IŠSAUGOKIME AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIĄ!


ausros


Mieli lietuviai,

Kaip žinote, š.m. sausio mėnesį New York (Niujorko) kardinolo įsaku uždarytą Aušros Vartų (AV) bažnyčią buvo ruošiama nugriauti. Siekdami išsaugoti bažnyčią, kreipėmės į Niujorko miesto civilinį teismą, kur teisėjo Lois B. York įsaku visi su griovimu susiję darbai buvo sustabdyti, kol nebus priimtas galutinis sprendimas (pagal civilinius Niujorko valstijos įstatus, bažnyčia yra religinė korporacija ir jos turtas priklauso korporacijos nariams, t.y. parapijiečiams).

ausrosPapildomai, suprantant, jog Niujorko arkivyskupijos kardinolas E. Egan Aušros Vartų bažnyčią uždarė nusižengdamas kanoninės (bažnytinės) teisės nuostatams*, AV išsaugojimo komitetas kreipėsi į įsikūrusį Romoje aukščiausiąjį bažnyčios teismą – Apostolic Signatura (atsakymo iš ten tikimės sulaukti šių metų gale).

Tolimesnė AV išsaugojimo veikla pareikalaus naujų lėšų ir išlaidų. Iki dabar civilinio ir kanoninio teismų išlaidos siekia apie 25,000 dol. Ateityje išlaidos didės, todėl planuojame surinkti papildomus 12,000 dol.

Kreipiuosiu į Jus su viltimi, kad prisidėsite prie mūsų tikslo ir paremsite AV bažnyčios išsaugojimą pinigine auka. Mano kvietimas kyla iš širdies. Šiuo metu per Ameriką ritasi nepateisinama tautinių mažumų dvasinių ir kultūrinių paminklų naikinimo banga. AV yra vienintelė ir paskutinė Niujorke likusi lietuvių tautinė bažnyčia. Kartu tai ir mūsų kultūrinis bei socialinis centras. Išsaugoti ir perduoti ateities kartoms amžiaus pradžioje į Ameriką atvykusių tėvynainių prakaitu pasėtus lietuvybės daigus yra mūsų tiesioginė pareiga ir atsakomybė. Didėjant iš Lietuvos atvykstančių žmonių skaičiui, išsaugoti lietuviškos tradicijos židinius yra ypatingai svarbu.

Pastarojo laiko įvykiai parodė, jog dedamos pastangos duoda vaisius. Neseniai Niujorko arkivyskupija paskelbė, kad ji keičia savo sprendimą ir planuoja atidaryti bei restauruoti prieš trejus metus uždarytą airiams priklausančią St. Brigid bažnyčią. Parapijiečiai ieškojo būdų išsaugoti šią bažnyčią nuo pat jos uždarymo pradžios. Galime spėti, jog bažnyčios vadovybės politika tautinių mažumų bendruomenių atžvilgiu keičiasi.

Šiuo metu visame pasaulyje lietuviai pažymi Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. jubiliejų. Šia proga Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, SJ kreipiasi į Mariją:

Švenčiausioji Mergele Marija, kuri Šiluvos laukuose pasirodei piemenėliamsicon, kuri skausmo ašaromis laistei akmenį,  išlikusį altoriaus vietoje, ir skundo balsu kalbėjai „čia kitados buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar ariama ir sėjama!”, duok, kad Tavo ašarų sugraudinti mes, kaip kitados mūsų protėviai, keltume

Tavo Sūnaus garbę apleistoje mūsų širdžių dirvoje, (ir) atstatytume griūvančias mūsų širdžių šventoves...

Verkia Švč. Mergelė Marija, pamačiusi išdraskytą Aušros Vartų bažnyčios altorių, kur dar visai neseniai mes garbinome Jos Sūnų, Jėzų Kristų...

Esu giliai dėkinga Jums už supratimą ir paramą.

Ramutė Žukaitė
Pirmininkė

*AV bažnyčia buvo uždaryta nelauktai, pakvietus kun. E. Savickį į miesto arkivyskupiją ir jam pranešant, jog tuo metu yra keičiamos bažnyčios durų spynos. Bet koks bendravimas su parapijiečiais ir jų atstovais buvo nutrauktas daugiau nei keli metai prieš bažnyčios uždarymą, o draudimo kompanijos bažnyčios stogo remontui skirtos lėšos buvo sulaikytos ir pasisavintos. Pasiūlymas stogą suremontuoti parapijiečio-mecenato siūloma 60 tūkst. dol. auka buvo atmestas, nebuvo paskelbta uždarymo data ir nebuvo laikomos paskutinės Mišios. Bažnyčios interjeras buvo išplėštas ir išvežtas nakties metu. Taip pat nebuvo atsižvelgta į faktą, jog AV bažnyčia yra paskutinė lietuviams priklausanti tautinė bažnyčia visame Niujorke. Kardinolas E. Egan ignoravo LT prezidento V. Adamkaus prašymą surasti galimybę išlaikyti AV bažnyčią ateities kartoms. Taip pat E. Egan ignoravo faktą, jog AV bažnyčia yra įtraukta į JAV ir LT pasirašytą nacionalinio paveldo išsaugojimo sąrašą.

www.ourladyofvilnius.org

Piniginės aukos čekius prašau rašyti:
The Lithuanian American Community, Inc.
19 Willow Lane
Great Neck, NY. 11023

Prašome pažymėti: Aušros Vartų bažnyčios išsaugojimo fondui (aukos atleidžiamos nuo valstybinių mokesčių)