at100logo

Ateitininkijos šimtmečio šurmulys atbangavo į Ameriką

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Ateitininkijos šimtamečio jubiliejaus renginiai Lietuvoje buvo apvainikuoti šią vasarą ten įvykusioje stovykloje Berčiūnuose ir tuoj po to įvykusiame kongrese Vilniuje. Stovykla pritraukė daugiau nei 300 dalyvių, o pats kongresas – apie 500 dalyvių. Ten paskleistoje informacijoje skaitėme, kad Lietuvoje yra apie 3,000 ateitininkų ir maždaug tiek pat išeivijoje. Jubiliejaus paminėjime Lietuvoje dalyvavo apie 40 išeivijos atstovų. Renginiuose vyravo draugiška, darbinga ir viltinga nuotaika. Dabar to entuziazmo šurmulys pilnu tempu atbanguoja per Atlantą į Šiaurės Ameriką. Atsiranda proga šio žemyno ateitininkams ir jų bičiuliams tą pačią nuotaiką susikurti ir pasidžiaugti pirmuoju šimtmečiu.

Ateitininkijos šimtmetis toliau bus švenčiamas Čikagoje š. m. lapkričio mėn. 25–28 dienomis. Programoje numatomos iškilmingos šv. Mišios Čikagos Šventojo Vardo katedroje. Už poros kvartalų nuo katedros ,,Marriott Downtown Magnificent Mile” viešbutyje vyks kultūrinė bei akademinė programa ir pokylis.

Registracija jau prasidėjo. Tinklalapio adresas registracijai yra www.100metis.ateitis.org. Ja rūpinasi Rita Rušėnienė (tel. 630-355-4445, e. paštas: RitaRusenas@yahoo.com). Iškilus kitiems klausimams, galima rašyti į el. paštą: 100metis@ateitis.org. Užsiregistruojant akademinei programai ir pokyliui kartu kaina yra 100 dolerių. Vien tik akademinei programai kaina yra 65 dol., o vien tik pokyliui – 85 dol. Studentams ir moksleiviams yra pigiau. Jaunučiams nuo penkerių metų bus atskira programa už 50 dol. visam savaitgaliui.

Jau yra paskelbta minėjimo programa. Per visą savaitgalį ,,Marriott” viešbutyje vyks Ateitininkų jubiliejinė paroda. Viskas prasideda lapkričio 25 d., ketvirtadienį, 6 val. vakare su registracija. Kitą dieną 10 val. ryto vyks iškilmingos šv. Mišios netoli viešbučio esančioje Šventojo Vardo (Holy Name) katedroje. 2 val. po pietų prasidės sveikinimai ir paskaitos. Paskaitas skaitys prof. Kęstutis Girnius (tema ,,Trys pamatiniai klausimai XXI amžiuje”), kun. dr. Arvydas Žygas (,,Ateitininko pasauliečio misija Jono Pauliaus II dvasioje”) ir buvęs Ateitininkų federacijos pirmininkas Vygantas Malinauskas. 4 val. po pietų vyks moksleivių, studentų ir sendraugių sąjungų sesijos. Vėliau, po pietų, 5:15 val., vyks prof. Kęstučio Skrupskelio knygos ,,Ateities draugai – ateitininkų istorija iki 1940 m.” knygos pristatymas. 8:30 val. vakare visi dalyviai rinksis į kultūrinę vakaro programą.

Lapkričio 27 d., šeštadienį, 8:30 val. ryto bus rodomas Ateitininkų federacijos paruoštas gana įspūdingas filmas ,,Šimtas ateities metų”. Tuoj po to, 9:30 val., vyks simpoziumas tema ,,Iššūkiai ateitininkams XXI amžiuje”. Iki 12 val. pietų pertraukos bus apsvarstyti katalikiškumo, tautiškumo ir visuomeniškumo principai. Moderatoriais bus kun. prof. Kęstutis Trimakas, dr. Petras Kisielius ir Vytas Maciūnas. Simpoziumas bus tęsiamas 2 val. po pietų. Inteligentiškumo principo svarstymus moderuos dr. Andrius Kazlauskas, o šeimyniškumo iššūkių svarstymams vadovaus dr. Vida Aukštuolienė ir dr. Pranutė Domanskienė. 4 val. numatomos šv. Mišios ,,Marriott” viešbutyje. Pagaliau, 6:30 val. vakaro, tame pat viešbutyje prasideda pokylis. Gros ,,City Lights Orchestra”.

