuolių seselės vyr. generalinės kazimierietės Immaculate Wendtvardu ses. Johanna Shainauskas; 133 kuopos, Los Angeles, CA, artistės Rūtos Kilmonytės-Lee vardu – Marytė Šepikaitė.

Iš viso buvo gauti 32 raštiški sveikinimai: JAV prezidento George W. Bush; LR prezidento Valdo Adamkaus, Vilniaus arkivyskupo kardinolo Juozo A. Bačkio, vysk. emeritus Pauliaus Baltakio, garbės nario prelato Albert Contons, Amerikos Lietuvių Romos katalikų kunigų vienybės pirmininko (Lithuanian Roman Catholic Priests League in America), Cincinnati miesto arkivyskupo Daniel E. Pilarczyk, Lietuvos Vyčių 96 kuopos dvasios vado ir Šv. Kryžiaus bažnyčios klebono kun. Michael Holloran, Ohio valstijos gubernatoriaus Ted Strickland, Alabama valstijosgubernatoriaus Bob Riley, Pennsylvania valstijos gubernatoriaus  Edward G. Rendell, Rhode Island gubernatoriaus Donald L. Cacieri, Ohio senatorių George V. Voinovich ir Sherrod Brown, Baltųjų rūmų atstovų John A. Boehner ir Kenny Yuko, Judy Dodge, Montgomery County Board of Commissioners, Peter Jones ir Jimmy  Dimora,Cuyahoga County Commissioners, Dayton miesto burmistrės Rhine McLin, LR ambasadoriaus JAV A. Brūzgos, buvusio LR gen. konsulo Čikagoje A. Daunoravičiaus, Lietuvos garbės konsulo JAV dr. Thorsteinn Gislason, LR gen. konsulo New YorkJono Paslausko, nuomarijonų tėvų kongregacijos Donald S. Petraitis, MIC, pirmininko Juozo Rygelio (Amerikos lietuvių kultūros archyvai),Val Ramonio, „Lithuanian Heritage” žurnalo redaktoriaus, Jeanne Dorr, „Bridges” redaktorės, ses. vienuolės Mary Valliere nuo Sisters of Jesus Crucified kongregacijos, garbės konsulo New York Rimo Česonio, LR prezidento patarėjo kanceliarijos pavaduotojo Juozo Ruzgio, ALTo pirmininko advokato Sauliaus Kuprio ir Lithuanian Children’s Relief ses. vienuolės Helen Ivanauskas.

Mandatų komisijos pranešimu, pirmajame posėdyje dalyvavo 66 asmenys. Tarp jų – 11 garbės narių, 39 delegatai, 7 apygardų delegatai, 4 svečiai ir 5 Centro valdybos nariai, atstovavę 5 rajonams ir 16 kuopoms.

Posėdis baigtas malda, kurią sukalbėjo prel. kun. dr. J. Anderlonis.

Vakare važiavome į Benham’s Grove, kur vyko pramoginis pažintinis vakaras „Ol’ Time Western BBQ”. Visų nuotaika buvo pakili. Jaunieji vyčiukai galėjo žaisti įvairius sporto žaidimus.

Antroji suvažiavimo diena

Penktadienį, rugpjūčio 1 d., šv. Mišias aukojamas viešbutyje už mirusius Lietuvos vyčius ir organizacijos rėmėjus koncelebravo prel. J. Anderlonis, kun. A. Markus ir diakonas V. Paškauskas.

 Po Mišių antroje posėdžio sesijoje maldą pradėjo prelatas dr. J. Anderlonis.

Centro valdybos pirmininkės antroji pavaduotoja ses. J. Shainauskas perskaitė pranešimą apie Lietuvos Vyčių narystes. Kaip ir visose organizacijose, taip ir Lietuvos Vyčių nariai jas palieka, miršta ir todėl narių skaičius mažėja. Dabartiniu laiku kartais sunku pritraukti naujų narių, bet Lietuvos Vyčių organizacija gali didžiuotis, kad per paskutiniuosius metus į jų gretas įstojo 68 nauji nariai. Šiuo laiku Lietuvos Vyčių organizacijai priklauso beveik 2,000 narių iš 5 apygardų/rajonų ir 46 kuopų. 90 kuopoje Kearny, NJ užsirašė 6 nauji nariai; į 82 kuopąGary, IN įstojo 7 nauji nariai, o 112 kuopa Chicago, IL pritraukė 12 narių. Kuopos buvo apdovanotos dovanėlėmis ir žymenimis. Kuopų narės, kurios įtraukė daugiausia narių, yra Cynthia Paškauskas (112 kuopa,  Chicago, IL) ir LorettaVician (82 kuopa, Gary, IN). Abi vytės pritraukė po 4 naujus narius.

