kezys
Fotomenininkas Algimantas Kezys.                        Jono Kuprio nuotraukos.

Algimanto Kezio gimtadienio šventė Čiurlionio galerijoje

Laima Apanavičienė

Pilnutėlė žmonių Čiurlionio galerija Jaunimo centre nestebino – meno mylėtojai, Algimanto Kezio talento gerbėjai visada gausiai renkasi į šio menininko parodas. Šį kartą jo darbų retrospektyvinė paroda neeilinė – ji skirta žinomo fotomenininko 80-mečiui paminėti.

Savo gyvenimo rudenį A. Kezys pasitikto tikrai gausiu derliumi – didžiulė jo darbų paroda atidaryta Radvilų rūmuose Vilniuje (visus šios parodos darbus A. Kezys padovanojo Lietuvos dailės muziejui); menininko dovanotos unikalios išeivių rašytojų portretų kolekcijos paroda Maironio lietuvių literatūros muziejuje (MLLM) Kaune. Beje, šalia pastarosios parodos eksponuojamos ir archyvinės nuotraukos, kuriose užfiksuotas A. Kezio gyvenimo ir kūrybos kelias. Galiausiai – retrospektyvinė paroda Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre. Tačiau tai dar ne visi A. Kezio darbai. Fotomenininkas kuria ne tik nuotraukas, jis menotyrininkas, rašytojas, teologas, filosofas, filmo kūėjas, galerijos savininkas. Savo gimtadienį pasitiko išleidęs net 7 (viso bus 10) naujas ,,Scrapbook” knygas (Iš viso A. Kezys yra išleidęs per 90 knygų). Pastarosios knygos – tai tikras lobis tiems, kurie kada nors nagrinės A. Kezio ir jo aplinkos gyvenimą.

 Menininko kelias driekėsi iš Vištyčio per Vilnių, Vokietiją, Ameriką ir vėl atvedė į Lietuvą. Algimantas Kezys gimė 1928 metais spalio 28 dieną Vištytyje, Vilkaviškio r. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1950 m. atvykęs į Jungtines Amerikos Valstijas, įstojo į Jėzuitų ordiną ir 1961 m. buvo įšventintas kunigu. 1966 m. Loyola University Chicago įgijo filosofijos magistro laipsnį.

1966 m. įsteigė Lietuvių fotoarchyvą, Amerikos lietuvių bibliotekos leidyklą, 1980 m. – galeriją. Amerikos lietuvių televizijos bei spaudos talkininkas. Kartu su menininkų grupe sukūrė 12 filmų apie išeivius rašytojus, visuomenės ir kultūros veikėjus: M. Krupavičių, J. Aistį, J. Augustaitytę-Vaičiūnienę, M. Katiliškį ir kitus. Šie filmai taip pat turi neįkainojamą istorinę vertę kultūriniam palikimui.

1963 m. A. Kezys debiutavo kaip fotomenininkas, surengdamas pirmą parodą Lietuvių Jaunimo centre, Čikagoje. 1965 m. jo fotografijos buvo eksponuojamos The Art Institute of Chicago. Vėliau parodos vyko įvairiuose Amerikos, Kanados, Vokietijos, Švedijos, Prancūzijos, Japonijos, Lietuvos, Latvijos miestuose. Vertindamas fotomenininką B. Chomskis rašė: ,,A. Kezys yra stambus, įdomus ir patikimas asmuo moderniosios fotografijos mene. Jo darbai išsiskiria iš kitų fotografijos rūšių ir priartėja prie tapybinio pasaulio. <...> Jo gamtos peizažai, pastatai, daiktai, žmonės mąsto, kalba, filosofuoja. Kartais matome simbolistinę paslėptą prasmę, kartais mistinio pasaulio atspindį, kartais jo paties dvasios pėdsakus.”

Už fotografijos meną A. Kezys apdovanotas JAV LB Kultūros tarybos premija bei Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu.

Manau, skaitytojas suprato, kad neatsitiktinai fotomenininko 80-mečio paminėjimas vyko būtent Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre. Niekada nebuvęs šios galerijos direktoriumi, jis daug joje dirbo – ruošė savo ir kitų menininkų parodas, literatūrinius vakarus, susitikimus. Tad ir jubiliejinę parodą buvo nutarta surengti būtent čia.

Trenkia kaimo kapelos ,,Sodžius” (vadovas Rimantas Pumputis) muzika, prasidėjo vakaro programa.

Menotyrininkas, literatūrologas prof. Stasys Goštautas į gimtadienio šventę atvyko net iš Boston. Atvyko ne tuščiomis – jo paskaita apie Algimanto Kezio knygas ir kūrybą patiko susirinkusiems. Sumaniai į savo pasakojimą pranešėjas įtraukė ir kitus pasisakančius – ilgametį Čiurlionio galerijos direktorių ir daugelio A. Kezio darbų bendražygį Petrą Aleksą bei jaunesnįjį fotomenininko brolį Romą Kezį. Savo pasakojime S. Goštautas atkreipė dėmesį, jog beveik nėra matęs A. Kezio vaikštant su fotoaparatu. Tikrai – kada Kezys fotografuoja?

Po paskaitos Arvydas Reneckis parodė buvusios čikagietės Ramunės Rakauskaitės susuktą filmą apie žymųjį fotomenininką.

Gėlės, dovanos, sveikinimai. Į salę įnešamas tortas su degančiomis žvakutėmis, ,,Sodžius” užgroja ir visi susirinkusieji uždainuoja ,,Ilgiausių metų”. Solinizantas pučia žvakutes (smalsu, kokį norą sugalvojo A. Kezys?)

Dar ilgai tą vakarą netilo balsai Čiurlionio galerijoje. Aidėjo kalbos, juokas, buvo vartomos fotomenininko knygos, žiūrimos nuotraukos.

Tai buvo šventė ne tik pačiam menininkui, tai buvo šventė visiems vakaro svečiams – A. Kezio ir jo darbų gerbėjams.

Palinkėkime A. Keziui sveikatos, neblėstančio jaunatviškumo ir visų svajonių išsipildymo.

Norintys daugiau sužinoti apie Algimanto Kezio kūrybą, gali apsilankyti internetinėje svetainėje http://www.kezys.lt

kezys
Į gimtadienio šventę Čiurlionio galerijoje atvyko gausus būrys A. Kezio gerbėjų.

kezys
Petras Aleksa                                    Stasys Goštautas

kezys

Du broliai: Romas ir Algimantas Keziai.