teatras
,,Upė ant asfalto”—Teatro sambūris Žaltvykslė (Čikaga) .

XII Teatro festivaliui pasibaigus


Čikagoje pasibaigė JAV LB Kul­tūros tarybos organizuotas XII Teat­ro festivalis, kuris 3 dienas (spalio 10-12 die­nomis) vyko Jaunimo centre, Či­­ka­goje. Vertinimo komisija sudarė Audrė Budrytė–Nakienė, Dalia Ci­dzikaitė (abi iš Čikagos), Gytis Luk­šas (Lietuva) ir Algimantas Žemai­taitis (Los Angeles).

Apdovanojimai įteikti:

Geriausias aktorius – Vytautas Put­na. (Detroito mėgėjų teatras ,,Lan­gas”, pastatymas     ,,Serenada”, už vaidmenį – Lapinas);

Geriausia aktorė – Aušra Jasaitė. (Čikagos Teatro sambūris ,,Žaltvykslė”, pastatymas ,,Upė ant asfalto”, už vaidmenį – Kanifolija);

Geriausias nepagrindinio vaidmens ak­torius – Narimantas Botyrius. (Toronto Prisikėlimo parapijos Teat­ro studija ,,Žalios Lankos” – spektaklis/miuziklas ,,Eglė Žalčių ka­ralienė” už vaidmenį – Angi­nas (žal­čių pirš­lys);

Geriausia nepagrindinio vaidmens aktorė – Danutė Balčiūnienė. (Flo­ridos ,,Ąžuoliuko” lituanistinės mo­kyklos vaikų teatras – už vaidmenį – Meška);

Geriausia scenografija – Čikagos Teat­ro sambūris ,,Žaltvykslė”;

Geriausi kostiumai – Detroito mėgėjų teatras ,,Langas”, spektaklis ,,Sere­nada”;

Geriausias spektaklis ­– Čikagos Teat­ro sambūris ,,Žaltvykslė”, spektaklis ,,Upė ant asfalto”;

Geriausia režisierė ­– Ilona Čepaitė (Čikagos Teatro sambūris ,,Žaltvykslė”, ,,Upė ant asfalto”);

Už sėkmingą debiutą – Floridos teatro grupė ,,Provincija”.
Atsisveikiname iki kito Teatro fes­tivalio.

JAV LB Kultūros tarybos info

teatras
,,Eglė žalčių karalienė”—Teatro studija Zalios lankos II, (Torontas).


teatras
,,Serenada”—Detroito megėjų teatras Langas.

teatras

teatras
,,Provincijos aistros”—Teatro grupė Provincija, (Pietvakarinė Florida).

Jono Kuprio nuotraukos