rotary
Aušra Tallat-Kelpša Di Raimondo (kairėje) ir Rita Venclovienė prie Rotary klubo plakato.
Ramunės Kubiliūtės nuotraukos

Lietuvių organizacijos gali iš kitų daug ko pasimokyti
Org. „Vaiko vartai į mokslą“ atstovės pakviestos kalbėti Rotary klubo susirinkime

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Lietuvių organizacijos gali iš kitų organizacijų daug ko išmokti. Ga­vus pakvietimą Rotary klubo su­si­rin­kime spalio 12 d. pristatyti organi­za­­ciją „Vaiko vartai į mokslą” bei jos veik­lą Naperville, IL, buvo svarbu bent šiek tiek sužinoti apie Rotary klubą, pakvietusį lietuvių labdaros or­ganizacijos atstoves. Nors daug kas turbūt žino pavadinimą „Rotary Club”, tačiau bendraujant su bet ko­kios organizacijos nariais, norisi iš anksto geriau susipažinti, o vėliau – ir pa­pil­dyti žinias. Šiais laikais apie or­ganizacijas bei jų veiklos istoriją ga­lima sužinoti aplankius jų tinkla­la­pius (jeigu jie sukurti). Šiuo atveju pa­iešką šiek tiek apsunkino tai, kad Ro­tary yra tarptautinė organizacija, to­dėl sudėtinga ir jos organizacinė struk­tūra. Atrodo, kad kiekvienas Ro­tary klubas turi savo tinklalapį ir vyk­do savo išskirtinę veiklą, nors vi­sus klubus sieja bendri visuomeni­niai bei humanitariniai tikslai.

Rotary International yra pirmoji pasaulyje tarnystės (service) organizacija. Ji buvo įsteigta Čikagoje 1905 m. Organizacijos steigėjas – ad­vo­ka­tas Paul Harris ir jo draugai bei kolegos. Rotary International istorijoje ra­šoma, kad Paul Harris siekė įs­teig­ti klubą, kuris tęstų jo jaunystėje pa­tir­tą mažos vietovės bendrystės ir ben­dravimo dvasią. Pavadinimas, ,,Ro­tary” yra kilęs nuo žodžio „ro­ta­te”, nes ankstyvaisiais organizacijos me­tais nariai rinkdavosi vieni kitų na­muose rotaciniu būdu. Rotary Inter­national priklauso maždaug 33,000 klubų 200 kraštuose, o šiems – 1.2 mln. narių. Rotary In­ter­na­tio­nal centrinė įstaiga yra Evanston, IL, ar­chyvų centras – Lincolnwood, IL. Vei­kia fondas, kuris remia įvairius pro­jektus po visą pasaulį, pvz., už­kre­čiamų ligų skiepijimo, skaitymo ir kt. Organizacija yra dirbusi su pa­sau­linėmis organizacijomis, pvz., World Health Organization, su kraš­tų valdžiomis ir įvairiomis priva­čio­mis organizacijomis. Naperville, IL vei­kia ne vienas, bet keli Rotary klu­bai. Klubas, kuriame lankėsi „Vaiko vartai į mokslą” valdybos narės, yra įsikūręs pietinėje Naperville dalyje. Tai vienas iš naujesnių klubų. Kaip teko sužinoti, Naperville klubų su­si­rin­kimuose lankosi apie du tuzinai narių, kurie renkasi kas savaitę 7 val. ryto golfo klubo namelyje. Viena narė, lietuvė, savo klubo kolegoms pa­siūlė į vieną susirinkimą pakviesti lie­tuvių organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” nares. Apie šią organizaciją ji sužinojo mirus giminaitei. Jai pri­si­minti draugai bei artimieji kvietė au­ko­ti ,,Vaiko vartams į mokslą”. Vė­liau sužinojome, kad yra ir daugiau Ro­tary klubų JAV, Čikagos apy­lin­kė­se, kuriems priklauso Amerikos lie­tu­viai. „Drauge” ir kitur kartais gali­ma perskaityti apie vieno ar kito JAV Ro­tary klubo paramą, kuri kaip nors su­sijusi su Lietuva. Pvz., vienas Ro­ta­ry klubas California valstijoje net ke­lerius metus iš eilės finansiškai rė­mė agronomijos kursų ir seminarų pro­jektą Lietuvoje.

Lietuvoje seniausias Rotary klu­bas yra Kaune. Jis buvo įsteigtas 1934 m., o tarptautinę pripažinimo char­tiją gavo 1935 m. Ilgamečiu klu­bo sekretoriumi buvo prof. Vytauto Land­sbergio tėvas, architektas Vy­tau­tas ŽemkalnisLandsbergis. Kau­no Rotary klubas vėl atsikūrė po ne­prik­lausomybės atgavimo, nes išliko do­kumentai, archyvai ir bent vienas ak­tyvus gyvas liudininkas. 1992 m. Vy­tautui ŽemkalniuiLandsbergiui bu­vo 99 m. ir jis buvo seniausias Rotary klubo narys pasaulyje (mirė 1993 m.). Lietuvoje Vilniaus In­ternational Rotary Club yra vie­nin­te­lis Lietuvos Rotary klubas, ku­ria­me anglų kalba yra pagrindinė kal­ba. Pa­prastai klubuose kalbama vie­tine to krašto kalba. Iš viso Lie­tu­vo­je vei­kia beveik trys tuzinai Rotary klu­bų. Permetus akį, pastebėta, kad klu­bai remia projektus, panašiai kaip JAV ir kitur. Jie remia jaunimą, pvz., po­mo­kyk­linius dienos centrus ar globos na­mus. Į savo susirinkimus jie pa­si­kvie­čia kalbėtojus pasidalyti savo ži­nio­mis, kartais net svečius iš kitų kraš­­tų, ypač Skandinavijos.