Čia noriu gražiai paminėti pačią minėjimo vietą. Pasaulyje daug kam žinoma Čikagos garsioji ,,Magnificent Mile” (,,Nuostabioji mylia”) – tai apie mylios ilgio Michigan Avenue, esanti visai netoli Michigan ežero. Gatvė eina pro puikiausią, prašmatniausią ir gražiausią miesto dalį. Savo laiku lankiau toje gatvėje esantį Roosevelt University, bet tą ten susitelkusį grožį pilnai įvertinau tik daug vėliau. Vien apsilankymas tame rajone yra neužmirštamas patyrimas.

Renginius Čikagoje ruošia Šiaurės Amerikos ateitininkų valdyba, kuriai sumaniai vadovauja Rasa Kasniūnienė. Rengėjų komandos sudėtis nereklamuojama, bet nėra klausimo, kad šimtmečio renginiams tikrai kruopščiai ruošiamasi. Telieka tik tinkamai sureaguoti, užsiregistruoti ir atvykti. Į Berčiūnų stovyklą susirinko daugiau nei trys šimtai stovyklautojų. Šią vasarą Amerikoje vykusiose ateitininkų stovyklose – jų suskaičiau bent šešias – dalyvavo apie penki šimtai. Savo gausiu dalyvavimu Čikagos ir Toronto renginiuose išeivijos ateitininkai gali lengvai viršyti ateitininkų kongreso dalyvių skaičių Lietuvoje. Būtų tikrai smagu susilaukti didelio dalyvių būrio iš Lietuvos, sakykime, keturiasdešimt.

Taip, jubiliejaus paminėjimas bus toliau tęsiamas Toronto mieste, Kanadoje. Knygos ,,Ateities draugai – ateitininkija iki 1940 m.” knygos pristatymas ir jos autoriaus prof. Skrupskelio paskaita įvyks spalio 2 d., šeštadienį, Toronto ir Hamilton ateitininkų rengiamoje šventėje Prisikėlimo parapijos patalpose, Toronto mieste. Šventė prasidės 4 val. po pietų šv. Mišiomis. Po to vyks paroda, jau minėta paskaita ir iškilminga vakarienė. Visiems žadamas linksmų prisiminimų vakaras. Bilietus 50 dol. asmeniui galima įsigyti Prisikėlimo parapijoje po šv. Mišių arba paskambinus Eugenijui Krikščiūnui (tel. 416-225-4385) arba Hamilton Žibutei (tel. 905-928-7464; e. paštas: zibute53@hotmail.com).

Aprašydami studentų ateitininkų stovyklą Dainavoje Monika Mikulionytė ir Tomas Quinn savo energingą reportažą baigia palinkėjimu, kad daug studentų susiburtų Ateitininkų šimtmečio šventėje Čikagoje. Ką tik gautame Lietuvių Fondo (LF) leidinyje „Liepsna 2010” matau, kad LF jau įvykusiam Ateitininkų federacijos (AF) kongresui Lietuvoje paskyrė 3,000 dolerių. Lygiai tokią pat sumą tas pats LF paskyrė ir „Ateitininkijos 100-metis” jubiliejinei šventei Čikagoje. Taigi, galima sakyti, kad pasitikėjimas ir įvertinimas „iš šalies” yra dosnus ir realus. Dėkojame LF! Ištvermės linkėjimai šventės ruošėjams ir iki greito pasimatymo į Čikagą ir/ar Toronto suplauksiantiems ateitininkams ir jų draugams. Šurmulys – jau čia pat!