lb

JAV LB XIX tarybos sesija, Orlando FL


LORETA TIMUKIENĖ

JAV Lietuvių Bendruomenės XIX tarybos antra sesija vyko rugsėjo 24–26 dienomis Orlando mieste, saulėtoje Floridoje. Ją suruošė jaunos, vos prieš trejetą metų įkurtos Orlando apylinkės žmonės, vadovaujami Mindaugo Šato. Iš visų Jungtinių Valstijų susirinkę tarybos nariai, Krašto valdybos (KV) atstovai aptarė svarbiausius šių dienų Bendruomenės veiklos klausimus, apibendrino atliktus darbus, numatė, ką reikia nuveikti per ateinančius metus. Buvo patvirtintas pirmos sesijos protokolas, išklausyti tarybos narių ir apylinkų pirmininkų prisistatymai, KV pirmininko Vyto Maciūno, KV narių ir padalinių pranešimai.

Sesijoje dalyvavęs Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis pasveikino sesijos dalyvius, palinkėjo visiems susitelkimo ir naujų sumanymų. Apibūdindamas šiandieninę Lietuvos politinę padėtį jis sakė, kad valstybės saugumas nėra savaiminė duotybė, už ją reikia kovoti kiekvieną dieną. Diplomato nuomone, šiomis dienomis rimtas ženklas yra silpnėjantis ryšys tarp Lietuvos ir Jungtinių Valstijų, jį stiprinant gali pasitarnauti ir Lietuvių Bendruomenė, ir nauji Lietuvoje veikiančių partijų keliai į JAV.

Sesijos dalyvius pasveikino ir Lietuvos Respublikos garbės konsulas Vakarinėje Floridoje Algimantas Karnavičius. Buvo prisiminti neseniai mus palikusieji, tarp jų – Anapilin iškeliavusi veikli Bendruomenės narė, buvusi JAV LB KV vykdomoji vicepirmininkė, jaunimo stažuočių Lietuvoje programos įgyvendintoja Birutė Bublienė. Buvo perskaityti LR Seimo pirmininkės Irenos Degutienės, Lietuvių Fondo tarybos pirmininko Rimanto Griškelio ir Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininko Sauliaus Kuprio atsiųsti sveikinimai. I. Degutienė savo sveikinime, be kita ko, kvietė JAV lietuvius aktyviai diskutuoti dėl užsienio reikalų ministerijos ruošiamos ,,Globalios Lietuvos” ilgalaikės strategijos. Lyg atsiliepdamas į šį kvietimą Tarybos narys Laurynas Vismanas pristatė grupės Bendruomenės narių paruoštą strategiją, perskaitęs pranešimą ,,Strateginis planavimas – kas tai per paukštis?”. Jame buvo bandoma apibrėžti JAV LB misiją ir viziją, kuri, be jokios abejonės, yra neatsiejama nuo politinės, ekonominės, demografinės padėties Lietuvoje.

Tarybos prezidiumo pirmininkas Juozas Polikaitis perskaitė pranešimą, atspindintį visų metų prezidiumo darbą. L. Vismanas, kuris yra Garbės teismo pirmininkas, perskaitė šio teismo pranešimą. Jame buvo pateiktos išvados dėl trijų skundų, vienas iš jų – plačiai nuskambėjęs WaukeganLake County apylinkės rinkimų klausimu. Ši byla parodė, kad Bendruomenės įstatai nėra tobuli, jie ne visada leidžia ,,neskausmingai” išspręsti bendruomeninio gyvenimo klausimus. Sesijoje buvo priimti JAV LB įstatų pakeitimai, apibrėžiantys narystę bendruomenėje, narių teises, KV institucijų steigimo bei įstatų, taisyklių keitimo ir papildymo tvarką.

Nemažai laiko sesijos dalyviai praleido komisijose, svarstydami praėjusioje sesijoje priimtų nutarimų įgyvendinimą ir nubrėždami gaires ateities darbams finansų, švietimo, visuomeninių reikalų, socialinių, religinių, jaunimo, sporto ir kultūros srityse. Po trumpesnių ir ilgesnių diskusijų buvo priimta nemažai naujų nutarimų, jie bus paskelbti spaudoje. Buvo patvirtinti nauji Krašto valdybos nariai – vykdomąja vicepirmininke tapo Danguolė Navickienė, užėmusi a. a. B. Bublienės vietą, naujai įsteigtam Archyvų reikalų komitetui vadovaus buvusi Kultūros tarybos pirmininkė Dalė Lukienė, vietoj Lauryno Misevičiaus sporto reikalais rūpinsis New York ,,Lietuvių atletų” klubo pirmininkas Stanislovas Kavaliauskas. Bendros Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos atstovas V. Maciūnas pristatė šios grupės darbus ir pakvietė tarybos narius balsuoti už naująjį komisijos narį, atstovausiantį JAV LB – Gražvydą Suproną. JAV LB ateinančių metų sąmatą pristatė KV vicepirmininkas finansiniams reikalams Jurgis Joga, jis taip pat supažindino su nauja, griežtesne atskaitomybės tvarka šios organizacijos padalinių veikloje. Sesijos darbe aktyviai dalyvavęs svečio teisėmis Bendruomenės senbuvis Algimantas Gečys dabartinę JAV LB finansinę padėtį apibūdino taip: ,,Esame ant labai plono ledo”.

