Svarbios sukaktys – ypatinga šventė

ALĖ NAMIKIENĖ

Kai į vieną puokštę sudedi seserijos vyr. skautininkės pavaduotoją, JAV Vidurio rajono atstovę, tris tuntininkes, penkias tunto stovyklų viršininkes, įvairių pareigų tunto vadoves – draugininkes, adjutantes, iždininkes ir nuspalvini tą puokštę draugyste, ištikimybe ir meile lietuviškai skautybei, gauni ses. Juzės Daužvardienės vyr. skaučių būrelį.

1977 m. gegužę, jau dvejus metus ,,Aušros vartų” tunte, Chicago, gyvuojantis ,,Laumių II” vyr. skaučių būrelis gavo Lietuvos generalinės garbės konsulės s. Juzės Daužvardienės malonų sutikimą pasivadinti jos vardu. Įvairaus skautiško patyrimo pirmajame ir tuo metu didžiausiame ,,Aušros vartų” tunte turinčios sesės susibūrė bendraminčių būrelin, kuris š. m. rugsėjo 26 d. suruošė savo 35 m. sukakties šventę, kartu prisimindamos ir savo pasirinktą pavyzdį – sesę konsulę Juzę Daužvardienę jos 20ties metų mirties sukakties proga.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont. Mišiose dalyvavo LR generalinė konsulė Skaistė Aniulienė, kuriai Sesės Juzės Daužvardienės būrelio vadovė v.s. Dalė Gotceitienė įteikė knygą ,,Lietuvių skaučių seserija”. Taip pat dalyvavo buv. LR generalinis garbės konsulas Vaclovas Kleiza su žmona Asta, LSS tarybos pirmininkas v.s. fil. Gintas Taoras, buv. seserijos vyriausios skautininkės v.s. Irena Kerelienė ir v.s. fil. Rita Penčylienė ir daug sesių bei brolių. Skaitinius skaitė būrelio narių dukros: ps. fil. Ramona SteponavičiūtėŽemaitienė ir vyr. sk. fil. Ilona Vaičiulytė-Didžbalienė. V.s. fil. Antanas Saulaitis, SJ pamoksle prisiminė a. a. Juzės Daužvardienės meilingą būdą, rūpestį kitu žmogumi.

Ateitininkų namuose svečių laukė vaišės – šalti užkandžiai, šilti lašinėčiai, ,,napoleonai”, grybukai, kelių rūšių tortai ir kiti skanėstai. Viskas pačių būrelio sesių paruošta. Konsulės J. Daužvardienės skautiško bei visuomeninio gyvenimo nuotraukų, knygų ir žurnalų puslapių parodėlę gražiai paruošė s. fil. Aurelija Vaičiulienė. Kabojo didelis šiaudinis ,,sodas”, lietuviškų šiaudinukų pradininkas, o ant stalo – ąžuolo šaka su baltais šiaudinukais – J. Daužvardienės sugalvota ir pradėta tradicija išeivijoje.

Minėjimo programą sklandžiai vedė šventės organizatorė, S. J. Daužvardienės būrelio vadovė v.s. Dalė Gotceitienė. Nuskambėjus Lietuvos himnui, LSS tarybos pirmininkas v. s. fil. Gintas Taoras, pasveikinęs būrelį šventės proga bei padėkojęs joms už skautišką darbą, pasakė: ,,Sesė konsulė gyveno pagal skautų pošūkį ‘Budėk’. Tegul jos dvasia duoda mums stiprybės ir ištvermės toliau tęsti mūsų pareigas.” Buv. LR generalinis garbės konsulas V. Kleiza savo žodyje prisiminė kaip a. a. J. Daužvardienė pakvietė jį važiuoti į konsulų susitikimąšventę, ir kaip ją, tautinius drabužius dėvinčią, pagarbiai visi priėmė. ,,Ji buvo tautinių drabužių moteris”, – kilnius prisiminimus užbaigė gerb. konsulas. Buvusi vicekonsulė Marija Krauchunienė apžvelgė J. Daužvardienės lietuvišką jaunystę Amerikoje, jos plačią veiklą spaudoje, mokyklose, choruose, dainų bei Tautinių šokių švenčių rengimo darbuose.

