Atsakas į Šiluvos Dievo Motinos žodžius

siluva
Jono Kuprio nuotraukos

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje paminėjimas
Marquette Park parapijoje


Loreta Timukienė

Po dvejų pasirengimo metų, per kuriuos žinia apie Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejų ir jo šūkis „Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus” plačiai pasklido ne tik Lietuvoje, bet nuvilnijo ir kaimyninėse šalyse, daugelyje Europos valstybių, pasiekė Amerikos ir Australijos žemynus. Šiluva, ypatingu Viešpaties žvilgsniu palytėta žemė, jos didingosios šventovės, tūkstančių tūkstančiai čia atvykusių piligrimų praėjusią savaitę sulaukė didžiųjų Jubiliejaus iškilmių Lietuvoje. Tie, kurie negalėjo tomis dienomis dalyvauti Šiluvos iškilmėse, Dievo Motinos apsireiškimo Jubiliejų šventė savo parapijose.

siluva Rugsėjo 14-ąją, nors be perstojo pliaupė lietus, į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią Marquette Park gausiai rinkosi tikintieji iš Čikagos ir tolimesnių vietovių taip pat paminėti šio gražaus Jubiliejaus. Parapijos tikinčiųjų papuošta bažnyčia išreiškė čia susirinkusiųjų žmonių nusiteikimą padėkoti Dievui už Švč. M. Marijos apsireiškimo dovaną Šiluvoje. ,,Šiluvos Dievo Motina ragina mus sustoti ir labiau atsigręžti į Jos Sūnų, kuris atėjo į žemę išgelbėti kiekvieną iš mūsų,” – taip sveikinimo laiške arkivyskupas Sigitas Tamke-vičius, SJ nusakė šios šventės prasmę.

Pamaldos pradėtos giesme, skirta skaisčiausiai Mergelei Marijai. Parapijos klebonas kun. Anthony L. Markus pasveikino visus atvykusius krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių  narius ir vadovus, atkreipė dėmesį į Marijos gyvenimą, kuriame nuostabiai dera išaukštinimas ir nuolankiausias tarnavimas. Klebonas pristatė garbųjį svečią – Jo Eminenciją kardinolą Francis George, OMI, kurį tikintieji pagerbė plojimais. Svečius ir visus tikinčiuosius pasveikinęs klebonas pavadino šią šventę gražiausiu atsaku į Šiluvos Dievo Motinos žodžius. Ypatingo iškilmingumo pamaldoms suteikė giedantis choras ir kanklėmis atliekamos melodijos. Iškilmingas šv. Mišias koncelebravo kardinolas Francis George, OMI, su kpamaldose dalyvavusiais kunigais. Šv. Mišių skaitinius skaitė Juozas Polikaitis, o diakonas Vitas Paškauskas perskaitė Evangeliją.

Jo Eminencija kardinolas Francis George, OMI pasakė pamokslą. Prasmingais žodžiais apibūdinęs išskirtinį Marijos vaidmenį Išganymo istorijoje, garbusis svečias paragino nepamiršti, jog ji yra žmogumi tapusio Dievo Sūnaus Motina. Kardinolas drauge atkreipė dėmesį, jog visur, kur tik pasaulyje apsireiškia Marija, ji ragina žmones melstis. Pamoksle priminta Marijos pagalba iš tiesų buvo reikalinga mums istorijos sunkmečiais, ji reikalinga ir dabar, ir ateityje – namuose ir bendruomenėse, parapijose ir bendrijose, nes ji su savimi visur atsiveda ir Viešpatį.

siluva

Po pamokslo prie altoriaus šv. Mišių aukas nešė seserys kazimierietės. Bendruomeninėje maldoje, minint dangiškosios Motinos Gimimą, kartu prašyta jos užtarimo, kad visi mūsų tautos dabarties ir atei ties darbai šlovintų jos dieviškąjį Sūnų.

Po Komunijos dalinimo tikintieji, organizacijų ir bendruomenių atstovai, gausus būrys dvasininkų ėjo procesijoje, kuri dėl lietaus negalėjo vykti lauke. Iškilmingos pamaldos baigtos iš visų lūpų suskambusia „Sveika Marija, Motina Dievo!” Jungtiniam chorui, kuris atliko būtent šiai progai skirtas giesmes, vadovavo Darius Polikaitis ir Jūratė Grabliauskienė, vargonavo Ričardas Sokas. Tikintiesiems šią reikšmingą šventę primins ir patraukliai išleisti lankstinukai. Tikėtina, kad šis iškilmingas Jubiliejaus paminėjimas bus kelionė per mūsų krikščioniško tikėjimo ir gyvenimo slėpinį, sujungianti visus draugėn ir kviečianti garbinti Vienatinį Dievo Sūnų, tapusį Marijos Sūnumi.

siluva


siluva