PLB valdybos pirmininkė Regina Narušienė pristatė PLB valdybos praėjusių metų veiklos apžvalgą ir 2010 m. veiklos planus. Jau ne pirmą kartą sesijoje buvo svarstomas vis dar neišspręstas dvigubos pilietybės klausimas, kuris, ambasadorius Ž. Pavilionio įsitikinimu, yra ne vieno politiko ar politinės partijos rūpestis. Nemažai diskusijų sukėlė Valdovų rūmų paramos komiteto JAV ataskaita – buvo svarstoma, kas turėtų tvarkyti šio komiteto turimas lėšas.

Vertinga apylinkių ir apygardų veiklos patirtimi pasidalino jų pirmininkai. Kalbėjusieji pasidžiaugė, kad vis dėlto atsiranda entuziastų, savo laiką, lėšas skiriančių darbui Bendruomenėje – nemažėjantį mūsų tautiečių aktyvumą rodo ir vienas kitą vejantys renginiai telkiniuose. Vienas jų – 2012 m. Boston mieste vyksianti Šokių šventė, apie kurią papasakojo Boston (MA) apylinkės pirmininkė Rima Girniuvienė.

Sekmadienio rytmetį viešbučio salėje šv. Mišias aukojo iš Čikagos atskridęs kunigas Artūras Sederavičius.

Paskutinį rugsėjo savaitgalį lietuvišką šneką buvo galima išgirsti ne tik ,,Renaissance” viešbutyje – nemažai tautiečių sukvietė Lietuvių dienų Orlando renginiai. Sporto sirgaliai stebėjo penkių Floridos apygardos lietuvių komandų varžybas. ,,Orlando Mela Room” salėje vyko Floridoje gyvenančių ir kuriančių menininkų darbų paroda – fotografė Edita Klinkel pristatė fotografijas, Oksana Kofman ir Irma Kirvelienė – tapybos darbus, Saulius Jankauskas – iš stiklo sukurtus kūrinius. Besišnekant su šiais žmonėmis jie prasitarė, kad savo darbus mielai pristatytų ir kituose lietuvių telkiniuose – toks pasižmonėjimas leistų artimiau susipažinti su šiapus Atlanto kuriančiais lietuvių menininkais. Šeštadienio vakare visi susirinko paklausyti ką tik 50metį Lietuvoje pažymėjusios grupės „Vairas” atliekamų skambių dainų, keletą šokių sušoko St. Petersburg lietuvių pramoginių šokių šokėjai, vadovaujami Ramutės Krikščikienės. Ir sesijos dalyviai, ir Floridos lietuviai džiaugėsi šia jau trejus metus iš eilės vykstančia didžiausia lietuviška švente Floridoje, kurios rūpesčiai gulė ant floridiečių pečių. Floridos apygardos pirmininkas Alvydas Smilinskas pripažino, kad darbo iš tiesų netrūko – juk vienu metu reikėjo pasirūpinti, jog sklandžiai vyktų abu renginiai. Ne vienas sesijos dalyvis, pamatęs pilnutėlę salę jaunų lietuvaičių, susirinkusių į ,,Vairo” koncertą, svarstė: ,,Ką turime daryti, kad šis jaunimas ateitų į Bendruomenę su naujomis idėjomis, su noru tęsti pradėtus darbus?” Matyt, vykstant kartų kaitai, turi keistis ir pati Bendruomenė, rastis naujos veiklos formos, patrauklios ir jauniems žmonėms. Labai svarbu, kad tai suprastų ir Bendruomenės senbuviai, savo patirtimi, geranoriškumu galintys patraukti į Bendruomenę naujus žmones. Na, o sesijos dalyviai, nusprendę susitikti ateinančių metų spalio 8–11 dienomis Elizabeth (NJ), namų darbams gavo nelengvą užduotį – surasti būdus, kaip įgyvendinti L. Vismano pristatytą JAV LB strategiją, apibrėžiančią bendruomenės misiją ir viziją. Norisi tikėti, kad ,,strateginės” idėjos taps tikrove, padėsiančia ne tik tęsti senas Lietuvių Bendruomenės tradicijas, bet ir rašyti naujus mūsų Bendruomenės istorijos puslapius.

lb

lb

lb