Atsisveikinimas su damusienea. a. Jadvyga Damušiene


,,Tegul švies man tavo veido spinduliai…”
Bernardas Brazdžionis

LAIMA ŠALČIUVIENĖ

Pirmąjį šio mėnesio penktadienį, rugpjūčio 6 d., atsisveikinome su a. a. Jadvyga Damušiene, kuri mirė ankstų trečiadienio, rugpjūčio 4 d., rytą. Kitos dienos rytą į Pasaulio lietuvių centro Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplytėlę, Lemont, IL, šv. Mišių aukai Jadvygą atlydėjo saviškiai ir artimieji.

Šeimos, artimųjų ir bičiulių pripildytoje Petkaus laidojimo namų dviguboje salėje, su korporacijos vėliava stovint Ateitininkų korporacijos Giedros garbės sargybai, susirinkusieji guodė šeimą, vieni kitus skaudžioje netektyje. Tarpusavyje kalbėjo apie šią kilnią, nepalaužiamą asmenybę, kuriai iki paskutinio atodūsio rūpėjo kiti – vaikai, jų šeimos, Ateitininkija, Lietuva!

Poeto Bernardo Brazdžionio žodžiai, eilėraštis ,,Motinai” nukreipė atsisveikinimo pradžią, eilėraštis ,,Dievo dvasia” suteikė užbaigimą. Švento Rašto skaitiniai, maldos ir a. a. Jadvygos pagerbimas suteikė vakarui prasmingą turinį.

Kunigas Antanas Saulaitis lydėjo maldoje. A. a. Jadvygos krikšto sūnūs Rimvydas Čepulis ir Vidas Neverauskas, giedrininkė Raminta Marchertienė ir studentė ateitininkė Andrėja Siliūnaitė skaitė šv. Rašto ištraukas iš Patarlių knygos ir iš šv. Pauliaus laiškų efeziečiams, Timotėjui ir korintiečiams. A. a. Jadvygą savo žodžiu pagerbė Kastytis Giedraitis, Dainavos stovyklavietės tarybos pirmininkas, ir Rita Venclovienė, Giedros korporacijos pirmininkė. Vidas Neverauskas, paruošęs atsisveikinime dalyvaujantiems lapelius su Dariaus Polikaičio sukurta daina ,,Dainava”, pritardamas gitara, kvietė visus padainuoti dainą, skirtą stovyklavietei, kuriai a. a. Jadvyga atidavė nepamatuojamai daug laiko, jėgų ir širdies.

Dainava

Jau tamsu, visur tylu,
Rodos, viens esu pasauly.
Ta naktis neša mintis
Per laukus į Dainavą.
    Ten mano svajos, ten sapnai,
    Ten palikau senus draugus.
    Tenai miškai, ežero krantai
    Tyliai kalba:
,,Grįžki tu pas mus.”

Jau tamsu, visur tylu,
Rodos, viens esu pasauly.
Nors mieste sėdžiu namie,
Mintyse skrendu aš čia.
    Ten mano svajos, ten sapnai,
    Ten palikau senus draugus,
    Tenai miškai, ežero krantai
    Tyliai kalba:
,,Grįžki tu pas mus.”

Atsisveikinimo metu Laima Šalčiuvienė apibūdino šią gyvastingą, nepakartojamą moterį, kuriai gyvenimo pagrindas buvo nesąlyginė meilė, siekis ,,Visa atnaujinti Kristuje”. Paskutinį kartą šiapus Atlanto Jadvygai aidėjo Ateitininkų himno žodžiai.

Kadangi velionės biografiniai duomenys nebuvo per atsisveikinimą paminėti, jie, paimti iš ,,Lietuvos žinios, tai kas rūpi Lietuvai”, buvo pateikti išspausdintuose lapeliuose. Juos išdalino Tomas Čyvas ir Daina Čyvienė, kuri prisidėjo prie atsisveikinimo ir šv. Mišių koordinavimo.