Irene Ozalis, Lietuvos Vyčių fondo pirmininkė, perskaitė fondo ataskaitą ir papasakojo apie šio padalinio praėjusių metų veiklą. Buvo paaukota: „Regutės” našlaičiams Lietuvoje – 1,000 dol.;  Šv. Klaros ligoninei Utenoje – 2,500 dol.; Lithuanian Children’s  Relief – 1,500 dol.; po 1,000 dol. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai ir Nekalto Prasidėjimo bazilikai Šiluvos Mergelės Marijos koplyčiai;po 500 dol. „Vyties” žurnalui ir Čikagos operai. I. Ozalis paskelbė rašinio konkurso laimėtojus: 1oji vieta (300 dol.) – Bronė Visniauskas (110 kuopa, AtholGardner, MA); 2oji vieta (200 dol.) – Stephany Gutauskas (3 kuopa, Philadelphia, PA), 3ioji vieta (100 dol.) – Asta Kraskoukas. Baigdama savo pranešimą I. Ozalis prašė visus ir toliau remti Lietuvos vyčių fondą.

Toliau Centro valdybos ritualų komiteto pirmininkė Georgiana Macke paskelbė 4to laipsnio kandidatus: Dolores Herber (3 kuopa, Philadelphia, PA), Anthony Alexander (7 kuopa, Waterbury, CT), kun. MichaelHolloran (96 kuopa, Dayton, OH), AnneLouise Tucker (96 kuopa, Dayton, OH), JohnDomalakes (144 kuopa, Anthracite, PA) ir Suzanne Domalakes (144 kuopa, Anthracite, PA). Kiti 8 ketvirto laipsnio kandidatai, kurie dėl įvairių priežasčių negalėjo dalyvauti, bus apdovanoti artimiausiu laiku.
Garbės narystės komiteto pirmininkė E. Sluzas pranešė apie šių metų naujų garbės narių kandidates, kurioms garbės narystė bus suteikta per uždarymo pokylį: Lee Moore (86 kuopa, DuBois, PA) ir „mūsų” Regina Juškaitė-Švobienė (102 kuopa, Detroit, MI). Pranešė, kad 2009 m. garbės narystės kandidatų nėra.

Becky Pataki, Šv. Kazimiero gildijos pirmininkė, pasveikinusi visus svečius ir delegatus, apgailestavo, kad dėl įvairių priežasčių ji atsisakė eiti šio padalinio pirmininkės pareigas. Naujas padalinio pirmininkas nuo šiol bus Centro valdybos pirmininkės paskirtas Mark H.  Bell, 96 kuopos Dayton, OH, narys. Buvo pranešta apie šio vieneto praėjusių metų veiklą. Buvo gauta 70,000 dol. aukų, kurios nusiųstos kun. Petrui Šiuriui, naujam Popiežinės Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos rektoriui. Galima užsakyti Mišias už pažįstamus, šeimos narius ir specialias intencijas. Nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1991 m. 80 klierikų yra įšventinti kunigais. Kadangi finansinė parama klierikams sumažėjo, reikia žiūrėti į ateitį ir sudaryti naujus projektus išlaikyti kolegiją. Lietuvos Vyčių organizacija yra vienintelė organizacija, kuri pastoviai remia kolegiją. Kitos aukos gaunamos iš palikimų, stipendijų klierikams ir iš Villa Lithuania svečių namų. Praeitų metų projektas buvo suremontuoti 10 svečių kambarius ir apstatyti juos baldais. Šių metų projektas yra įstatyti dešimt naujų langų kolegijos pirmame aukšte. Išlaidos gali siekti daugiau nei 15,000 dol. Šiais metais spalio 26–28 d. Šv. Kazimiero kolegija švęs savo 60 gyvavimo jubiliejų. Jubiliejinė šventė bus įamžina dokumentiniuose filmuose. Taip pat bus suprojektuoti jubiliejiniai medalis ir koplytstulpis.

