ausrosvartai


Ne vien tik lietuvių parapijos uždaromos

Algimantas S. Gečys

Su vidiniu skausmu pasitinkame žinias apie JAV lietuvių parapijų uždarymą. Paskutinieji keleri metai mums yra buvę ypač skausmingi.

Su Šv. Jurgio parapijos Shenandoah, PA, Aušros Vartų parapijos Manhattan, NY, Šv. Kazimiero parapijų Worcester ir Brocton, MA ir dar kelių, mažiau lietuviais apgyventų vietovių parapijėlių uždarymu nutrūko lietuviškasis parapijų gyvybės siūlas, o mūsų protėvių sukauptas paveldas atsidūrė bažnytinės hierarchijos žinioje. Prie suminėtų netekčių tenka prijungti ir Šv. Kazimiero parapijos Philadelphia, PA mokyklą. Atšventus parapijos mokyklos šimto metų sukaktį, mokykla pereitą pavasarį buvo uždaryta. Prieš keletą mėnesių buvo parduotas mokytojoms vienuolėms gyventi skirtas pastatas, o šiuo metu pardavimui atiduotos ir talpios mokyklos patalpos. Parapija kol kas dar neuždaroma, tačiau kiek ilgai?

Apie lietuvių parapijų uždarymus plačiai komentuojama mūsų žiniasklaidoje. Dauguma straipsnių į reikalą sugeba pažvelgti objektyviai, nors ir su lietuviško kartėlio doze. Kiek kitaip su internete esančiais pasisakymais, kur trykšta neapykanta vyskupams ordinarams, o jų elgesys aiškinamas neapykanta lietuvių tautinei grupei.

Kitame Delaware upės krante, kur stovi Philadelphia miestas, jau New Jersey valstijoje, yra įsikūręs Camden miestas. Miestas dėl išsikėlusios pramonės yra vienas iš neturtingiausių New Jersey valstijoje. Tačiau aplinkinėse apskrityse gausu pasiturinčių miestelių. Camden apskrityje gyvena kelios lietuvių šeimos, kurios glaudžiasi prie Philadelphia lietuvių telkinio. 1913 metais Camden mieste buvo įkurta Šv. Jurgio lietuvių parapija (klebonas kun. Benediktas S. Virbickas), apjungusi apie 70 šeimų. Prieš 50 metų parapija buvo uždaryta. Neteko girdėti, kad dėl parapijos uždarymo kas nors būtų protestavęs. Kitoje Delaware upės pusėje, Philadelphia mieste, veikė trys lietuvių parapijos. Tereikėjo pervažiuoti tiltą ir pasirinkti vieną iš lietuvių parapijų.

Miniu Camden vyskupiją, nes prieš keletą mėnesių jos vyskupas ordinaras Joseph A. Galante paskelbė, kad dviejų metų bėgyje dabartiniu metu vyskupijoje veikiančių 124 parapijų skaičius bus sumažintas iki 66. Savo laiške vysk. Galante pastebi, kad parapijų pertvarkymas vykdomas atsižvelgiant į demografinius gyventojų pasiskirstymus, sumažėjusią religinę praktiką, kunigų trūkumą, svarbą vyskupijoje stiprinti tikėjimą, pašaukimus į religinį luomą, suteikti civiliams parapijiečiams padidintą atsakomybę parapijos gyvenime, stiprinti labdaros teikimą nepasiturintiems. Vyskupas atkreipė dėmesį, kad prieš penkiasdešimt metų sekmadieniais šv. Mišių aukoje dalyvaudavo 74 proc. tikinčiųjų. Šiuo metu vos 24 proc. reguliariai lanko bažnyčią. Dabartiniu metu vyskupijoje yra 162 kunigai, kurie aptarnauja 124 parapijas su puse milijono tikinčiųjų. Apskaičiuota, kad kunigų įšventinimams neprilygstant į pensiją pasitraukiančių kunigų skaičiui, 2015 metais vyskupijoje darbuosis 85 kunigai. Esant kunigų trūkumui, parapijos bus priverstos samdyti asmenis kai kuriems specifiniams uždaviniams vykdyti.

Lietuvių parapijas pajėgsime išlaikyti tik reguliariai dalyvaudami šv. Mišių aukoje ir dosniai prisidėdami prie jų išlaikymo, o taip pat puoselėdami ir stiprindami parapijų visokeriopą veiklą. To nevykdant, protestai nepadės.