 Rotary International vizija yra bū­ti visuotinai pripažintai už atsida­vi­­mo tarnystei kitiems (angl. Service Above Self) idėją bei ,,supratingumo, ge­ros valios ir taikos skatinimą”. Tai iš­­ryškina klubo narių humanita­ri­nius ir labdaros tikslus, kurie vienija klu­bus visame pasaulyje. Klubai tel­kia lėšas kilniems tikslams: jie renka žie­­minius drabužius bei mokyklines kup­­­rines savo vietovių nepasiturintiems. Klubai remia jaunimą sti­pen­di­­jomis ir puoselėja tarptautinį ben­dra­vimą bei mokslą. Viena Na­per­vil­le Rotary klubo narė didžiavosi, kad jos gimnazistas sūnus, trejus metus stu­dijavęs kinų kalbą, šiais mokslo me­tais, Rotary International sti­pen­di­jos dėka, metus gyvena Taipei, Tai­wan, ir ten lanko vietinę gimnaziją, gy­vena vietinėje šeimoje.

Rotary klubo filosofija – „kiek­vie­nas iš mūsų yra savo srities ly­de­ris”. Naperville klube bent trumpai teko girdėti, kaip klubo nariai, at­sa­kin­gi už įvairius projektus, teikė savo ataskaitas. O narė Aušra TallatKel­p­ša Di Raimondo Naperville Rotary klu­bo kas savaitiniam susirinkimui pa­­siūlė jį supažindinti su lietuviška lab­­daros organizacija. Jos dėka orga­ni­zacijos valdybos narės Rita Venclovienė ir Ramunė Kubiliūtė tu­rė­jo progos trumpai pabendrauti su klu­bo nariais. Buvo rodomos skai­drės iš organizacijos veiklos abipus At­lanto, remiamų dienos centrų lan­ky­tojų, savanorių. Buvo papasakota apie organizacijos sukurtas penkias cha­rakterio ugdymo programas, apie kas antri metai Kaune rengiamus se­mi­narus, apie organizacijos rėmėjus ir geradarius. Viskas, kas paprastai kal­bama lietuvių kalba, buvo išaiš­kin­ta anglų kalba.

Nė vienas to Ro­ta­ry klubo narys, iš­skyrus Aušrą, nėra bu­vęs Lie­tu­vo­je, gal tik viena kita na­rė buvo lietuvių kilmės. Tačiau ne­iš­ven­giamai bu­vo galima matyti tiek kon­trastų, tiek pa­ralelių tarp Rotary klu­bų ir orga­ni­zacijos „Vaiko vartai į mok­slą”. Kon­trastai, pirmiausia, mas­to – Rotary International turi dau­giau nei milijoną narių, o „Vaiko vartai į mok­slą” – truputį daugiau nei šimtą. Organizacija remia rizikos gru­pės vaikus ir jaunuolius viename kraš­te, Lie­tuvoje, o ne visame pa­sau­ly­je, kaip tai daro tarptautinėje plotmėje vei­kianti Rotary International. Ta­čiau buvo galima pastebėti ir pa­na­šu­mų, bendrų tikslų. Abi organiza­ci­jos stengiasi tarnauti kitiems. Abi pa­brėžia išsimokslinimo svarbą ir abi re­mia jaunimą. Rengiant projektus bei veiklą, abi organizacijos stengiasi pa­sinaudoti narių gabumais, gerais no­rais ir idėjomis.

,,Ko reikėtų, kad būtų galima pa­keis­ti pasaulį?” – taip rašoma Rotary In­ternational pagrindiniame tinkla­la­­pio puslapyje. Rotary International dir­ba vietinėje, regioninėje ir tarp­tau­tinėje plotmėse. Lietuvos Rotary klubo tinklalapyje, lietuviškai rašoma: „Mes tvirtai laikomės aukštų eti­kos standartų savo profesinėje veik­lo­je ir asmeniniame gyvenime. Mes esame sąžiningi ir gerbiantys kitus ben­dravime bei sąžiningai naudoja­me mums patikėtus resursus.” Tai pa­girtinos veiklos gairės.

Iš Rotary pavyzdžio ir ilgametės veik­los kai ko galėtų pasimokyti ir lie­tuvių organizacijos. O spalio 12 d. vie­no Rotary klubo nariai galbūt šį tą su­žinojo ir išmoko apie vieną Ame­ri­kos lietuvių įsteigtą labdaros organi­za­ciją, kurios narių veikla- daug kuo pa­naši į jų Rotary klubo veiklą – ji dir­ba vietinėje plotmėje ir kitų labui.

Rotary International:
http://www.ro­tary.org/
Rotary International Lietuva:
http://www.rotary.lt/
Vaiko vartai į mokslą:
http://www.childgate.org

rot

Rita Venclovienė Rotary klubo nariams siūlo lietuviškų saldainių.