Kun. A. Markus buvo pakviestas pakalbėti apie Šiluvos Mergelės Marijos padalinio praėjusių metų veiklą. Įvairiuose lietuvių telkiniuose vyko ar dar vyks Mergelės Marijos 400 metų apsireiškimoŠiluvoje jubiliejus. Pagrindinis jubiliejus vyks š. m. rugsėjo 8–14 d. Chicago, IL, įvairiose šventovėse. Iškilmingos padėkos Mišios bus aukojamos sekmadienį, rugsėjo 14 d.,  Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kur Mišias aukos kardinolas Francis George. Kun. Markus ragino visus delegatus garsinti  Šiluvos Mergelės Marijos istoriją draugams, pažįstamiems ir svetimtaučiams. Kiek ir kaip bus Šiluvos Mergelės apsireiškimas išgarsintas, priklausys nuo mūsų visų. Padalinio tinklalapyje (www.ourladyofsiluva.com) rasite daug istorinės informacijos apie Šiluvą. Ši informacija yra lenkų ir ispanų kalbomis. Kun. Markus ir jo specialiai sudarytas komitetas turi paruošęs įvairios spausdintos medžiagos apie apsireiškimą. Pardavimui turės įvairių suvenyrų. Artimiausiu laiku pasieks sidabriniai ir auksiniai medaliai (laukiami iš Italijos). Yra projektuojama Šiluvos Mergelės Marijos statula. Baigdamas kun. Markus padėkojo garbės narei E. Sluzas, kad įkūrė šį padalinį, o organizacijos fondui už 1,000 dol. paramą.

Mandatų komisija pranešė, kad šiame posėdyje dalyvavo 62 balsuojantys delegatai: 11 garbės narių, 4 Centro valdybos nariai, 8 apygardos delegatai, 39 delegatai, 4 svečiai, atstovaujantys 5 rajonams ir 18 kuopoms.

Buvo skaitomos įvairios rezoliucijos. Tarp jų – išbraukti „Aid to Lithuania” padalinį, kuris buvo uždarytas 2007 m. gruodžio 31 d. ir įvesti „Our Lady of Siluva Fund, Inc.” Posėdis baigtas malda.

Vakare pokylio salėje vyko kultūros vakaras. Šio vakaro programai vadovavo garbės narė E. Sluzas. 96 kuopos šokių grupė „Vėjelis” sušoko: „Lenciūgėlį”, „Našlį”, „Voveraitę”, „Klumpakojį” ir „Noriu miego”. Publika labai įvertino šių šokiųpasirodymą, jie net buvo pakviesti šokti. Toliau linksmino dainininkai iš Cincinnati miesto –  Gražvydas ir Gražina  Supronai. Jų programą vedė Horace Žibas. Dainos dainuotos iš 8, 9 ir dešimtmečių. Tarp jų: „Ar prisimeniTu”, „Jau nuvyto gėlė”, „Žalias mūsų kraštas” ir „Daug, daug dainelių”. Dainininkai buvo įvertinti šiltais plojimais. Pailsėję „Vėjelio” šokėjai linksmino su „Suktute”, „Ragučiais”, „Gyvataru” ir „Jonkeliu”. Vakaras praleistas gražiai, laikas praėjo per greitai.

Trečioji suvažiavimo diena

Šeštadienis, rugpjūčio 2 d. pradėtos prel. J. Anderlonio ir diakono V. Paškausko aukotomis šv. Mišiomis viešbutyje už taiką, didėjimą ir tvirtumą Lietuvoje.

Trečiasis seimo posėdis prasidėjodvasios vado prel. dr. kun. J. Anderlonio malda.

Don ir John Setcavage (144 kuopos Anthracite, PA) nariai buvo pakviesti pakalbėti apie  Šv. Jurgio bažnyčios, Shenandoah, PA, uždarymą. Jie pasakojo apie jų sudaryto komiteto pastangas išsaugoti šią šventovę, kuri buvo įsteigta 1872 m. Buvo išdalyti įvairūs išspausdinti straipsniai apie bažnyčių uždarymus. Tarp jų ir apie Šv. Kazimiero bažnyčią Worcester, MA. Jie ragino rinkti parašus ir rašyti laiškus Lietuvos ambasadai ir Vatikanui. Šia tema vyko jautrios diskusijos. Taip pat buvo išdalinta knygutė apie „Canon Law for Parish Closings”.

Mandatų komisija pranešė, kad šiame posėdyje dalyvavo 66 balsuojantys delegatai: 45 suvažiavimo delegatai, 8 apygardos delegatai, 11 garbės narių, 2 centro valdybos nariai, 6 svečiai, atstovaujantys 5 rajonams ir 18 kuopoms. Dalyvavo 12 jaunų ir paauglių „vyčiukų”.

