Tautiniai šokiai – tai ne vien mankšta, bet ir būdas patekti į universitetą

XIII Lietuvių tautinių šokių šventės leidinį pavarčius 

leidinys
Ramunė Kubiliūtė

Šeštadienio liepos 26 d. ,,Draugo” kultūriniame priede Pranas Visvydas aprašė XIII Lietuvių tautinių šokių šventę Los Angeles ir šiek tiek aptarė jos programinį leidinį. Čia pateikiami dar keli įspūdžiai apie šį leidinį.

Kitą dieną po XIII Lietuvių tautinių šokių šventės laikraščio ,,USA Today” liepos 7 d. numeryje buvo išspausdinas vedamasis ,,Šiandienos debatas: išsimokslinimas visiems” (Today’s Debate: Equal education). Vedamojo pavadinimas teigia, kad priėmimas į universitetą nepriklauso vien nuo pažymių – ,,Admission to college isn’t just about grades, test scores.” Straipsnyje rašoma, jog galimybių būti priimtam į universitetą turi ne vien gabus studentas su gerais pažymiais, bet ir muzikalus, obojų pūsti mokantis studentas ar humoro gyslelę turintis jaunuolis.

Universitetai kaip tik ir nori studentiškos ,,mozaikos”, įvairumo, sudarant sąlygas studentams išmokti vieniems iš kitų. Kandidatų į prestižinius universitetus atrankos nėra tobulos, bet jų siekis – užtikrinti įvairių pažiūrų, gyvenimo patirčių ir etninių grupių įvairovę – yra sveikintinas ir turėtų išlikti.

Pavarčius XIII Lietuvių tautinių šokių šventės leidinį, galima perskaityti nemažai šventės dalyvių teiginių, įrodančių, kad dalyvavimas lietuvių tautinių šokių ansambliuose, kaip ir humoro gyslelė ir grojimas obojumi, gali padėti šokėjui universitetiniame gyvenime: šokėjams vieniems kitus sutikti, stiprinti jų lietuviškumo jausmą ir suteikti visokeriopo pasitenkinimo. Leidinyje Šokių šventės dalyvių pasisakymai surašyti lietuvių ir anglų kalbomis. Skaitytojas nežino, kuria kalba šokėjas išsakė savo nuomonę.

,,Universitetas man pasiūlė stipendiją, nes jiems patiko, kad aš šoku tautinių šokių grupėje.” (Juozas Pranckevičius, ,,Grandis”, Chicago, IL)

,,Jaučiaus nuostabiai pasakęs mūsų universiteto prezidentui, kad tuoj po mūsų susitikimo einu šokti lietuviškus tautinius šokius” (Michael Silver, ,,Šokis”, Durham, NC)

,,Susipažinau su savo būsimu vyru ‘Spindulyje’.” (Viktorija Radvenienė, LB ,,Spindulys”, Los Angeles, CA)

„Žmogus labai praturtina savo gyvenimą siekdamas neįprasto tikslo. Lietuviškas šokis suteikia daugiau negu gerą mankštą ir progas bendravimui; jis audžia draugystes vietinėje bendruomenėje ir platesnėje visuomenėje.” (Todd Crnovich, „Aušra”, Omaha, NE)

Leidinio turinys

XIII Lietuvių tautinių šokių šventės programą redagavo Zita Petkienė, veikli Seattle, WA lietuvių visuomenės narė ir uoli lietuvių tautinių šokių puoselėtoja. Leidinį įsigyti ir pavartyti galėjo visi Šokių soksvntšventės dalyviai, o šokėjai programą turėjo peržiūrėti prieš šventę ar po jos. Ši programa, kaip ir ankstesnės, aprašė lietuvių tautinių šokių švenčių istoriją išeivijoje, nors kai kuriuose ankstesniuose leidiniuose buvo daugiau istorininių ir apžvalginių straipsnių apie lietuvių šokius, šokių šventes (prie jų dirbo ir didesnis redakcinis kolektyvas!). Šių metų leidinyje – rėmėjų reklamos ir įvairių Š. Amerikos, Lietuvos organizacijų ir pavienių asmenų sveikinimai. 2008 m. Šokių šventės dalyviai ir šokėjai šventės pradžioje išgirdo dar kelis sveikinimus, kurie nespėjo pateikti į čia aptariamą leidinį.

Visuose Šokių švenčių leidiniuose lietuvių ir anglų kalbomis paprastai aprašomos toje šventėje dalyvaujančių šokių grupių gyvavimo istorijos, surašyti šokėjų vardai ir parvardės (nors, žinoma, sąrašai, pateikti gerokai prieš šventę, nebūtinai atitiko galutinę šokių ansamblių sudėtį), išspausdintos šokių grupės ir jos vadovų nuotraukos. Grupių aprašymose vadovai surašė, kur jų grupės yra šokusios: jų gyvenamose vietovėse, ankstesnėse šokių šventėse Š. Amerikoje ir Dainų švenčių Šokių dienų programose Lietuvoje.

Kas šiame leidinyje gal šiek tiek skiriasi nuo ankstesnių – tai anksčiau paminėti šokėjų pasisakymai apie jų dalyvavimą lietuvių tautinių šokių grupėje, kurie šokėjai grupėje šoka nuo pat jos įsikūrimo ir koks šokis jiems pats mėgiamiausias. Ne viena grupė paminėjo ,,Malūną”, daug kas sako, kad 2008 m. Šventės programoje buvo šokamas ,,Malūnas”. Tačiau pavarčius šventės leidinį, kuriame išspausdinta visa programa, joje šokami šokiai, jų choreografai, paaiškėja, kad 2008 metų šventėje buvo šokamas ,,Malūnėlis”, o ne ,,Malūnas”…

Programos leidinyje išspausdintas išeivijos lietuvių tautinių šokių švenčių ,,Giminystės medis”. Šio medžio emblema puošė ir Šokių šventėje parduodamus suvenyrinius marškinėlius. Pamačius šį medį, galima sutikti, kad Šokių šventės jungia šokėjus ir praturtina jų gyvenimus, gal panašiai kaip plati gentis sujungia jos narius.

V. Lietuvninko nuotrauka