washington
Registraciją vedė Washingtono LB pirmininkė Danelė Vidutienė
 (k.) Rūta Aidytė-Klemienė su savo mergyte Astute.

Lietuvių Bendruomenės (LB) rudens gegužinė
Washington, DC priemiestyje


Elvyra Vodopalienė

Nors tai buvo karščiausia šios vasaros pabaigos diena Washingtono apylinkėje, gana daug vietinių ir apylinkės lietuvių susirinko į jau tradicija tapusią LB gegužinę. Gegužinė įvyko sekmadienį, rugsėjo 14 d. Seneca Creek State parke, Gaithersburg, Maryland, viename iš Washingtono, DC priemiesčių.

Šis parkas, turintis apie 7,000 akrų ir išsidriekęs palei Seneca upę, kuri įteka į didingą Potomaco upę, dar yra pasipuošęs ir 90 akrų užimančiu Clopper ežeru. Parkas yra gausiai lankomas gamtos mylėtojų. Šiame parke vyksta įvairiausi renginiai, ypač įvairių tautybių gegužinės, festivaliai, net ,,žiemos šviesų” festivaliai.  Parke yra atstatytas ir XVIII a. nameliskabina, kuriame acordiangalima gauti žemėlapiukus su parko takais, informaciją apie vykstančias programas. Parkas yra pasipuošęs ne tik upe ir ežeru, bet ir žydinčiais bijūnų laukais, sporto aikštelėmis ir atskirais paviljonais. Šiuose paviljonuose vyksta įvairios vasaros programos ir gegužinės, tarp kurių jau kelinti metai iš eilės vyksta ir Washingtono Lietuvių Bendruomenės rengiamos rudens gegužinės.

Taip ir šį, ypatingai karštą sekmadienį, prie parko įvažiavimo jau iš tolo galėjai matyti trispalvius balionus, kviečiančius į šį lietuvių subuvimą–gegužinę. Atvykus į nurodytą vietą mus pasitiko darbščioji Washingtono LB pirmininkė Danelė Vidutienė, kuri pasidžiaugė, kad atvykome ir neišsigandome tokio baisaus karščio, ir prašė užsiregistruoti. Prie registracijos stalo, papuošto gėlių puokštėmis, Rūta Aidytė-Klemienė su šypsena mus užregistravo. Buvo džiugu matyti, kad gegužinės ruoša buvo tvarkoma jaunų, energingų Washingtono LB valdybos narių. Ant registracijos stalo  buvo padėti LB Kultūros tarybos pirmininkės Dalės Lukienės gražiai paruošti kvietimo lapai į Šiluvos Marijos 400 metų šventę Washingtone. Kaip pakvietime rašoma ši šventė įvyks 2008 m. rugsėjo 21 d. 2:30 val. po pietų, Šiluvos Marijos koplyčioje, Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception, Washington, DC. Užsimokėję registracijos mokestį ėjome paviljono link, kur šnekučiavosi draugai ir pažįstami, valgė, o kiti stovėjo eilėje prie tradicinių dešrų su kopūstais ar kitų valgių ir gėrimų. Alaus mėgėjams tikrai buvo gera, nes ten matėsi ,,Utenos”, ,,Švyturio”, ,,Kalnapilio” alaus buteliai  ir, žinoma, kitų gaiviųjųnealkoholinių gėrimų. Gražu buvo matyti, kad net gegužinės stalai buvo padengti staltiesėmis, ant kiekvieno jo padėti du dideli, gražūs raudoni obuoliai, lyg gundymui, kaip toje pasakoje, kad suvalgytumėme... Bet jie nebuvo suvalgyti, nes visi gardžiavosi lietuviškomis dešromis ir kopūstais. Taip bevalgant ir besišnekučiuojant galėjai girdėti ir akordeono muzikos garsus. Juozas Sujeta su akordeonu ne tik puikiai grojo, bet retkarčiais ir padainuodavo. Melodijos garsai įsipynė į gegužinės lankytojų pašnekesius ir kėlė dar geresnę nuotaiką. 

Nebuvo pamiršti ir vaikučiai. Jiems buvo paruoštas didžiulis pripūstas oro namelis, kur jie galėjo iki nuovargio šokinėti, vartytis ir džiaugtis. Jau iš tolo galėjai girdėti jų krykštavimą. Matėsi ir tinklinio aikštelė, kur tinklinio mylėtojai susibūrė į komandas ir entuziastingai žaidė, nors ir prakaituodami. Greitai praėjo keletas valandų. Pasakę ačiū ir sudiev, traukėme namo. Džiaugėmės, kad aktyvi, iš jaunų asmenų susidedanti Washingtono Lietuvių Bendruomenės valdyba, kuriai vadovauja D. Vidutienė, suteikė visiems tokį smagų pasibuvimą, užmezgėme naujas, pažintis, susitikome draugų. Padėka jiems!

Nuotrs: Gegužinėje dalyvius linksmino akordeonistas Juozas Sujeta.

Washingtono, DC LB suruoštoje gegužinėje (iš k. į d.) LR ambasadoriaus žmona Imsrė Brūzgienė, Kristina Gulbinienė ir Eva Baužienė.  

washinton