Buvusiai JAV valstybės sekretorei rūpi Amerika

Dr. Viktoras Stankus

Dr. Madeleine K. Albright, buvusi JAV valstybės sekretorė ir pirmoji moteris šiose pareigose, užbūrė klausytojus savo nuostabiu pranešimu, kuris įvyko 2008 m. rugsėjo 30 d. Cleveland City Club Forum. Ji kalbėjo apie dabartines Amerikos vidaus ir tarptautines problemas ir kaip prezidentinė kampanija „Obama for America” į jas reaguoja.

Cleveland City Club Forum (įsteigtas 1912 m.) nuo 1930 m. yra kalbėjęs kiekvienas JAV prezidentas arba kandidatas į prezidentus bei kiti žymūs asmenys, įskaitant – Vytautą Landsbergį. City Club įrašytas programas, pokalbius transliuoja per Amerikos kabelinės televizijos tinklus bei radijo stotis.

Dr. Albright, kaip valstybės sekretorė ir JAV atstovė Jungtinėse Tautose nuo 1993–1997 m., puoselėjo ir stiprino Amerikos tarptautinius ryšius su kitomis valstybėmis, skleidė demokratiją ir žmogaus teises, puoselėjo Amerikos prekybos, verslo, darbo ir gamtos apsaugos standartus užsienyje. Ir iki šios dienos ji darbuojasi viename iš prezidento Reagan įsteigtų Reagan Endowment For Democracy skyrių.

Prieš savo viešą kalbą sekretorė Albright privačiai susitiko su apie 12 tautybių atstovų. Tarp jų ir LB Ohio apygardos vicepirmininku dr. Viktoru Stankumi, kuris dr. Elonos Vaišnienės prašymu atstovavo Lithuanian American Community of the WA, Inc. Public Affairs Council. Susitikime su Albright dalyvavo Ohio State Representative Kenny Yuko ir Cleveland City Council narys Michael Polensek, kuris užtikrino Historic Register paveldo statusą Dievo Motinos Nepaliaujamos Pagalbos parapijai (Our Lady of Perpetual Help Parish) Clevelande. Taip pat dalyvavo „Obama for America” kampanijos narys Greg Schultz.

Pokalbyje su tautybių atstovais sekretorė Albright apibūdino papunkčiui Amerikai svarbius rūpesčius. Tai: globalinis terorizmas; branduolinių ginklų plėtros apribojimas; demokratija apskritai ar tai būtų Irake, Afganistane ar kitur; globalizacija – Kinijai ir kitiems kraštams augant, mažėja maisto ir naftos ištekliai, kinta ekonomika; kaip elgtis su kylančiomis Rusijos politinėmis ambicijomis; Amerikos įvaizdis pasaulyje ir dabartinė ekonominė krizė  Amerikoje.

Lithuanian Community atstovo užklausta, kokį rūpestį kelia Rusijos agresija Gruzijoje NATO narėms Estijai, Latvijai, Lietuvai, jų saugumui, M. Albright atsakė, jog didelį ir teigė, kad stengiamasi Baltijos šalims saugumą užtikrinti ir įtikinti Rusiją, kad demokratinės valstybės, esančios jos pašonėje, nekelia pavojaus.

Buvusi JAV valstybės sekretorė papasakojo, kaip Jelcin kartą jos paklausė: „Nebėra Sovietų sąjungos, šaltasis karas pasibaigė, Rusija nauja, tai kam didinti NATO?” Į tai Albright atsakė: „Ir NATO naujas – tikslas kurti nepriklausomas demokratines valstybes, kurios turėtų gerus santykius su Rusija.”

Savo viešoje kalboje City Club Forume beveik 200 klausytojų sekretorė pakartojo ir praplėtė privačiame susirinkime pristatytą Amerikos problemų analizę. Ji įžvalgiai ir kukliai apibūdino skirtumus tarp Obama ir McCain jiems sprendžiant šias ir kitas Amerikos problemas. Savo kalboje Albright stengėsi tiksliai pristatyti informaciją, kad žmonės suprastų Amerikos problemų svarumą ir patys suvoktų, kas Amerikai reikalingiausia, tinkamiausia.

Valstybės sekretorė taikliai ir išsamiai atsakė į klausytojų klausimus. Buvo aišku, kad dr. Madeleine Albright yra didelės erudicijos, inteligencijos asmenybė, pasišventusi Amerikai, demokratijai, laisvei ir žmonių gerovei.

Tarp daugybės įsipareigojimų ji profesoriauja ir Georgetown University School of Foreign Service, vadovauja National Democratic Institute For International Affairs ir Pew Global Attitudes Project, yra viena iš direktorių Council in Foreign Relations ir Center for a New American Security, vadovauja ir kitur. Yra parašiusi tris New York Times „bestselerius”.