Po JAV lietuvių telkinius keliaus paroda

paroda

Dainos Čyvienės nuots..

„Lietuvos jėzuitų provincijai — 400 metų”

Dalia Cidzikaitė

Š. m. rugpjūčio 16 d., šeštadienį, į Čikagos St. Ignatius College Prep School rinkosi būrys lietuvių apžiūrėti vienoje iš mokyklos salių Baltijos jėzuitų plėtros tarybos surengtą parodą „Lietuvos jėzuitų provincijai – 400 metų”, skirtą, kaip jau ir pats parodos pavadinimas sako, gražiai jėzuitų gyvavimo Lietuvoje sukakčiai paminėti. Šią parodą, kuri visus metus keliaus po lietuvių telkinius JAV, galės pamatyti ne tik Čikagos, Lemont, bet ir kitose Amerikos vietovėse gyvenantys lietuviai.

Paroda skiriasi nuo vilniškės

Viena iš parodos rengėjų ir renginio organiztorių, Baltijos jėzuitų plėtros projekto koordinatorė Daina Paulauskienė sakė, jog medžiagą šiai parodai atsiuntė Lietuvos nacionalinis muziejus bendradarbiaudamas su Lietuvos jėzuitais. Panaši paroda, skirta Lietuvos jėzuitų provincijos Lietuvoje 400 metų jubiliejui, buvo atidaryta Vilniuje š. m. gegužės mėnesį. Deja, vilniškėje parodoje rodomi originalai dėl milžiniškų draudimo išlaidų negalėjo būti atvežti čia, į Ameriką. Tačiau parodos organizatoriai dr. Vytas Saulis, dr. Gailė Černiauskaitė ir D. Paulauskienė išeitį rado.

parodaNors nuo šio rudens po lietuviškus telkinius pradėsianti keliauti paroda apie Jėzaus draugiją ir neparodys originalios medžiagos, ji skirsis nuo Lietuvos nacionalinio muziejaus parodos Vilniuje ir dar kai kuo. Anot D. Paulauskienės, kadangi vilniškė paroda neapėmė visos jėzuitų veiklos darbų, tokių kaip sielovada, švietimas ir pan., JAV lietuvių surengta paroda yra platesnė nei ta, kuri šiuo metu rodoma Lietuvoje. ,,Nežiūrint, kad originalai šioje parodoje neparodyti, svarbu, kad žmonės pamatytų, ką jėzuitai darė per tuos visus 400 metų, kokie jų buvo siekiai, kokie planai ateičiai”, – sakė Baltijos jėzuitų plėtros projekto koordinatorė. Rugsėjo mėnesį parodą „Lietuvos jėzuitų provincijai — 400 metų” galės pamatyti Pasaulio lietuvių centre, Lemonte apsilankiusieji, vėliau ji keliaus į Jaunimo centrą Čikagoje, o po to – California, Cleveland, Florida valstijas ir visur kitur, kur buriasi lietuviai.

Draugystė su lietuviais jėzuitais ypač brangi

Parodos St. Ignatius mokykloje atidarymo metu nemažai kalbėta apie Lietuvos ir Amerikos jėzuitų bendradarbiavimą, bendrą istoriją. Bene vienas akivaizdžiausių sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdžių – toje pačioje St. Ignatius mokykloje besimokiusių ir besimokančių lietuvių skaičius. O pasirinkimas parodą atidaryti vienoje iš jėzuitų mokyklų, kurioje mokėsi ne vienas lietuvis, yra ne ką mažesnį svorį turintis ilgalaikio ir vaisingo bendradarbiavimo įrodymas.

Buvęs Čikagos jėzuitų provincijolas, tėvas jėzuitas kun. Daniel L. Flaherty, renginyje kalbėjęs savo ir dabartinio Čikagos jėzuitų provincijolo Edward Schmidt, SJ vardu, įsitikinęs, jog bendravimas su Lietuvos jėzuitais buvo labai prasmingas abiem pusėms, bet ypač Čikagos jėzuitams. ,,Mes buvome laimingi galėdami dirbti su Lietuvos jėzuitais ir lietuvių bendruomene čia, Čikagoje”, – teigė jis.

