draugas

Lietuvių ir amerikiečių spauda apie ,,Draugą”

Dalia Cidzikaitė


Prieš dvi savaites šeštadieninio ,,Draugo” (2008 m. spalio 4 d.) vedamajame „‘Draugo’ žiburys neužges” ,,Draugo” tarybos narė ir Draugo fondo pirmininkė Marija Remienė rašė, jog laikams pasikeitus marijonų kongregacijos vadovybėje neliko lietuvių kunigų, pasikeitė ir tėvų marijonų globa. Ji taip pat užsiminė apie marijonų ketinimą ateityje ,,Draugo” pastatą parduoti.

Šią savaitę lietuvių spaudoje JAV pasirodė du tekstai: atviras laiškas ir straipsnis, kuriuose svarstomas ,,Draugo” pastato, taigi ir jame įsikūrusių dienraščio ,,Draugas” bei spaustuvės, likimas.

Atvirame laiške (,,Čikagos aidas”, 2008 m. spalio 17 d.), skirtame dabartiniam marijonų kongregacijos Amerikoje provincijolui Daniel Cambra, MIC, Joe Kulys klausia, kodėl ketinama parduoti ,,Draugo” pastatą. Laiško autorius įsitikinęs, kad tokio žingsnio galima būtų išvengti, suradus būdą, kaip kitaip — naudingiau ir veiksmingiau — panaudoti tiek patį ,,Draugo” pastatą, tiek ir kitus šalia jo esančius pastatus.

Savaitraščio ,,Amerikos lietuvis” (2008 m. spalio 17 d.) žurnalistė Audronė Simanonytė savo straipsnį apie ,,Draugo” pastato likimą pradeda klausimu: ,,Kur savo 100-ąjį gimtadienį švęs ‘Draugas’?” Ji ,,Draugo” pastato klausimą gretina su kitų lietuviškų bažnyčių ir institucijų praradimu Amerikoje, primindama, jog dvasinio ir kultūrinio susibūrimo vietų netekimas skaudina vaikų ir vaikaičių ateičiai aukojusius emigrantus.

Praėjusią savaitę, spalio 10 d., apie marijonų ketinimą parduoti ,,Draugo” pastatą rašė ir vietinė amerikiečių spauda — Čikagos ir jos pietvakarinių priemiesčių laikraštis ,,Southwest News-Herald”. Dermot Connolly straipsnyje ,,Order May Sell Monastery in West Lawn” (Ordinas gali parduoti vienuolyną West Lawn) teigiama, jog marijonams svarstant, ar parduoti vienuolyną ir kitą nekilnojamąjį turtą, esantį 6300 South Kilbourn Avenue kvartale, nemažai lietuvių bendruomenės narių, kurių šeimos per daugiau nei 50 metų suaukojo nemažai pinigų minėtiems pastatams, norėtų taip pat turėti žodį šiame tėvų marijonų sprendime.

Kaip ir aukščiau minėti autoriai, Connolly teigia, jog lietuviai ypač sunerimę dėl dienraščio ,,Draugas”, kuris 1909 metais buvo įkurtas Amerikos lietuvių katalikų kunigų vienybės Wilkes Barre, Pennsylvania valstijoje ir šiuo metu yra spausdinamas marijonų kongregacijai priklausančiame pastate.

Amerikiečio žurnalisto kalbinamas dabartinis Lietuvių katalikų spaudos draugijos tarybos pirmininkas Saulius Kuprys teigė, jog jie (taryba — D. C.) yra labai suinteresuoti, kad dienraštis ,,Draugas”, vienintelis katalikiškas dienraštis ne tik JAV, bet ir Lietuvoje, skaitomas penkiuose žemynuose, išliktų. ,,Draugas” ,,yra paskutinė tvirtovė” — sakė pirmininkas. Kuprio nuomone, ,,Draugo” pastatas kartu su dienraščiu ir spaustuve yra svarbi lietuvių bendruomenės istorijos dalis ir jam turėtų būti leista toliau egzistuoti. Jis pridūrė, kad nors „Draugas” ilgą laiką buvo globojamas tėvų marijonų, šiuo metu dienraščio veiklą prižiūri pasauliečiai. Tačiau šio spaudos leidinio tikslas lieka toks pats — skleisti katalikybę tarp lietuvių, gyvenančių Amerikoje ir Lietuvoje.

Miesto tarybos narys Frank Olivio patvirtino, jog jiems skambino keletas žmonių, prašančių neleisti parduoti pastatų ir žemės. Į tai jis sakė, jog tai ne Čikagos miestas, bet tėvai marijonai ketina parduoti ir jei jie tai nori daryti, miesto valdžia negali jiems uždrausti. Olivio sakė, jog šiuo tėvų marijonų nekilnojamu turtu buvo susidomėjusi Michigan valstijoje įsikūrusi bendrovė, kurios atstovai apžiūrėjo ,,Draugą” ir šalia jo esančius pastatus prieš keletą mėnesių. Tačiau, teigė miesto tarybos narys, kol kas jis neturi jokių papildomų detalių apie tai.

Connolly straipsnyje Kuprys sakė, jog pasauliečiai visuomet glaudžiai bendradarbiavo su marijonais ir išreiškė norą ir viltį ir toliau tai daryti, taip pat ir priimant svarbius sprendimus.

A. Simanonytės straipsnyje Kuprys patikino, jog šiuo metu padėtis yra neaiški ir niekas kol kas nėra galutinai nuspręsta. Su tėvais marijonais vyksta derybos, kurių metu siekiama rasti visus patenkinantį sprendimą. ,,Su tėvais marijonais norėtume susitarti ir dėl ‘Draugo’ ateities, ir dėl praktiškų finansinių klausimų, kurie susiję su patalpų išlaikymu,” — sakė pirmininkas.

,,Amerikos lietuvio” žurnalistę Kuprys patikino, jog jei ,,Draugo” pastatas bus parduodamas, Lietuvių katalikų spaudos draugija taip pat turės galimybę dalyvauti konkurse — tą jau yra pasiūlę marijonai. Jo teigimu, kol kas taryba nenori daryti jokių skubių sprendimų ir šiuo metu yra nagrinėjamos įvairios galimybės, kreipiant dėmesį į steigėjų, tėvų marijonų bei visuomenės poreikius.

Apie katalikų sielovados rūpesčius ir katalikų spaudos ateitį bus proga pasikalbėti š. m. spalio 26 d., sekmadienį, 3 val. p. p. seselių kazimieriečių motiniškuose namuose (2601 W. Marquette Road, Chicago), kuriuose įvyks lietuviškų organizacijų ir visuomenės atstovų pasitarimas. Renginyje dalyvaus ir garbės svečias iš Lietuvos, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas.