Švenčiamas Šiluvos Švč. Mergelės Marijos
apsireiškimo 400 m. jubiliejus
 (1608–2008)

 
Pamaldų tvarkaraštis

Rugsėjo 8, 9, 10, 11, 12, 13 dienomis, kasdien 10:30 val. r. vyks novenos pamaldos (lietuvių kalba) Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje (6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629). Veda tėvas Antanas Saulaitis, SJ. (Pastaba: rugsėjo 12 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje pamaldų nebus, nes jos vyks Šv. Antano parapijoje, Cicero, IL).

Rugsėjo 8 d., pirmadienį, 7 val. v. novenos pamaldos (anglų kalba)  Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje.

Rugsėjo 9 d., antradienį, 7 val. v. novenos pamaldos (lietuvių ir anglų kalbomis) Visų Šventųjų / Šv. Antano parapijos bažnyčioje (518 West 28th Place, Chicago, IL 60616 (28th Place ir South Wallace Ave. kampas).

Rugsėjo 10 d., trečiadienį, 7 val. v. novenos pamaldos (lietuvių ir anglų kalbomis) Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos bažnyčioje (2745 West 44th Street, Chicago, IL 60632). 

Rugsėjo 11 d., ketvirtadienį, 7 val. v. novenos pamaldos (lietuvių ir anglų kalbomis) Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th St., Lemont, IL 60439).

Rugsėjo 12 d., penktadienį, 7 val. v. novenos pamaldos (lietuvių ir anglų kalbomis) Šv. Antano parapijos bažnyčioje  (1515 South 50th Ave., Cicero, IL 60804).

Rugsėjo 13 d., šeštadienį, 10 val. r. novenos pamaldos (lietuvių ir anglų kalbomis) Šv. Kazimiero seserų vienuolyne (2608 West Marquette Rd., Chicago, IL 60629).

Rugsėjo 14 d., sekmadienį, 10:30 val. r. Padėkos Mišios (lietuvių ir anglų kalbomis) ir Eucharistinė procesija baigiant Dievo Motinos Gimimo noveną Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje, Marquette Park (6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629). Vadovaus kardinolas Francis George, OMI.

Rugsėjo 14 d., sekmadienį, 3 val. p. p. šventiniai pietūs The Oak Lawn Hilton (94th  St. ir South Cicero  Ave., Oak Lawn, IL 60652). Bilietus (kaina – 45 dol.) ir vietas galite užsisakyti: Mary Beth Slakis tel.: 708-337-0193.

Iš Marquette Park į pamaldas kitose bažnyčiose vyks autobusai. Išsamesnės informacijos teirautis Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos raštinėje tel.: 773-776-4600.