Toliau vyko naujosios Centro valdybos rinkimai.
Naują 2008–2009 m. Centro valdybą sudaro:
Dvasios vadas – prel. kun. Juozas Anderlonis, Philadelphia (3 kuopa).
Pirmininkė – Elena Nakrošis, Kearny (90 kuopa).
I vicepirm. – Brian Johnson, Pittsburgh (19 kuopa).
II vicepirm. –  Becky Pataki, Kearny (90 kuopa).
III vicepirm. (jaunimui) – Erin Petkus, Dayton (96 kuopa).
Protokolų sekretorė – Ann Marie Burger,  Dayton (96 kuopa).
Finansų sekr. – Aldona Zajauskas, Chicago (16 kuopa).
Iždininkė –  Bernice Aviza, HudsonMohawk (136 kuopa).
Iždo patikėtiniai – Dolores Herbert, Philadelphia (3 kuopa) ir Joanna Rudzevicius, Gary (82 kuopa).

Komisijos
Lietuvių reikalų – John Mankus, Binghamton (72 kuopa).
Lietuvių kultūra/kalba – Barbara Miller, Binghamton (72 kuopa).
Garbės narystė – Rita Sussko, Newark (29 kuopa).
Ritualų – Georgiana Macke, Lemont (157 kuopa).
Stipendijų –Veronica BizinkauskasCote, Brockton (1 kuopa).
Ryšių su visuomene – Regina JuškaitėŠvobienė, Detroit (102 kuopa).
Archyvo – Frances Burmila, Brockton (1 kuopa).
L V fondas – Irene Ozalis, Philadelphia (3 kuopa).
Šv. Kazimiero gildija – Mark  Bell, Dayton (96 kuopa).
Marijos Mergelės Šiluvos fondas – kun.  Antanas Markus, Chicago (112 kuopa).

Centro valdybos 3oji pirmininkės pavaduotoja, dirbanti su jaunais vyčiais, Andrėja Deksnys papasakojo apie jaunimo veiklą šio suvažiavimo metu. Dalyvavo 12 jaunų vyčių ir paauglių. Penktadienį, rugpjūčio 2 d., jaunieji vyčiai turėjo smagią išvyką, kurios metu aplankė Ohio urvus, turėjo progą pajodinėti ant arklių. Suvažiavimo dalyviams buvo parodytos skaidrės (power point) apie jų išvyką.  Visi padeklamavo jų sukurtus eilėraščius iš išvykos. Pokylio metu vyčiukai platino laimės bilietus. Surinktas pelnas bus skiriamas programai „Saulutė” paremti. Kiekvienam dalyvaujančiui jaunam vyčiui buvo įteikti suvažiavimo žymenys ir stipendija.


Finansų patikrinimo komitetui buvo pristatytos rezoliucijos, susijusios su Lietuvos Vyčių organizacijos aukų išdalinimu. Delegatai vienbalsiai nutarė skirti aukas: Šv. Kazimiero gildijai Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje langų įstatymo projektui; keturioms seselių vienuolių kongregacijoms – Nukryžiuotojo Jėzaus, kazimierietėms, Nekalto Prasidėjimo ir pranciškietėms; Šv. Jurgio parapijai (kuri švęs savo 100metį š. m. spalio 10 d.) ir spaudai: „Draugui”, „Dirvai”, „Amerikos lietuviui” iržurnalui „Vytis”. Finansų patikrinimo komitetą sudarė: garbės narė Bernice Avižaitė, Centro valdybos iždininkė, garbės narė Rita Sussko ir Joanna Rudzevičius, Centro valdybos iždo patikėtinės: Lee More, 86 kuopa ir Charles Treciokas, 27 kuopa.

96sis seimas bus ruošiamas 2009 m.Chicago, IL. Jį globos LietuvosVyčių 16 kuopa, veikianti Chicago, IL. Suvažiavimas vyks 2009 m. rugpjūčio 6–9 d.
Malda ir Lietuvos Vyčių himnu oficialiai baigėme 95ąjį Lietuvos Vyčių suvažiavimą/seimą.

Vėliau seimo ruošimo komitetas suruošė pobūvį naujai išrinktai Centro valdybai ir garbės nariams bei svečiams. Po to viešbučio pokylių salėje vyko iškilmingas seimo uždarymo pokylis.

Iškilmingas pokylis

Kiekvieno LietuvosVyčių seimo pabaiga, pasibaigus posėdžiams ir išrinkus naują Centro valdybą ateinantiems veiklos metams, atšvenčiama iškilmingu pokyliu. Tad 95ojo pabaigą šventėme šeštadienį, rugpjūčio 2 d., „Holiday Inn” viešbučio pokylių salėje.

