Aštuoni JAV lietuvių išeivijos stebuklai

Romualdas Kriaučiūnas

Birželio 25 d. ,,Draugo” skiltyje skaitytojai buvo kviečiami pamąstyti ir siūlyti septynis JAV lietuvių išeivijos stebuklus. Buvo teigta, kad išeivijos stebuklai nesiriboja vien tik kokiu laiko tarpu. Kvietimas buvo siūlyti stebuklus, o ne stebukladarius. O dabar susipažinkime su gautais rezultais. Skubantiems užtenka pasiskaityti tik pirmąjį paragrafą.

Daugiausia balsų, po aštuonis, gavo ,,Draugas”, Lietuvių Fondas ir Lietuvių enciklopedija (bostoniškė). Pasibaigusių olimpinių žaidimų fone tai būtų tarsi aukso medaliai. Kitoje pakopoje, blizgančią sidabru, gavusius po septynis balsus, matome Lietuvių operą ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą. Trečioje, sakykime, bronzinėje pakopoje, po penkis balsus surinko bažnyčių statyba, Dainava (stovyklavietė) ir lietuviškos mokyklos.

Toliau – platesnis šio konkurso apibendrinimas. Per du mėnesius sulaukta 57 nominacijų iš 21 siūlytojo. Kadangi kai kuriuos objektus ar įvykius nominavo daugiau nei vienas asmuo, viso susidarė 147 siūlymai. Atrodo, kad visi siūlymai gauti iš JAV gyvenančiųjų skaitytojų.

Atidžiau pažiūrėjus į visus siūlymus, juos galima sugrupuoti į keturias kategorijas: organizacinę veiklą, rašytą žodį, statinius ir fondus. Daugiausia siūlymų gauta organizacinės veiklos kategorijoje. Dėl siūlymų gausumo, ši kategorija padalinta į dvi dalis: bendrinę ir jaunimo veiklą. Bendrinėje dalyje randame Lietuvių operą, JAV LB, PLB seimus, Pasaulio lietuvių jaunimo kongresus, Lituanistikos katedrą Illinois universitete Čikagoje, Amerikos lietuvių tarybą, Orland LB apylinkę savo gegužinei neprašiusiai piniginės paramos nei iš ,,lietuvių valdžios, nei iš LB, nei iš Lietuvių Fondo”, Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą, Dainų ir šokių šventes, pal. Jurgio Matulaičio misiją ir PLC moterų pagalbinį komitetą, ,,Exultate” chorą, vienuolijas, Lithuanian Mercy Lift, Lietuvos vaikų Viltis, Balzeko lietuvių kultūros muziejų, įvairias trečiabangių pastangas. Čia paminėta trečiabangiai, perimantys iš dipukų mokyklas bei senelių prieglaudas ir jas remiantys. Stebuklu nominuotas ir šis pasiekimas: ,,Lietuvoj likusius beglobius vaikus tėvai grįžę iš užsienio ir su savom žmonom ar vyrais augina”. Dėmesio susilaukė savo specialybėse pasitobulinę profesionalai grįžtantys dirbti Lietuvon. Išskirtino dėmesio susilaukė ir už svetimtaučių ištekėjusios moterys, kurios ,,įsijungusios į jau veikiančias Lietuvių Bendruomenes važinėja savo pinigais”. Taip pat pasidžiaugta, kad į lietuvių kalbą grįžo žodis ,,tautinis” vietoj akis ir ausis rėžiančio ,,nacionalinis”. Pagaliau, vienas prie išeivijos stebuklų siūlė JAV lietuvių padovanotą Laisvės varpą Lietuvai (1919 m.).

Organizacinės veiklos antroje dalyje dėmesys tenka jaunimo organizacijoms ar jų grupėms: ateitininkams, Lietuvos Vyčiams, skautams, sporto klubams ir ŠALFASS. Paminėta tautinių šokių grupės ir chorai. Vardu išskirtos trys jaunimo stovyklos – Dainava, Neringa ir Rakas.

Antroje siūlymų kategorijoje randame rašytą ir gyvą lietuvišką žodį. Iš laikraščių bei žurnalų minimi ,,Draugas”, ,,Dirva”, ,,Pasaulio lietuvis”, ,,Skautų aidas”, ,,Bridges”, ,,Eglutė”, ,,Vytis” (,,The Knight”), ,,Amerikos lietuvis”, ir ,,Lituanus”. Vienas net paminėjo stebėtinai greitą ,,Draugo” pristatymą JAV paštu. Toliau siūlyta Lietuvių enciklopedija, Encyclopedia Lituanica, Alberto Geručio ,,Lithuania: 700 Years”, kun. Antano Repšio ,,Senasis ir Naujasis testamentas”, Algimanto Kezio ,,Palikę tėviškės namus”, ir JAV LB išleista knyga ,,Lietuvių pėdsakai Amerikoje”. Dar vienas siūlė radijo programas JAV lietuviškuose telkiniuose.

Trečioje kategorijoje randame imponuojančius statinius ar paminklines vietas: bažnyčias, Šiluvos koplyčią Washington, DC bazilikoje, Pasaulio lietuvių centrą, Jaunimo centrą, seselių kazimieriečių pastatų (mokykla, vienuolynas, ligoninė) ansamblį Čikagoje. Taip pat vardu paminėtos šv. Kazimiero ir Tautinės kapinės, esančios Čikagoje.

Pagaliau, ketvirtoji siūlymų kategorija. Niekas arba labai mažai kas vyksta be pinigų, be lėšų, be materialinių gėrybių. Siūlytojai tai suprato ir pasiūlė Lietuvių Fondą, Bendrąjį Amerikos Lietuvių Fondą, Ateitininkų Šalpos Fondą, Dainavos Fondą, Lietuvių katalikų religinę šalpą, PLB Fondą ir Draugo Fondą.

Pasižiūrėjus į savo siūlytus pirmuosius dešimtį galvon atėjusius objektus ar įvykius matau, kad šeši jų yra skaitytojų parinktame aštuntuke. Įdomu ir tai, kad šeši iš aštuonių skaitytojų parinktų objektų yra specifiniai įvykiui ar objektui (,,Draugas”, LF, LTSC, Lietuvių opera, Lietuvių enciklopedija, Dainava), o kitu du bendriniai – tai bažnyčių statyba ir lietuviškos mokyklos.

Ačiū gerbiamiems skaitytojams už atsiųstus siūlymus. Dabar lauksime jūsų atsiliepimų apie aukso, sidabro ir bronzos laimėtojus.