nj

Parapijiečiai ir kun. Danielius Staniškis (dešinėje) ragaus jubiliejinį tortą.


Lietuviškai bažnyčiai Elizabeth, NJ – 100!
Ta proga kviečiame į šventinį koncertą mūsų parapijoje

EUGENIJA MISEVIČIENĖ

Šv. Petro ir Povilo parapijos istorija

„Sodų” valstijos lietuviškiausiu tebelaikomame Elizabeth mieste pastatyta Šv. Petro ir Povilo bažnyčia –
nj svarbi istorijos dalis, nes tai seniausia tebeveikianti lietuvių lankoma parapija New Jersey. Žmonės dešimtmečius dirbo ir aukojo pinigus bei laiką, kad galėtų pastatyti gražią bažnyčią ir turėtų maldos namus, kuriuose kalbėtis su Dievu galėtų savo gimtąja kalba. Pagal esančius įrašus manoma, kad pirmieji lietuviai į Elizabeth atvyko apie 1878uosius. Per daugiau kaip dešimtmetį mūsų tautiečių skaičius šiose apylinkėse žymiai padidėjo. Jie rinkosi vietinėje Šv. Patriko bažnyčioje. Keli besisvečiuojantys lietuvių kunigai ragino savuosius įkurti lietuvišką religinę organizaciją. Šie paskatinimai gana greitai užderėjo vaisius. 1892ųjų pavasarį buvo įsteigta labdaringoji Šv. Kazimiero organizacija, vėliau atsirado kita – Šv. Jurgio draugija. Netrukus abi susijungė ir imtasi steigti bendra parapija, kurią pradžioje norėta pavadinti Gailestingosios Mergelės vardu, tačiau vėliau ji buvo pervardinta į Šv. Petro ir Povilo parapiją. Žmonės rinko pinigus, organizavo įvairius vajus, kad tik jų svajonė kuo greičiau virstų realybe ir 1895 m. rugpjūčio 5 d. vietinis vyskupas oficialiai paskelbė Šv. Petro ir Povilo lietuvių Romos katalikų parapiją Elizabeth, NJ gyvuojančia.
Nieko nelaukdami lietuviai pradėjo organizuoti ir pačios bažnyčios statybą, kuri buvo baigta 1896ųjų pabaigoje. Oficialus jos atidarymas įvyko 1896 m. sausio 12 d. Kai bažnyčioje pirmą kartą suskambėjo Lietuvos himnas, žmonės, negalėdami sulaikyti džiaugsmo ašarų, jautė, kad visas jų triūsas atsipirko su kaupu. Nuo tada jų tikėjimas, kurį parapijiečiai bandė perduoti ir kitoms kartoms, tik stiprėjo. Šv. Petro ir Povilo bažnyčia lietuviams tapo Mažąja Lietuva. Elizabeth, NJ maldos namai daugeliui buvo nesvetimi. Niekam nekildavo nuostaba, kad per vieną dieną sekmadieniais ten susituokdavo 20 porų, vykdavo net 30 krikštynų.

Vėliau New Jersey valstijoje išdygo dar kelios bažnyčios – Newark, Bayonne, Jersey City, Kearny ir Paterson. Tačiau Šv. Petro ir Povilo parapija buvo lyg mama visoms naujai atsiradusioms parapijoms. Laikui bėgant vis daugiau ir daugiau lietuvių apsigyvendavo Elizabeth apylinkėse. Taip Šv. Petro ir Povilo bažnyčia pasidarė per maža, tad buvo nuspręsta statyti didesnę. Nauji maldos namai savo duris parapijiečiams atvėrė 1910 metais. Nors ši bažnyčia buvo didelė ir erdvi, tačiau tuo metu reikėjo net 4 sekmadieninių šv. Mišių, kad jose galėtų dalyvauti visi norintys. 1913aisiais šioje parapijoje pradėjo veikti pirmoji lituanistinė mokyklėlė. 1915 m. joje mokėsi apie 800 mokinių. Pokario laikais – 1950aisiais – parapija vėl išaugo, nes į JAV plūstelėjo „dypukų” karta, kuri prisijungė prie jau Amerikoje įsikūrusių lietuvių ir tęsė bažnytinę veiklą.