Pokylį pradėjo seimo komiteto kopirmininkai A. L. Tucker ir M. F. Petkus, pasveikinę visus 120 jame dalyvavusių žmonių.Garbės stalo svečiai buvo įvesti į salę ir kiekvienas jų buvo pristatytas publikai. Buvo pristatyta nauja Centro valdyba. Invokaciją sukalbėjo dvasios vadas prel. kun. J. Anderlonis. Buvo pristatytas garbės stalas: Lietuvos Vyčių organizacijos centro valdybos pirmininkė E. Nakrošienė, garbės narys dr. prel. J. Anderlonis, stipendijos komisijos narė R. Johnson, garbės narė ir garbės narystės komiteto pirmininkė E. Sluzas ir garbės narių kandidatės L. Moore ir R. JuškaitėŠvobienė, lietuvių reikalų pirmininkė Mildred Jagiella, Clay ir Mary Ann Mathile, suvažiavimo kopirmininkas Michael Petkus ir pokylio vakaro pranešėja Ann Mare  Burger.

Po gardžios vakarienės vyko programa. R. Johnson stipendijų komiteto vardu paskelbė ir išvardijo Lietuvos Vyčių stipendijas laimėjusius asmenis:Debbie Miller (72 kuopa, Binghamton, NY) – 2,500 dol.; Ann Domalakes (144 kuopa, Anthracite, RI) – 2,500 dol.; Trisha Costanzo (136 kuopa, HudsonMohawk, NY) – 2,500 dol.;  Vilija Bizinkauskaitė (1 kuopa,  Brockton, MA) ir James Distin (71 kuopa Milwaukee, WI), abu po 1,000 dol.
Sluzas pristatė už nuopelnus Lietuvos Vyčių organizacijai ir Lietuvai į  Garbės narystę šiame seime pakeltas R. JuškaitęŠvobienę ir L. Moore.

Lietuvos reikalų komitetopirmininkė M. Jagiella pristatė šių metų „Lietuvos draugus” (Friend of Lithuania award) – Clay ir Mary Ann Mathile.Šiuo įvertinimu yra apdovanojami ne lietuvių kilmės asmenys,padėję Lietuvos žmonėms. E. Sluzas papasakojo apie Clay ir Mary  Ann Mathile finansinį dosnumą įvairiems projektams Lietuvoje: kardinolui Audriui Bačkiui; seselėms kazimierietėms Pažaislioremontams; Gailestingosios Motinos Teresės globos namams Vilniuje ir Popiežinei Šv. Kazimiero lietuvių kolegijai Romoje.

Kelis žodžius tarė Centro valdybos pirmininkėE. Nakrošienė. Ji išreiškė nuoširdžią padėką Centro valdybai už pasitikėjimą ir bendradarbiavimą. Padėkojo suvažiavimo komitetui už puikią programą.

Suvažiavimo komiteto vardu M. F. Petkus padėkojo visiems delegatams ir svečiams už dalyvavimą suvažiavime ir visiems, prisidėjusiems prie sėkmingo seimo. Oficialioji pokylio dalis baigta kun. Michael Holloran sukalbėta malda.

Buvo malonu pašokti, pabendrauti ir atnaujinti pažintis su seniai nematytais draugais. Atrodo, kad ne tik jaunimas, bet ir vyresnio amžiaus žmonės šoko ir trypė. Delegatai ir svečiai praleido gerą, gražų ir atmintiną vakarą!

Suvažiavimą baigiant

Sekmadienį, rugpjūčio 3 d., suvažiavimo užbaigimo šv. Mišios už išeivijos lietuvių bendruomenę JAV buvo atnašaujamos Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo Cincinnati, OH arkivyskupas Daniel Pilarczyk. Arkivyskupui patarnavo prel. kun. dr. J.Anderlonis, kun. A. Markus, kun. M. Holloran, kun. Johann Roten ir diakonas V. Paškauskas.

Prieš pradedant šv. Mišias prel. kun. dr. J. Anderlonis vadovavo ritualui, kurio metu buvo įteikti ketvirto laipsnio medaliai ir žymenys. Nauja Centro valdyba davė priesaiką.
Po Mišių visi susibūrė prie bažnyčios laiptų oficialiai seimo nuotraukai.
2008 metų suvažiavimasseimas buvo darbingas ir sėkmingas. Pasi matysime ateinančiais metais 96jame seime Chicago, IL 2009 m. rugpjūčio 6–9 d.!