filate

Vytautas Lukoševičius, laimėjęs didįjį prizą, stovi prie savo eksponatų.
Jono Variakojo nuotr.

Filatelistų draugija „Lietuva” skaičiuoja 
nuveiktus darbus


Violeta Rutkauskienė
 
Rudenėjant pats laikas atsigręžti atgal ir žvilgtelti į nuveiktus darbus ir prisiminti rezultatus. Šie metai lietuvių filatelistų draugijai ,,Lietuva” įsimintini dėl gražių ir prasmingų darbų bei sėkmingos veiklos rezultatų.

Šiuo metu filatelistų draugijos „Lietuva” veikloje dalyvauja 170 aktyviai veikiančių narių ne tik Čikagoje ar JAV, bet ir Kanadoje, Lietuvoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Australijoje ir net tolimoje Japonijoje bei kitose pasaulio šalyse. Kaip tik šiais metais Amerikos lietuvių draugija labai gražiai prisistatė ir priminė apie save ir savo veiklą, išleisdama pačių pagamintus specialius vokus ir labai įspūdingus pašto ženklus bei surengdama ir gražią filatelijos rinkinių parodą, iš viso jau trisdešimtąją per savo 62 metų veiklos gyvavimo laikotarpį.

zenklas Jau pavasarį, besiruošiant pašto ženklų LITHPEX 30 jubiliejinei parodai, pirmą kartą lietuvių filatelistų draugijos 60-ties metų veiklos istorijoje buvo išleisti 3 skirtingi JAV pašto ženklai lietuviška tematika. Taip pat ta tema buvo išspausdinti vokai ir paruošti specialūs pirmosios dienos antspaudai. Šiuo istoriniu įvykiu draugijos nariai stengėsi atspindėti ir įamžinti Lietuvos ir pačios filatelistų draugijos svarbias sukaktis bei jubiliejus.

2008 m. balandžio 25 d. apyvartoje pasirodė 42 ct JAV pašto ženklas, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui ir pirmajam žinomam Krikštui Lietuvoje paminėti. Balandžio 26 d. išleidome antrąjį 42 ct ženklą ir voką, skirtą paminėti filatelistų draugijos „Lietuva” 60–ties metų gyvavimo ir sėkmingos veiklos sukaktį. Atsiliepiant į Lietuvos vyskupų kreipimasi, kuo plačiau po pasaulį skleisti žinią apie Šiluvos Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejų, balandžio 27 d. buvo išleistas ir trečias 42 ct pašto ženklas bei vokas, skirtas šiam labai reikšmingam Lietuvos tikinčiųjų jubiliejui. Trumpai paminėsime, kad naujai išleistieji pašto ženklai sudomino ne tik vietinius ir Lietuvos ženklų rinkėjus, bet ir platesnius visuomenės sluoksnius pasaulyje. Ženklai buvo išpirkti akimirksniu. Teko net pakartoti jų leidimą, papildant ir nauju 93 ct JAV pašto nominalu, tinkančiu apmokėti laiško persiuntimą visame pasaulyje.

Pati filatelistų draugijos LITHPEX 30-ji paroda vyko balandžio 25-27 d., kaip tik tomis dienomis, kai ir pasirodė čia paminėti pašto ženklai bei vokai. Jau daugelį metų, pagal nusistovėjusią tradiciją, visi parodos metu išleidžami vokai ir pašto ženklai yra antspauduojami specialiu pirmosios dienos antspaudu. Tokia tradicija gyvuoja nuo seno visose pasaulio šalyse. Šiuos specialius antspaudus suprojektavo ir paruošė neseniai vasarą miręs aktyvus mūsų draugijos narys Liudas Volodka, o juos pagamino Čikagos paštozenklas meistrai.