Jo pirmoji pažintis su Lietuvos jėzuitais įvyko pirmaisiais jo įstojimo į jėzuitų ordiną metais. 1947aisias besimokydamas Milford, Ohio jis susipažino su tėvu Jonu Kidyku, SJ, kuris visiems susirinkusiems papasakojo apie tuometinę padėtį Lietuvoje. Per metus kun. Flaherty, SJ susipažino su daugeliu jėzuitų. Jis ypač brangina draugystę su lietuviais jėzuitais: Kęstučiu Trimaku, Algimantu Keziu, Anicetu Tamošaičiu.

Kun. Flaherty prisiminė, jog jėzuitų veiklos pakilime Čikagoje gyveno ir dirbo apie 28 lietuvius jėzuitus. Žinoma, lietuvių jėzuitų buvo visoje Amerikoje, bet pagrindinis branduolys buvo susitelkęs čia, Čikagoje. Tėvas Kaidykas tapo pirmuoju regiono vyresniuoju (Regional superior) visoje Amerikoje, ir tai, anot kun. Flaherty, Lietuvoje esančiai jėzuitų provincijai, kuri tuo metu buvo pogrindyje, buvo savotiškas išsišakojimas. Šiuo metu jėzuitų lietuvių Čikagoje nėra daug: tai kun. Antanas Gražulis, kun. Antanas Saulaitis — tai ir viskas, ką turime Čikagoje, – sakė atidaryme kalbėjęs jėzuitas.

Milžiniškas šviečiamasis jėzuitų darbas

Parodos viešnia, neseniai iš pareigas pradėjusi eiti nauja Lietuvos Respublikos gen. konsulė Skaistė Aniulienė priminė susirinkusiems, kokį milžinišką darbą atliko ir vis dar atlieka tėvai jėzuitai Lietuvoje švietimo sirtyje. ,,Kaip neprisiminti Vilniaus ir Kauno jėzuitų gimnazijų, kurios atkurtos jėzuitų dėka, per trumpą laiką įsitvirtino aukščiausių gimnazijų Lietuvoje gretose. Kiek jaunimo gimnazijose ir stovyklose gavo pažinimo pagrindus, gavo pajusti teisingumo ir meilės dvasią, pastebėti kenčiantį, pajusti visuomenei tarnavimo džiaugsmą” – sakė gen. konsulė. Jos įsitikinimu, tai universalios vertybės, kurios neturi sienų ir tai liudija ir ilgalaikis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Amerikos jėzuitų: bendri projektai, renginiai, čionykščių jėzuitų parama Vilniaus ir Kauno gimnazijoms Lietuvoje, veikla, puoselėjant dvasingumą ir lietuvybę esant toli nuo Tėvynės.

Retas kuris turbūt žino, jog Lietuvos Jėzaus draugija yra viena iš nedaugelio, o gal ir vienintelė jėzuitų provincijų, kuri niekada nebuvo uždaryta per visą savo istoriją. Ir nors ji keletą kartų turėjo pasitraukti į pogrindį, kanoniškai ir teisiškai ji visada egzistavo Lietuvoje. To negalima pasakyti apie Amerikos provinciją, Italiją ar Ispaniją. Kai 1773 m. jėzuitų ordinas spaudžiant Prancūzijos imperatoriui, Ispanijos karaliui popiežiaus buvo sustabdytas visame pasaulyje ir atgaivintas tik 1814 m., per visus tuos 40 metų Lietuvos jėzuitų provincija egzistavo. Tai viena iš nedaugelio vietų, kuri gali tuo didžiuotis, – sakė kun. Flaherty. Baltijos jėzuitų plėtros tarybos parengtos parodos dėka JAV lietuviai galės didžiuotis ne tik šiuo unikaliu faktu, bet ir garbinga 400 metų jėzuitų buvimo Lietuvoje sukaktimi.

paroda
LR gen. konsulė Čikagoje S. Aniulienė: ,,Juk ne žodžiais, o darbais Jėzaus draugijos nariai įprasmino savo siekius.”  Vakarą vedęs dr. Mindaugas Vygantas, vienas iš gausaus lietuvių, baigusių St. Ignatius mokyklą, skaičiaus, pripažino, jog nors šios mokyklos sienos ir storos, ji buvo pastatyta tik apie 1850 metus – tad palyginti su tais 400 metų, kuriuos Lietuvos jėzuitai praleido Lietuvoje, St. Ignatius mokykla yra labai jauna.