Šv. Andriejaus parapijiečiai nenori gyventi nuolatinėje baimėje

Algimantas S. Gečys


Šiuo metu remontuojamos Šv. Andriejaus parapijos patalpos

Nors spaudoje pasirodančios žinios apie amerikiečių Katalikų bažnyčios hierarchų vykdomus JAV lietuvių parapijų uždarymus gerokai nervina, Philadelphia Šv. Andriejaus parapijai priklausantys lietuviai atsisako gyventi nuolatinėje savosios parapijos netekties baimėje ir šiuo metu vykdo plačius parapijos patalpų remonto darbus.

Sprendimas remontuoti buvo padarytas gan atsitiktinai. Pereitais metais mirtis pasiglemžė du ištikimai bažnyčią lankiusius, bendruomeninėje veikloje dalyvavusius ir dosniai Šv. Andriejaus parapiją rėmusius ilgamečius parapijiečius – pirmosios emigracijos atžalą Karolį Kazakauską ir ,,antrabangietį” Rimvydą Jaką. Artėjant mirties metinėms, jų žmonos Ieva Kazakauskienė ir Dalia Jakienė buvo nutarusios mirusių vyrų atminčiai pervesti stambias sumas Šv. Andriejaus parapijos reikalams. Artimi draugai atkreipė jų dėmesį, kad bažnyčios fasadą ir parapijos salę, kuria sekmadieniais gausiai naudojasi bažnyčios lankytojai bei V. Krėvės lituanistinė mokykla, būtina skubiai remontuoti ir pasiūlė joms įkurti Remonto fondą, kviečiant prie jų skiriamų sumų savo aukomis prisijungti ir kitus parapijiečius. Klebonas Petras Burkauskas pritarė Remonto fondo ir specialaus komiteto remontui vykdyti sukūrimui. Remonto komitetą sudaro: Dalia Jakienė (pirmininkė), nariai Ieva Kazakauskienė, Jūratė Vrubliauskienė (mokyklos atstovė), Kęstutis Pliuškonis, Putinas Mašalaitis, Audrius Palionis, Antanas Krušinskas, dr. Jonas Dunčia, Marius Kapočius, Janina bei Vidas Marmokai, Teresė ir Algimantas Gečiai.

Remonto komiteto apskaičiavimu, bažnyčios fasado remontui (įskaitant laiptinių sutvarkymą, cemento darbus, keturių durų nudažymą), klebonijos sienos pataisymams, parapijos salės langų sutaisymui, salės išdažymui, elektros sistemos patobulinimams, patogumų kambarių visapusiškam sutvarkymui, būtina 60,000.00 dol. suma. Malonu pranešti, kad iki rugpjūčio vidurio aukų jau sutelkta 36,000.00 dol. suma ir beveik 4,000.00 dol. suma pasižadėta paaukoti iki 2008 m pabaigos. Iki šiol teikėsi atsiliepti 20 proc. asmenų, į kuriuos buvo kreiptasi. Tikimasi, kad pasibaigus atostogoms, atsilieps ir kiti lietuviai. Žinant nelengvą iš Lietuvos atvykusių kūrimosi JAV procesą, Remonto komitetas mielai priima valandinius įsipareigojimus prie remonto darbų prisidėti talka. Pirmoji stamboka Remonto komiteto gauta auka buvo iš Lietuvon gyventi grįžusios Ievos Vozbutaitės. Ieva Philadelphia apylinkėje su stipendija baigė gimnaziją ir universitetines studijas. Būdama jau suaugusi Šv. Andriejaus parapijoje ji buvo pakrikštyta. Jos krikštas buvo visos parapijos šventė.

