,,Draugo” šimtmečiui artėjant

1921draugas

Šįkart vartome 1921 metų ,,Draugą”.

Iš Bridgeporto


Ar išlaikysime kvotimus?

Mūsų kolonija yra viena iš seniausių Chicagoje. Turime joje apsčiai biznierių, namų savininkų ir įvairios rųšies profesijonalų. Didelė dalis mūsų kolonijos Lietuvių yra šios šalies piliečiais. Bet kaipo piliečiai nevisuomet gauname paramą ar užuojautą savo reikalams. Delko taip yra? O tai del to, kad mes mažai tepaisome savo teises bei pareigas kaipo piliečių. Va, kad ir tai. Iš tokio didelio skaitliaus Lietuvių, gyvenančių 4toj Wardoj, nei sykį dar nesame pasiuntę, t.y. išrinkę Lietuvio atstovo į Chicagos miesto tarybą. Argi tai ne apsileidimas? Gal kas sakys, kad neturėjom iki šiol tinkamų žmonių – Lietuvių tai vietai. Bet tie svetimtaučiai, kurie atstovaudavo mūsų Wardą miesto taryboje visuomet budavo tinkami? Ne ir ne, ir jie nieko gero del musų, kaipo Lietuvių, nėra nuveikę.

Bet štai dabar atsiranda musų tarpe tinkamas asmuo, kuris nori patarnaut musų (Bridgeporto) kolonijos 4-tai Wardai. Juomi yra Walter J. Norkus, jaunas Lietuvis patrijotas, sumanus ir pilnas ambicijos pilietis, kurio gyvenimas turi geriausį rekordą ir kuris turi ir reika­lingą išlavinimą ir kvalifikacijas tinkamai musų Wardą atstovauti miesto taryboj. Jis nėra vergu nei jokios partijos ir jei mes busime ant tiek susipratę ir susiorganizavę, kad vienbalsiai už jį balsuot. Vasario 22 d., tai galėsime džiaugtis išrinkę žmogų, kurs daug galės pagelbėt mums įvairiuose reikaluose.

Paminkime ir tai, kad jeigu mes turėtume daugiau Lietuvių, užimančių atsakantesnes vietas Ameri­konų tarpe, mums tai daug prigelbėtų musų tautos reikaluose. Ir svetimtaučiai mus labiau gerbtų ir labiau su mumis skaitytusi.

Moterys turi dabar lygias pilietiškas teises su vyrais. Dabar gera proga mums, moterims, pasirodyti susipratusiomis Lietuvėmis pilietėmis. Nepamirškite to moterys, jeigu jūsų vyras turi piliečio poperas, tuo pat jo žmona automatiškai tampa pilietė. Už tai neužmirškite registruotis. Vasario 1 d., nes kitaip negalėsit balsuot.

Taigi, 4-tos Wardos gyventojai, ar išlaikysime kvotimus, ar paremsime savo tautietį, ar busime ant tiek susipratusiais, kad vienbalsiai išrinkti į Aldermonus Lietuvį ir nebesiduot savęs už nosies vedžioti svetimtaučiams, kurie musų reikalų nesupranta ir nepaiso.

Lietuviai ir Lietuvės, laikykimės busimuose rinkimuose obalsio: Savas už savąjį. Lietuviai privalo savo balsą atiduot už savo tautietį – Lietuvį.

Pilietė
Sausio 31 d. 1921 m.

bambino

Lietuviai, pasisaugokite

Po Clearingą, apie 63 gatvę, kur gyvena apie 50 Lietuvių šeimynų vaikščiojo žmogus, pasivadinęs kunigu, sakėsi esąs iš Šv. Juozapo parapijois ir renkąs aukas delei našlaičių. Jis nėra mums pažįstamas. Musų kolonijoj galėjo surinkti apie kokį $100.00. Jis vienur sakėsi esąs iš North Sides, kitur iš So. Chicagos. Jis nėra teisingas. Vaikščiodamas dalino paveikslėlius.

Aukotojas

imst