Junkimės į puotą!

Stasė Semėnienė

Paprastai visi žmonės jau iš anksto ruošiasi švęsti kokią nors sukaktį, šventę ar išimtinės progos linksmą įvykį. O linksmumas, sakoma, yra sąžinės žiedas! Kiti gi, ypač pasaulio poetai, linksmumą vertina kaip dorybių motiną. Tačiau pilkasis gyvenimas, tarsi pirštu durdamas, rodo, jog linksmas tik tas, kas įstengia kitam ką nors duoti. O va, anot daktarų, linksma širdimi būtybė gyvena ilgiau ir geriau nei surūgėlis. Tad ir mes naudokimės jų geru receptu – linksmai pradėkime ruoštis ypatingai šventei – „Draugo” šimtmečio gimtadienio išvakarėse rengiamam šauniam pokyliui!

Po Antrojo pasaulinio karo į Čikagą sugužėjo būriai Lietuvos inteligentijos bei intelektualų. Čia rastas 36 m. amžiaus dienraštis „Draugas” pasipildė naujais gabiais bei žinomais rašytojais, poetais, žurnalistais, daktarų (PhD) laipsnius turinčiais redaktoriais, o administracija – žvaliais veikliais darbuotojais, kurių vienas pasiaukojančiai važinėdamas po Šiaurės Ameriką ir Kanadą ieškojo „Draugui” naujų prenumeratorių ir jų daug surinko. O pats „Draugas” praturtėjo nuostabiai puikiais laikraštininkais–bendradarbiais. Tai buvo tikras „Draugo” klestėjimo ir žydėjimo laikotarpis! Profesionalai žurnalistai pavertė „Draugą” pačiu įdomiausiu, rimčiausiu dienraščiu, vadovaudamiesi savo jau gerai patirta ir įgyvendinta etika, kurią ryškiai išdėstė mūsų filosofas ir pedagogas, tautos ideologas, laisvos Lietuvos paskutinis VDU rektorius Stasys Šalkauskis: „Žinokime, jog spausdintas tautos žodis yra tautos išraiška, pagal kurią yra vertinama visa tauta, ir jog ta išraiška kartu yra kasdieninis tautos penas, nuo kurio priklauso jos moralinė ir net fizinė sveikata. Teesie mums spausdintas žodis šventas ir tegul niekas nedrįsta jo netinkamai pareikšti be atsakomybės jausmo.”

Anais laikais tradiciškai buvo rengiamas kasmetinis iškilmingas „Draugo” pokylis. Gražioje, milžiniškais kristalo sietynais puošnioje „Martinique” salėje, talpinančioje 800 svečių, o jų sueidavo per 500, laukdavo aukšto lygio programa, dažniausiai atliekama Lietuvių operos solistų, puiki vakarienė (jautienos kepsnys ir žuvis su visais gėrimais), o šokių aikštelėje vos sutilpdavo šokantieji, smagios muzikos garsų (net dainininkui pritariant) lydimi! Geri tai buvo „auksiniai” laikai!

Na, ir šiemet tokia šventė yra ruošiama. Ir ne bet kokia! Kas gi įstengtų taip pasigirti? „Tik” 99 metų „Draugas” – žvalus, taiklus, visapusiškas, kasdien nešantis mums žinias iš viso pasaulio, o, svarbiausia – iš laisvos, niekad nepamirštamos mūsų tėvynės, visada naujai, jaunatviškai atgimęs... Ir dabar kai viena diena šalta, kaip nedora pamotė, o kita šilta, kaip dosni krikštamotė, rudeniui čia pat atsibeldžiant, jau pats laikas guviai sukrusti!

Gerokai anksčiau darbščioji bitelė Marija  Remienė pradėjo organizuoti be jokio komiteto (Birutė Pūkelevičiūtė sakydavo: „Nori, kad nepasisektų renginys – sukviesk kuo didžiausią komitetą!”) pokylį Willow Brook lietuvių savininkų Birutės ir Gedimino Jodwalių salėje, kuris įvyks spalio 25 d., šeštadienį. Jai į talką platinti bilietus atskubėjo visuomenininkė, filantropė (kartu su savo šviesios atminties vyru dr. Leonu) Irena Kriaučeliūnienė. Garbės svečiu sutiko būti Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ. Programoje – mūsų operos solistai, lietuvaičiai šokėjai – tautinių šokių grupės „Suktinis” jauni naujieji ateiviai, populiarūs bei publikos mėgiami, su nauja vadovų Salomėjos ir Vidmanto Strižigauskų programa.

Puotos metu bus įteiktos 2 „Draugo” romano konkurso premijos, kurių mecenatai–filantropai yra Gražina (Gudaitytė) ir Jim Liautaud, „Lietuvos Vaikų vilties” didieji geradariai bei globėjai. Kas Laureatai? Tai pokylio staigmena. Puotos metu traukiama loterija praturtins vieną rėmėją 500 dol., o kitus 3 – kiek mažesne suma. Gros svajinga muzika svečių nuotaikai pakelti ir šokių sūkury kojas pamiklinti!

Jau 25 stalus užpildė organizacijos ir pavieniai asmenys. Pavyzdingoji Cicero apylinkė, mažytė, bet ak, kokia gaji lietuviška salelė, paėmė 2 stalus. Kitos pirmosios kregždės: LB Lemonte, PLC, Matulaičio misija, Lietuvos  Dukterų draugija – atplasnojo į pagalbą „Draugui”. Kitų organizacijų dar laukiama. Ogi už organizacijų renginių pranešimus, žinutes, straipsnius, nuotraukas, veiklos reportažus „Draugas” neima nė cento, todėl prašo tokiu būdu sykį per metus paremti lietuvišką žodį.

Tad „Draugas” kviečia verslininkus, profesionalus: advokatus, daktarus, statybininkus, fondus bei kitus – jungtis į šaunią puotą – lietuvišką spaudą išlaikyti ir save pačius pareklamuoti.

O juk tikroji artimo meilė, o ypač  Tėvynės, Tautos, savos spaudos, tas dangiškas kvėpavimas rojaus oru – reiškiasi darbais!