Šiuo metu remonto darbai jau yra įpusėję. Bažnyčios fasadas atnaujintas, pradėti parapijos salės remonto darbai. Visus pagrindinius darbus norima užbaigti iki rugsėjo pradžios, kada mokslo metus pradės lituanistinė mokykla. Spalio 12 d., sekmadienį, Šv. Andriejaus parapijoje, vyks Šiluvos 400 metų sukakties paminėjimas, Šv. Mišias koncelebruos Philadelphia arkivyskupas kardinolas Justin Rigali. Kardinolui Rigali tikimės parodyti tvarkingai tvarkomą ir tautiškai gyvą lietuvių parapiją.

Julija Dantienė atsisveikino su ,,Bendruomenės Balso” laidomis

Prieš 22 metus, Henrikui Savickui po 23 metų vadovavimo pasitraukus iš Philadelphia LB apylinkės žinioje veikusio radijo pusvalandžio ,,Bendruomenės Balsas” (BB) vadovo pareigų, to meto LB apylinkės valdybos pirm. Teresė Gečienė kreipėsi į Philadelphia atitekėjusią Čikagos kultūrininkę Juliją Dantienę su prašymu vadovauti ,,BB” radijo kolektyvui. Ji sutiko, nors ir griežtai atsisakė priimti vyriausios laidų redaktorės vardą. Nutarė pasivadinti ,,BB” laidų koordinatore ir tuo vardu sėkmingai darbavosi 22 metus.

Rugpjūčio 3 d. Julija Dantienė po 22 darbo metų atsisveikino su savo klausytojais. Pirmoje jos sukviestoje redaktorių sudėtyje darbavosi Dalia Jakienė, Bronius Krokys, Aniliora Mašalaitienė, Eimutis Radžius, Teresė Gečienė, Jūratė ir Rimantas Stirbiai, tėvas Vytautas ir sūnus Virgus Volertai. Metams bėgant, redaktorių sudėtis keitėsi. Vieniems pasitraukus į darbą, įsijungė kiti. Tai buvo: Raimonda ir Vidmantas Rukšiai, Roma Krušinskienė, Kazys ir Violeta Razgaičiai, Kristina Volertienė, Rasa Kodytė, Aldona Rastenytė-Page, Ramunė ir Paulius Dainoros, Jūrate Pauliukonytė-Gentlesk, Balys Raugas, Gintaras Labutis. Pradėjus gausiau atvykti ,,trečiajai” bangai, į ,,BB” gretas pirmoji įsijungė Andra Kline, po jos sekė Jurgita Šakalytė-Hamm, Dalia Kairiūkštienė, Inga Valaitytė, Rasa Avelino, Joana Gaizelytė-Lacy, Ilona Babinskienė, Jurgita Balynaitė, Rima Cijūnaitė – Jonaitienė, kiek vėliau Saulius Garalevičius, Rasa Varkulevičiūtė Kapočius ir Irina Brusokienė. Mirtis praretino darbuotojų gretas, amžinybėn pasišaukdama Jūratę Gentlesk ir Balį Raugą. Finansus visą laiką tvarkė nepailstantis Gediminas Dragūnas, ilgus metus skelbimus įkalbėdavo dr. Gintarė Gečytė-Akerley, jos vyrui George pianinu pritariant su M.K. Čiurlionio kompozicijomis. J. Dantienės teigimu, ,,Per visus tuos metus kolektyve vyko draugiškas ir glaudus bendravimas, be jokių konfliktų ar nesugyvenimo vieni su kitais. Mums nebuvo svarbu, kada kas atvyko ir kodėl, mums terūpėjo tik vienos rūšies bangos – RADIJO BANGOS. Ir stengėmės, kiek mūsų laikas, jėgos ir talentai leido, kad jos būtų kuo geriausios.”

Philadelphia telkinyje nespausdinant lietuviško laikraščio, ,,BB” ilgus metus buvo vienintelis susižinojimo šaltinis. Iš ,,BB” sužinodavome apie įvykusias vestuves, gimusius vaikus, šeimos šventes, garbingas sukaktis, mirtis. Trečdalis programos laiko buvo skiriamas kultūrinėms bei politinėms apžvalgoms, pranešimams bei aptarimams apie koncertus, vaidinimus, parodas, susirinkimus, minėjimus ir t.t.