Šventinės Mišios jubiliejaus proga

Deja, vėliau lietuvių, lankančių bažnyčias, sumažėjo, o nemažai jų tiesiog išsikraustė iš apylinkių. Šiemet spalio 17ąją dar kartą rinkomės į Šv. Petro ir Povilo bažnyčią atšvęsti maldos namų, šį kartą naujojo pastato, šimtmečio jubiliejaus. Skambant 135 metų senumo vargonų (jie buvo nupirkti iš Elizabeth teatro) muzikai bei liejantis nuostabiems mūsų parapijos choro balsams, apylinkių lietuviai ir svečiai, atvykę iš toliau, džiaugėsi šia neeiline diena. Šventines pamaldas kartu su kun. Danieliumi Staniškiu aukojo vyskupas Dominic Marconi, kaimyninės Šv. Adalberto (Vaitiekaus) lenkų parapijos, susijungusios su mūsiške Šv. Petro ir Povilo, klebonas Krzysztof Szczotka, jo padėjėjai kun. John Michalczak, kun. John T. Mathai ir diakonas Philip Rejrat. Mišias užbaigė Šv. Adalberto (Vaitiekaus) bažnyčios choras (vad. Jarek Kaczynski) šventovės skliautus užpildžiusiais varpelių garsais, po ko svečiai buvo pakviesti į parapijos salę pietų bei pasiklausyti lietuviško vaikų „Varpelio” ir jaunimo „Vėjo” chorų dainų (vad. Birutės Mockienė) bei pianisto, daugiau nei 30 metų lietuvių parapijoje vargonininkaujančio Eric Houghton atliekamų kūrinių. Parapijiečiai džiaugėsi šia ypatinga proga sulaukę garbingo svečio iš New York – generalinio konsulo Valdemaro Sarapino su žmona Vyte. Jis pasveikino visus susirinkusiuosius su garbinga sukaktimi bei perskaitė ir įteikė klebonui kun. K. Szczotkai LR užsienio reikalų ministro A. Ažubalio sveikinimą.

Bažnyčios šimtmečiui pažymėti – Halloween sekmadienio koncertas

JAV Lietuvių Bendruomenės Elizabeth apylinkė, kuri glaudžiai bendradarbiauja su Šv. Petro ir Povilo parapija, savo ruožtu taip pat nori paminėti šį garbingą ir visai New Jersey lietuvių visuomenei reikšmingą (juk mūsų bažnyčia vienintelė belikusi pilnai tebeveikianti lietuviška šventovė New Jersey – autorės past.) jubiliejų. Spalio 31 d., sekmadienį, tuoj po 11 v. r. šv. Mišių visus maloniai kviečiame šventinei programai, skirtai mūsų bažnyčios naujojo pastato šimtmečiui paminėti. Koncertas vyks Šv. Petro ir Povilo parapijos salėje (216 Ripley Pl., Elizabeth, NJ). Pirmą kartą į New Jersey koncertuoti atvyksta populiaraus Lietuvoje televizijos projekto „Kelias į žvaigždes” dalyvis, kelių įsimintinų dainų autorius bei atlikėjas Robertas KupstasByla, šiuo metu gyvenantis Washington, DC. Jis jau nemažai koncertavo įvairiuose JAV lietuvių telkiniuose. Taip pat renginyje pasirodys kun. Danielius Staniškis su savo grupės „Midnight Ramblers” bliuzo muzikos atlikėja Katie Grumka. Įėjimo kaina asmeniui – 20 dol. (paaugliams 10 dol., vaikams iki 12 m. – nemokamai). Kaip įprasta, veiks baras ir bus lietuviškų užkandžių bei gardžių cepelinų.

Kviečiame visus nepraleisti progos dalyvauti šiame tikrai neeiliniame jubiliejiniame koncerte bei visiems kartu pasidžiaugti seniausia tebeveikiančia lietuvių bažnyčia „Sodų” valstijoje. Dėl papildomos informacijos bei bilietų užsakymo kreipkitės tel. 732-317-9195 arba 908-313-7221. Iki susitikimo Šv. Petro ir Povilo parapijoje!

nj
Vytė ir Valdemaras Sarapinai su kun. Krzysztof Szczotka – parapijos klebonu.

nj
Parapijos vaikų choras ,,Varpelis”.
Autorės nuotraukos