Šeštadienio ryte a. a. Jadvygos šeima, dukra Lietuvos Respublikos ambasadorė Gintė, sūnūs Saulius ir Vytenis su žmona Vida, anūkės Andrėja ir Lina su vyru Matu, drauge su būreliu artimųjų susitiko prie karsto išlydėti velionę į šv. Mišių auką Pal. Jurgio Matulaičio koplytėlėje. Lauke laukė gausus būrys artimųjų ir bičiulių. Pagrindiniame koplyčios take pagarbiai stovėjo išsirikiavusios giedrininkės. Karstą ir grabnešius prie altoriaus su Korp! Giedros vėliava vedė Raminta Marchertienė. Tėvas Saulaitis atnašavo šv. Mišias, prie altoriaus su juo meldėsi kun. Ignas Urbonas ir brolis Lukas Laniauskas. Šv. Rašto skaitinius skaitė a. a. Jadvygos anūkės Andrėja ir Lina. Auką, vyną ir duoną, lietuviškomis juostomis aprištus kun. Ylos ,,Ateitininkų vadovą” ir velionės raštų knygelę prie altoriaus nešė Gintė, Saulius, Vytenis su žmona Vida. Visuotinę maldą skaitė Rimas Čepulis. V. Neverauskas paruošė liturgijos muziką ir akompanavo giesmėms, kurias giedojo Dalia Polikaitytė Lietuvninkienė, Dana Rugieniūtė, Rima Polikaitytė Birutienė. Prie altoriaus stovėjo Dainavos laukinių gėlių puokštė, nuotrauka Dainavoje, ,,Heritage” stovykloje, stovyklaujančio jaunimo ir stovyklautojų sukurtų maldelių rinkinys. Tai iškilus J. Damušienės, ,,Heritage” stovyklos įkūrėjos, pagerbimas lietuviškai nekalbančio jaunimo. Šios stovyklos vairą prieš daugiau kaip 20 metų Jadvyga perleido Rimai Polikaitytei Birutienei, kuri drauge su D. Rugieniūte ir L. Laniausku atvyko iš kaip tik tuo metu vykusios ,,Heritage” stovyklos dalyvauti Mišiose ir paskutinį kartą pagerbti stovyklos įsteigėją.

Šv. Mišių aukai pasibaigus, Damušių šeimos vardu jautrų žodį tarė Gintė. Skambant garsams ir giesmės ,,Kaip grįžtančius namo paukščius…” žodžiams, paskutinį kartą a. a. Jadvygą palydėjome iš Pal. Matulaičio koplytėlės kelionei per Atlantą į Amžino poilsio vietą Kauno Petrašiūnų kapinėse greta gyvenimo draugo, vyro, prof. dr. Adolfo Damušio, mirusio 2003 metais.

Lietuvoje su velione atsisveikins penktadienį, rugpjūčio 27 d., 5:30 val. p. p. Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniuje. Kitą dieną laidotuvių Mišias atnašaus J. E. arkivyskupas Sigitas Tamkevičius 10 v. r. Kauno arkikatedroje.

Liūdime netekę artimo, netekę asmens, kuris savo gyvenimu, krikščioniška, lietuviška dvasia darė įtaką kitiems. Tačiau tame liūdesyje randame ir laimės, kad mūsų gyvenimas buvo paliestas nepaprasto, visiems pavyzdžiu buvusio žmogaus, asmenybės, kuri su kiekvienu, nepaisant jo amžiaus, buvo vienodai nuoširdi, pagarbi, nesikeičianti, teisinga, ta pati visur ir visados, ištikima sau, savo šeimai, Ateitininkijai, Lietuvai, savo idealams. Jadvyga visados žiūrėjo į ateitį, siekė kilti dvasiškai ir kitus kelti ir suprato, kad žemiški dalykai – ne amžini. Amžina lieka tik Dievo Dvasia.

…Tik ji viena didi ir visagalė,
Tik ji viena gyvena amžinai.
B. Brazdžionis

d
A. a. Jadvygos Damušienės vaikai: Vytenis, Saulius ir Gintė. Jono Urbono nuotraukos


d
Gitara groja a. a. Jadvygos Damušienės krikšto sūnus Vidas Neverauskas

d
Dalia Polikaitytė Lietuvninkienė, Dana Rugieniūtė ir Rima Polikaitytė Birutienė.