boston


JAV LB XVIII Tarybos trečiajai sesijai artėjant

Sigita Šimkuvienė-Rosen

Rugsėjo 26–28 dienomis vyks JAV LB XVIII Tarybos trečioji sesija. Šiais metais ją ruošia JAV LB Boston apylinkė. Tarybos sesijos dienotvarkę sudaro JAV LB Tarybos prezidiumas, vadovaujamas pirmininko. 2008 m. sesijai dienotvarkę sudarė Danguolė Navickienė iš Los Angeles su savo komanda.

 Įdomu, kad paskutinė Tarybos sesija, kurią ruošė dr. Laima Karosienė su savo komanda, Naujojoje Anglijoje vyko 2000-aisiais metais, Hartford, Connecticut.

Kaip pasirenkama vieta Tarybos sesijai, klausėme keletos Lietuvių Bendruomenės veikėjų.

Svarbiausias dalykas, kurį pabrėžė visi kalbinti ­– viešbučių kainos. New York apygardos pirmininkė Ramutė Žukaitė mielai suruoštų sesiją, bet NY viešbučio kainos neleidžia to padaryti. Be to niujorkiečiai neturi parapijų salių, kaip sakysim Detroit, kur Tarybos sesija vyko 2005-aisiais. Detroit lietuviai į pokylį pakvietė prof. Vytautą Lansbergį, kuris pasakė labai įspūdingą kalbą ir ,,nuskraidino” mus M. N. Čiurlionio muzikos pasaulį.

Pernai vykusi Tarybos sesija Čikagoje leido susipažinti su Pasaulio lietuvių centru, jame esančiu muziejumi, kitais lietuvių židiniais. Irena Vilimienė, buvusi Lemont apylinkės pirmininkė, pasakojo, kad pasiruošimas sesijai – labai geras apy­linkės valdybos ir jos narių susibūrimas. Visi stengiasi, kad atvykę į Ta­rybos sesiją dalyviai turėtų geras sąlygas dirbti ir gerai pailsėti po dienos darbų.

Anot Teresės Gečienės, buvusios Philadelphia LB pirmininkės ir ruošusios Tarybos sesiją 2006 metais, daug kas priklauso nuo vietinių viešbučių tinklo. Visi gerai mena vakarą Philadelphia Lietuvių namuo­se, puikią vietos lietuvių pagamintą vakarienę.

Man pačiai labai įsiminė JAV LB Tarybos sesija suruošta Washington, DC – tada teko pirmą kartą dalyvauti JAV LB Tarybos sesijos darbe, gal todėl ta sesija paliko man didžiausią įspūdį. Buvo nuostabu pamatyti tiek lietuvių, pasišventusių lietuviškai veiklai. 2002 m. Algimantas Gečys pakvietė mane į Krašto valdybą. Kaip Krašto valdybos narė ir važiavau į minėtą sesiją. Washington, DC lietuviai pakvietė Tarybos sesijos narius dalyvauti žymių lietuvių juvelyrų iš Lietuvos gintaro parodos atidaryme.

 Reikia pastebėti, kad smukusi ekonomika atsiliepė ir lietuviškai veiklai. Pabrangę kelionės bilietai mažina lietuvių skaičių renginiuose.

Kaip jau sakiau JAV LB XVIII Tarybos trečioji sesija ruošiama Boston, MA. Pakalbinau šios apy­linkės pirmininkę Rimą Girniu­vienę, kaip vyksta pasiruošimo sesijai darbai.

Boston apylinkėje sesija ruošiama antrą kartą. Nuo pirmosios pra­bėgo jau daug daug metų. Sesijos suruošimas yra didelis darbas apylinkei. Pirmininkė džiaugiasi, kad į sesijos ruošos komitetas, kurį sudaro apylinkės valdyba – Estera Sužiedelienė, Regina Balčaitienė, Erikas Narkevičius, Diana Žlibaitienė ir dr. Edvardas Bubnys bei JAV LB XVIII Tarybos nariai bostoniečiai – Daiva Navickienė, Gintaras Čepas, Jonas Stundžia, Irena Veitienė, tikrai šaunus. Bostoniečiai nepaprastai džiaugiasi savo visur spėjančiais bendruomenininkais Gintaru Čepu ir Daiva Navickiene, kurie turi daug patirties rengiant įvairius renginius.

Kiekvienas ruošos komiteto narys turi savo įsipareigojimus, kuriuos sėkmingai vykdo. Dr. E. Bub­nys – apylinkės iždininkas, tad visi fi­nansiniai reikalai, susiję su Tarybos ruošimu, yra jo valdžioje. Jis atsakingas už narių registraciją, meniu pasirinkimą.

Dr. E. Bubnys informavo, kad rugsėjo 5 dieną į JAV LB XVIII Tarybos trečiąją sesiją jau buvo užsire gistravę 32 Tarybos nariai, 8 JAV Krašto valdybos nariai, 3 apygardų pirmininkai, 5 apylinkių pir­mininkai, 8 svečiai.

 R. Girniuvienė džiaugiasi, kad keletas apylinkės narių užsirašė visos sesijos klausytojais, sumokėdami registracijos mokestį.

Penktadienio susipažinimo vakaras vyks Boston Lietuvių klube. Šeštadienio pokylis vyks toje pačioje patalpoje. Vakaro metu sesijoje dalyvaujantys nariai susipažins su Boston lietuviais, matys meninę programą, kurią atliks vietiniai saviveiklininkai.

Tikėsimės, kad ši JAV LB XVIII Tarybos trečioji sesija bus darbinga ir naudinga Lietuvių Bendruomenės veiklai toliau sėkmingai vystyti.

Boston apylinkė visus nuoširdžiai kviečia dalyvauti sesijos darbe. Daugiau informacijos rasite Boston apylinkės tinklalapyje www.boston. javlb.org.