Paskutinėje savo laidoje J. Dantienė bandė prisiminti: ,,Kai Lietuva nešė okupanto jungą ir ėjo skausmingą laisvėjimo kelią, ‘BB’ šaukdavo mus demonstracijoms, laiškų bei telegramų į Washington, DC siuntimo vajams. Su kokiu džiaugsmu ir pasididžiavimu eterio bangomis pranešėmė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo paskelbimą ir su kokiu skausmu teko perduoti žinias apie 1991 m. sausio 13tos įvykius Vilniuje. (...) Kiek tūkstančių dolerių eterio bangomis buvo sutelkta sušelpti Lietuvoje vargstančius našlaičius, senelius, Sibiro tremtinius, mokyklas ir vykdyti tautinę veiklą išeivijoje. Laiko bėgyje įvyko daug pasikeitimų ir Lietuvoje, ir čia. Štai atsirado internetas ir kitokie modernūs susižinojimo prietaisai. Labai mažai kas besiklauso mūsų ‘BB’, dar mažiau jį remia. Ima trūkti žmonių jame darbuotis... Taigi ir man atėjo laikas. Prieš 22 metus pradėjau, o šiandieną baigiu. Tiesiog pavargau! Amžius daro savo! (...) Turėjau daug malonių valandų, buvo ir sunkaus darbo. Per tuos 22 metus nebuvo praleista nė viena laida. Nei audros, liūtys, sniegas ar pūgos nesustabdė ‘BB’ laidų vedėjų. Esu nuoširdžiai dėkinga visoms ir visiems redaktoriams už draugiškumą, pastangas, aukotą laiką ir ilgas keliones į radijo stotį. Nei vienam vedusiam programą nebuvo mokama ir teigiami atsiliepimai buvo vienintelis atpildas. Mieliems klausytojams dėkoju už teigiamus vertinimus, kritiką ir tartus padėkos žodžius.” Savo ruožtu, Philadelphia LB apylinkės valdyba, ,,BB” darbuotojai, rėmėjai ir klausytojai nuoširdžiai dėkoja J. Dantienei už ilgametį sėkmingą vadovavimą ,,BB” redaktorių kolektyvui.

,,Bendruomenės Balsas” tebegyvuoja

,,Drauge” rašėme, kad birželio pradžioje vykusiame visuotiniame LB apylinkės susirinkime buvo išrinkta komisija (Jūratė Stirbienė, Ant. Krušinskas, Teresė Gečienė) ištirti galimybes tęsti jau net 55-rius metus Philadelphia visuomenę informuojančias ,,BB” radijo laidas. Komisija dirba, konsultuoja visuomenę, bando surasti trūkstamų lėšų. Maloniai nuteikia teigiami lietuvių atsiliepimai, per paskutinius kelis mėnesius pagausėjusi finansinė parama. LB apylinkės valdybai pritarus, su radijo stoties vadovybe buvo pasirašyta sutartis pratęsianti ,,BB” transliavimą trims mėnesiams – iki š.m. lapkričio pabaigos. Daroma viskas, kad vienintelė JAV LB apylinkės žinioje veikianti radijo valandėlė išliktų.

Žinios trumpai

Philadelphia LB Vinco Krėvės lituanistinė mokykla naujus mokslo metus pradės sekmadienį, rugsėjo 7 d. Daugiau informacijos apie mokyklą gali suteikti mokyklos vedėja Jūratė Vrubliauskienė el. paštu: vrubliauskiene@yahoo.com arba tel.: 213-964-0499.

Lietuvių Namų (Lithuanian Music Hall) tradicinė Mugė vyks pirmąjį lapkričio savaitgalį, t.y., lapkričio 1-2 dienomis. Abi dienas mugė dirbs nuo 12 val. vidudienio iki 6 val. vak. Šiais metais Philadelphia Lietuvių Namai švenčia savo 100 metų sukaktį.