plc

Kvietė Palaimintojo J. Matulaičio tarnysčių mugė


Laima Apanavičienė

Rugsėjo 21 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija pakvietė tikinčiuosius dalyvauti bendruomenės šv. Mišiose ir tarnystės mugėje Pasaulio lietuvių centro sodelyje. Nuostabus oras tarsi pritarė kvietimui, tad žmonių susirinko gausus būrys. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Kauno Jėzuitų gimnazijos kunigas Artūras Sederevičius, neseniai atvykęs į JAV. Jam talkino prelatas Ignas Urbonas, brolis Lukas Laniauskas, SJ. Skaitinius skaitė parapijiečiai Irena Vilimienė, Kęstutis Sušinskas.

plc Po šv. Mišių žmonės neskubėjo skirstytis. Jie apžiūrinėjo gausius stendus, kuriuose atsispindėjo visuomeninė parapijos veikla, bendravo, vaišinosi. Čia mezgėsi naujos pažintys, norintys galėjo užsirašyti į jiems patinkančią tarnystę. O kokia šventė be dainų?! Giedojo misijos choras, (vadovė Jūratė Grabliauskienė) ir vaikų choras ,,Vyturys” (vadovas Darius Polikaitis). Dainavo ir tarnysčių mugės dalyviai – ir vieni, ir muzikantams padedant. Vaikai taip pat neliko nuskriausti – ant specialaus audinio, kuris bus užtiestas ant altoriaus, galėjo surašyti maldas, palinkėjimus, prašymus.

Palaimintojo J. Matulaičio misijoje, šalia pačios misijos tarnybos, veiklos gausu – Komunijos dalijimas, ligonių lankymas, ruošimasis Pirmajai komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui. Repetuoja ir koncertuoja vaikų choras ,,Vyturys”, misijos mišrus ir moterų chorai, veikia Šv. Rašto, maldos būreliai, vyksta rekolekcijos, seminarai, veikia biblioteka, leidžiamas parapijos biuletenis – visko išvardinti neįmanoma. Visa ši veikla vadinama tarnyste, mat pinigų už ją niekas negauna.

Šiuo metu prie misijos yra prisirašę per 500 vienetų – tai reiškia šeimų, ar vienišų žmonių, ar porų. Mišiose savaitgalį dalyvauja beveik aštuoni šimtai žmonių, o per didžiąsias šventes tikinčiųjų susirenka gerokai per 2,000.

Negalėję atvykti į mugę ir norintys prisidėti prie savanoriškos veiklos visuomet gali užeiti į raštinę (14711 127th Street, Lemont, IL) pasiteirauti ir užsirašyti į misiją ar savanorišką veiklą. Raštinė dirba pirmadieniais – penktadieniais nuo 9 val. r. iki 12 val. p. p. Mūsų tel.: 630-257-5613. Misijos tinklalapis:

www.matulaitismission.com Jame rasite kiekvienos savaitės žiniaraštį su šv. Mišių tvarkaraščiu ir naujienas.plc

plc

plc

plc
Jono Kuprio nuotraukos