Parodoje gausiai savo rinkinius rodė ne tik pačios draugijos „Lietuva” nariai, bet ir svečiai, kitų tautų filatelistai. Pašto ženklų ir su filatelija susiję rinkiniai buvo eksponuojami net 29 rėmuose. Numizmatikai ir kitiems rodiniams buvo skirti papildomai 17 rėmų ir dar 4 vitrinos su stiklo viršumi. Tarp gausių filatelijos rinkinių rodinių matėme įdomius Lietuvos ir Klaipėdos pašto ženklų rinkinius, atskirus tematinius rinkinius, susijusius su skautų organizacijos bei tarptautinėmis pabėgėlių stovyklomis ir jų veikla. Parodai savo rinkinius pristatė V. Lukoševičius, R. Korzonas, R. Fabijonas, K. Devenis. Labai gražų rinkinį, skirtą Vydūno 140 gimimo metų jubiliejui paminėti, parodoje pristatė Vydūno fondas. Šioje LITHPEX 30-joje parodoje plačiai buvo rodomi ir numizmatiniai rinkiniai. Juos rodė dr. A. Plioplys, R. Korzonas, Ch. A. Schafer. Filatelijos ir numizmatikos rinkinius vertinti buvo pakviesti patyrę teisėjai. Pašto ir specialius tematinius rinkinius vertinant dalyvavo dr. Venk-Venckūnas, Ch. Schafer, V. Rutkauskienė, o numizmatinius – istorikės L. Peterytė ir V. Rutkauskienė. Parodos didįjį prizą (Grand Prize) už geriausią pašto ženklų rinkinį teisėjai paskyrė V. Lukoševičiui. K. Devenio rinkinys įvertintas parodos aukso žymeniu, R. Korzono rinkiniai – sidabro ir pasidabruotos bronzos, R. Fabijono – bronzos. Sidabro laimėjimas paskirtas ir Vydūno fondo rinkiniui. Atitinkamus įvertinimus pelnė ir gražiai pristatyti numizmatikos rinkiniai. Didįjį prizą (Grand Prize) teisėjai paskyrė dr. A. Pliopliui už įspūdingą senovinių pinigų, lietuviškų kapų, ilgujų bei Šiaurės Europos tautų sidabro lydinių rinkinį ir jo pristatymą visuomenei. A. Pliopliui už retą pirmųjų lietuviškų popierinių pinigų rinkinį buvo paskirtas dar ir antras įvertinimas – parodos auksas. Ch. Shafer už rinkinį „Lietuviškasis Vytis atminimo medaliuose” buvo įvertintas „Vermel” prizu.

Parodą iškilmingai atidarė filatelistų draugijos pirmininkas Jonas Variakojis. Šiltus sveikinimo žodžius ir parodos atidarymo kaspiną perkirpo du Lietuvos konsulai: Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje A. Daunoravičius ir Garbės konsulas Floridoje, Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus prezidentas St. Balzekas. Šioje filatelistų draugijos surengtoje parodoje apsilankė nemažas būrys čikagiečių ir atvykusių svečių iš kitų Amerikos vietovių.

Gražiais darbais pasižymėjo ir kiti filatelistų draugijos nariai. Vasarą, pasitinkant legendinių Lietuvos lakūnų Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 75-sias metines, draugijos narys dr. Arūnas Banionis iš Washington valstijos įamžinti šį svarbų įvykį ėmėsi iniciatyvos ir išleido 3 skirtingus tai progai skirtus 42 ct vertės JAV pašto ženklus. Ką tik šiomis dienomis tokia galimybe pasinaudojo ir Lietuvos valdovų rūmų atstatymo JAV paramos komitetas. Aktyviai padedant filatelistų draugijos primininkui J. Variakojui, VR paramos komitetas išleido du 42 ir 93 ct vertės nominalo naujus JAV pašto ženklus atstatomiems Valdovų rūmams įamžinti. Šia filatelistų draugijos parodyta iniciatyva, atrodo, „užsikrėtė” ir daugiau patriotiškai nusiteikusių pašto ženklų mylėtojų. Jų asmenine iniciatyva ir jų lėšomis JAV jau yra išleisti pašto ženklai, įamžinantys Vilniaus katedrą, Lietuvos trispalvę vėliavą ir kt. mūsų tėvynės istorinius paminklus, simboliką ar svarbias istorines datas.

Ką gi, rudenį priimta ne tik viščiukus, bet ir darbus bei jų rezulta tus suskaičiuoti. Lietuvių filatelistų draugija „Lietuva” su pasididžiavimu gali skaičiuoti ir savo veiklos vaisius, išleistus ir po pasaulį pasklidusius gražius JAV pašto ženklus, primenančius jam ir mūsų tėvynę Lietuvą. 

filate 

 Jonas Variakojis įteikia dr. Audriui Pliopliui žymenį už laimėjimą didžiojo prizo
(Grand Award) numizmatikos skyriuje.