draugas

,,Draugo” žiburys neužges

Marijia Remienė

Vienintelis dienraštis, katalikiškas ,,Draugas”, gyvuoja 99-rius metus. Tokio amžiaus nėra sulaukęs joks laikraštis gimtajame krašte – Lietuvoje. ,,Draugas” yra vienintelis katalikiškas dienraštis Šiaurės Amerikoje. Lietuviai gali pagrįstai tuo didžiuotis. ,,Draugas” yra ir bus svarus informacijos šaltinis Šiaurės Amerikoje gyvenantiems lietuviams, kurio garsas pasiekia ir pasieks Lietuvą.

Buvo laikai, kai kiekvienas išeivijos lietuvis žinojo apie katalikišką dienraštį ,,Draugą”. Laikraštis, o ypač dienraštis, yra kiekvienos tautinės mažumos kultūros tvirtovė. Gera turėti savaitraščius, bet joks savaitraštis negali pakeisti gero dienraščio! Be to, būtina suprasti, kad ,,Draugas” per visus 99-rius metus išliko ištikimas savo steigėjų principams. Be ,,Draugo” lietuvis yra kaip jūreivis be švyturio, todėl neturime leisti tam žiburiui užgesti! Dienraštyje atsispindi Amerikoje gyvenančių lietuvių istorija. Jeigu dabar kelias dienas dėl pašto kaltės jo negauname, susirūpiname, nes prarandame ryšį su mūsų bendruomeniniu gyvenimu.

,,Draugo” dienraštis nėra privataus asmens ar asmenų nuosavybė, o priklauso ne pelno siekiančiai korporacijai, įregistruotai Illinois valstijoje ,,Lithuanian Catholic Press Society” vardu. Korporacijos tikslai yra veikti religijos, švietimo ir visuomeninėje srityse. Korporacijai vadovauja tarybos direktoriai, kurie nustato laikraščio kryptį ir rūpinasi jo išlaikymu. Direktorių taryba posėdžiams susirenka kelis kartus per metus. Pasitarimams dažniau susirenka vykdomasis vienetas, kuris sprendžia einamuosius reikalus. Paskutinis toks pasitarimas neseniai įvyko ,,Draugo” pastate. Posėdyje ilgiau buvo kalbama apie kasdienines dienraščio problemas ir apie paskutiniu metu skleidžiamus gandus.

Nors teigiama, kad spauda yra artilerija, kurios šūviai siekia daug toliau, negu griaudėjimas, bet neigiamos kalbos sklinda dar greičiau – žaibo greičiu. Tenka pabrėžti ir pasidžiaugti, kad dienraštis eina tinkamu keliu ir jokių pasikeitimų nenumatoma. Vadovybė yra dėkinga tėvams marijonams, kurie išlaikė ir išlaiko ,,Draugą” po savo stogu. Taip pat esame dėkingi tėvams marijonams už daugelio metų finansavimą ir rėmimą savo darbais. Atnaujintos marijonų kongregacijos įstatuose yra pažymėta, kad jos nariai, tarp kitų tikslų, rūpinasi ir spaudos darbais, ,,leisdami bei platindami knygas ir katalikiškus laikraščius” (Konst. 2,1). Tačiau laikai keičiasi, pasikeitė ir tėvų marijonų globa. Neliko marijonų kongregacijos vadovybėje lietuvių kunigų. Pasikeitė marijonų požiūris ir į ,,Draugą”. Šiuo metu marijonai yra nusprendę ateityje pastatą, kuriame yra įsikūręs dienraštis, parduoti, tiksli data kol kas nėra žinoma. Nepaisant to, ,,Draugo” leidėjų taryba užtikrina, kad ,,Draugas” gyvuos ir toliau nepasikei tęs savo tautiečių globojamas, viltingai žengdamas į antrą šimtmetį. Kaip praeityje, taip ir ateityje, ,,Draugas” sieks vienyti lietuvius išeivijoje, kad tautiečiai gyventų išeivijos tautiniais reikalais ir savo tautos rūpesčiais.

Tarybos nariai, apsvarstę dabarties problemas, toliau aptarė dienraščio ateities planus. Šiuos 99-uosius metus užbaigsime šauniu pokyliu, kuris įvyks spalio 25 d. lietuviškoje Willowbrook salėje. Vietas pokylyje jau užsisakė daugiau nei 300 nuoširdžių skaitytojų. Dienraščio laimei, geraširdžių aukotojų turime. Tai rodo kasdieninės dienraštyje skelbiamos jų piniginės aukos.

Po Naujųjų metų ,,Draugas” įžengs į savo antrąjį šimtmetį. Tai nuostabus pasiekimas ir mūsų visų pelnytas pasididžiavimas. Šiai datai paminėti yra ruošiama išleisti gausiai nuotraukomis iliustruotą leidinį. ,,Draugo” šimtmečio jubiliejinei knygai taip pat plaukia aukos. Knygą redaguoja mums žinoma žurnalistė Audronė Škiudaitė. Be to, šimtmečio proga 2009 m. kovo 22 d. Maria High School auditorijoje įvyks koncertas, kurį atliks tenoras Edmundas Seilius ir sopranas Kristina Zmailaitė.

Posėdžio pabaigoje kalbėta ir apie ,,Draugo” prenumeratą. ,,Draugo” pagrindas yra jo skaitytojai. Šiuo metu yra paskelbtas vajus – naujiems prenumeratoriams siūloma 20 proc. nuolaida prenumeratai, t. y. tik 120 dol. metams. ,,Draugas” laukiamas ir Lietuvoje, jo kaina taip pat yra tik 120 dol. metams. Užprenumeruokime jį savo giminaičiams, draugams ar pažįstamiems kaip dovaną. Suraskime bent vieną naują skaitytoją, taip sustiprinsime ,,Draugo” pamatus ir užtikrinsime jo ateitį.

Buvusi JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė Regina Kučienė ,,Draugui” atsiųstame sveikinime rašė: ,,Dienraštis yra ne tik atgaiva, bet ir tautinės dvasios pulsuojanti gyvybė. Jis sujungia visų lietuvių rankas ir širdis, suriša išeiviją su tautos kamienu.” Negesinkime išeivijos lietuvybės žiburio – visi skaitykime ,,Draugą”! Su šia mintimi visi kartu neškime šį žiburį į ,,Draugo” šimtmetį.