(M. Krauchunienė dar tebetęsia vieną iš J. Daužvardienės pradėtų darbų. Ji Lietuvos konsulo ar Balzeko muziejaus vardu Kalėdoms papuošia eglutes baltais šiaudinukais Navy Pier ir Midway oro uoste Čikagoje).

Apie skautišką sesės konsulės kelionę skaitė v.s. Adelė Grinienė, o kaip buvusios ,,laumės” tapo J. Daužvardienės vardo būreliu, nusakė s. fil. Aurelija Vaičiulienė. LSS vyr. skautininkės s. fil. Rūtos Baltaduonytės-Lemon, Lietuvos Respublikos generalinės konsulės Čikagoje ir kitus raštu gautus sveikinimus perskaitė ps. Alė Razmienė.

LSS tarybos pirmijos nutarimu, ,,Lelijos” ordinu liepos mėn. buvo apdovanota v.s. fil. Ritonė Rudaitienė, ,,Verpsčių” vyr. skaučiųskautininkių būrelio narė, ,,Skautų aido” bendradarbė. Būrelių vadovės ps. Vida Rimienė ir v.s. Dalė Gotceitienė sutarė, kad šioje šventėje bus puiki proga sesei Ritonei ordiną įteikti. Tą pareigą maloniai atliko brolis pirmininkas G. Taoras. Po to 50 m. skautavimo ženkliukai įteikti Juzės Daužvardienės būrelio narėms: Daivai Bakšienei, Dalei Gotceitienei, Adelei Grinienei, Vidai Jesewitz, Romai Norkienei, Aristidai Parakininkienei, Alei Razmienei, Aurelijai Vaičiulienei, Irenai Valaitienei ir Jūratei Zelba. ,,Aušros vartų-Kernavės” tunto tuntininkė s. Aušra Jasaitytė-Petry ,,Tėvynės Dukros” žymeniu apdovanojo būrelio sesę Aldoną Urbienę.

Pro salės langus matyti kieme lakstantys šventės dalyvių vaikučiai. ,,Tai ir dirbkim toliau, va (parodė į langą), kad ir jie lietuviška skautybe galėtų džiaugtis”, – visus sveikindama sakė JAV Vidurio rajono vadė j.s. Dana Mikužienė. Gausybę sveikinimų, gėlių, dovanų Juzės Daužvardienės būreliui įteikė ,,Mirgos”, Kun. Gražinos, Sofijos Čiurlionienės, ,,Verpsčių”, Emilijos Platerytės, ,,Sutemų”, Juozės Augustaitytės-Vaičiūnienės būreliai, Nerijos jūrų skaučių tuntas, ,,Lituanicos” skautų tuntas. Šventės proga, LR generalinės garbės konsulės a. a. s. J. Daužvardienės vardą į Lietuviškosios skautybės fondą įrašė: ,,Mirgos”, Kun. Gražinos, Sofijos Čiurlionienės vyr. skaučių būreliai, v.s. Sofija Jelionienė, v.s. A. ir v.s V. Namikai, ps. fil. Jūratė ir Larry O’Brien.

Daug skautiškų vienetų Čikagoje ir labai daug jų atliekamų gerų darbų, bet... liūdesy ar džiaugsme – esame kartu. Ir šioje S. Juzės Daužvardienės vyr. skaučių būrelio surengtoje šventėje džiaugėmės susitikę, smagu buvo matyti sesės Aurelijos anūkę, bažnyčioje rimtai šalia mamos Ilonos Didžbalienės stovinčią ir stebinčią ,,dievą Saulaitį” prie altoriaus, ir rateliu susėdusias Juozės AugustaitytėsVaičiūnienės būrelio seses – daužvardyčių dukras – jaunas mamas, vienetų vadoves, šioje šventėje ,,Aušros vartų-Kernavės” tunto stovyklavietės, Rake, išlaikymui paaukojusias 110 dol. Jausmingai sugiedota ,,Lietuva brangi” suteikė viltį sulaukti dar daugelio skautiškų sukakčių.