opera
Vitas Baleska, LTSC muzikologijos archyvo darbuotojas (kair.) ir kompozitorius
Charles Halka muzikologijos archyve.

„Dainuoju dainą” Vilniuje

Petras Petrutis

Čikagoje veikiančiame Lituanistikos tyrimo ir studijų centre (LTSC) netrūksta įvairumo. Čionai negalima skųstis atvykstančių ir išvykstančių žmonių stoka. Lankosi vietiniai, lankosi sveteliai iš kaimyninės Kanados, o taip pat iš Lietuvos ir kitų Europos valstybių. Lankosi lietuviai ir kitataučiai.

Neseniai čionai keletą dienų praleido žmogus, kurio negalima laikyti nei lietuviu, nei kitataučiu. Jam buvo lemta gimti JAV. Jo tėvas – čekų tautybės, motina – lietuvė. Jis, palyginant, nedaug turi žinių apie lietuvius ir Lietuvą. Vienok reikėtų pasakyti, jog labai domisi savo ir ypatingai savo motinos lietuviška prigimtimi. Kadaise jo motina ir jos šeimos nariai gyveno Vokietijoje, Wehnen DP stovykloje. Kiek vėliau jiems teko išvykti ir įsikurti JAV. Čia ji (motina) susipažino, pamilo ir ištekėjo už čekų kilmės asmens. Jiems gimė sūnus (Charles), anksti pamėgęs muziką ir studijoms pasirinkęs muzikos mokslus, kuris nutarė sukurti operą, paremtą motinos ir jos šeimos narių egziline patirtimi. Tuo tikslu jam teko lankytis LTSC ir susipažinti su saugojamais DP stovyklų archyvais. Jis buvo nustebintas gausiu Wehnen DP stovyklos archyvinės medžiagos rinkiniu, kuriame netrūko motiną ir jos tėvus liečiančių dokumentų. Tokiu būdu jam susidarė galimybė artimiau susipažinti su jo artimųjų reikšminga praeitimi.

Charles Halka, grįždamas namo, LTSC svečių knygoje įrašė nuošir­džiausią padėką ir pažadėjo kitą kartą prabilti lietuvių kalba. Vėliau atėjusiomis žiniomis, Charles Halka, pasinaudodamas US Fulbright programa, išvyko į Lietuvą ir įsiliejo į vilniečiams įprastą gyvenimą. Vienas svarbiausių uždavinių buvo įsikūrimas. Taip pat jam teko sutvarkyti muzikos ir lietuvių kalbos studijų registracijos formalumus. Buvo atkaklus įgyjant nuosavą pianiną. Jis nusipirko latvišką „Riga” pianiną. Galėjo įsigyti „Belarus”, tačiau, jo nuomone, gudų gamybos pianinas yra techniškai geros kokybės, vienok praktiškam naudojimui nelabai tinkamas. Sutvarkęs išsistygavusį „Rigos” pianiną, jis nesigaili išleistų pinigų.

Šiuo metu Ch. Halka yra tikras Vilniaus muzikos akademijos studentas. Gilinasi muzikoje ir studijuoja lietuvių kalbą. Jam bičiuliškai talkininkauja muzikai Feliksas Bajoras ir Osvaldas Balakauskas, visokeriopai padeda Muzikos akademijos profesorė dr. Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė ir Kompozicijos fakulteto dekanas Rytis Mažulis. Profesorė D. Vyčinienė išklausė Charles atsivežtus jo senelių (motinos tėvų) įdainuotus lietuvių liaudies dainų įrašus. Beje, seneliai darant įrašus jau buvo vyresnio am­žiaus: senelė – 87-erių, senelis – 91 metų. Be abejo, jiems dainuojant ne­bu­vo pasiekta reikiamo tobulumo, ta­čiau dr. D. Vyčinienė, talkininkaujant studentams, pažadėjo tinkamai perrašyti dainų žodžius ir melodijas.

Fulbright stipendija leidžia Ch. Halka tęsti studijas ir užtikrina pragyvenimą. Nešvaistydamas pinigų jis gali studijuoti muziką, mokytis lietuvių kalbos ir siekti pagrindinio tikslo – sukurti operą savo motinos garbei. Žinoma, iš anksto negalima spręsti apie kuriamos operos kokybę. Tačiau reikėtų tikėtis pakankamai gero kūrinio. Galima spėlioti, jog sukurta opera anksčiau ar vėliau bus perkelta į teatro sceną. Manyčiau, jog galima pagrįstai tikėtis operos pastatymo Lietuvoje ir JAV. Jeigu rašantysis neklysta, dabar Lietuvoje niekas nebando sukurti lietuviškos tematikos operinio kūrinio. Vargu, ar kas tokiu užsimojimu domėtųsi lietuvių išeivijoje. Gal, sakau, Lietuvių opera Čikagoje galėtų susidomėti? Tačiau ši užuomina tėra užuomina pilna to žo­džio prasme. Charles Halka nėra šimtaprocentinis lietuvis.
Tiesą pasakius ir kompozitorius A. Ponchielli neturėjo nieko bendra su lietuvybe. Tačiau mes didžiuojamės jo sukurta opera „I Lituani” ir džiaugs­mingai sutinkame jos spek­tak­lius.

Negalima pamiršti ir Tas­ma­ni­joje (Australija) kuriamos operos, paremtos tragiškai žuvusio lietuvio išeivio Olego Truchano gyvenimu. At­rodo, kad graikų kilmės kompozitoriaus Constante Roukias kuriama opera bus modernesnio stiliaus. Kiek yra žinoma, Ch. Halka opera bus kla­sikinio stiliaus. Šios operos pavadini­mas dar nėra galutinai numatytas. Vienok, yra žinoma, jog autorius yra įnikęs „Dainuoja dainą” operos projekto įgyvendinime.