.draugas

,,Draugo’’ pokylio garbės svečiai: Kauno metropolitas, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ ir JAV Kongreso narys,  Daniel Lipinski.
 
Lyg sėkla, ieškanti, kur išdygti
,,Draugas” atšventė savo 99–erių metų jubiliejų

99–ąjį kartą ,,Draugo” skaitytojai, rėmėjai, dienraščio bendradarbiai ir darbuotojai, ,,Draugo” direktorių taryba ir svečiai 2008 m. spalio 25 d. rinkosi į metinį ,,Draugo” pokylį, kuris jau ne pirmus metus vyksta svetingoje Willowbrook Ballroom didžiojoje salėje, Willow Springs, IL.

draugasNors proga dar ir ne jubiliejinė, vis dėlto ypatinga ir išskirtinė, nes, kaip pastebėjo ne vienas pokylyje kalbėjęs svečias, iki garbingo 100-mečio likę vos vieneri metai, taigi, beveik ranka pasiekti. Tiesa, ne be tam tikrų paskutiniu metu iškilusių kliūčių dėl ,,Draugo” pastato likimo, apie kurias šventiškai nusiteikę renginio organizatoriai ir svečiai nebuvo linkę kalbėti, nors pokylyje apsilankęs JAV Kongreso narys, demokratas Daniel William Lipinski savo kalboje ir pažadėjo, jog jis darys viską, kad dienraštis liktų toliau gyvuoti dabartiniame marijonų kongregacijai priklausančiame pastate.

,,Draugo” pokylyje dalyvavęs Kauno metropolitas, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ į susirinkusius prakalbo pasidalindamas prisiminimais apie savo asmeninę pažintį, nors ir iš tolo, su dienraščiu ,,Draugas”. Garbingas svečias papasakojo, jog kai 1972 metais iškilo būtinybė pasiųsti į Vakarus, į Ameriką Lietuvoje pogrindyje leidžiamą ,,Bažnyčios kroniką”, jis prisiminė kažkuriame laikraštyje aptikęs ,,Draugo” adresą ir jį išsikirpęs. Tad nors nieko asmeniškai dienraštyje ir nepažinodamas, arkivysk. Tamkevičius ryžosi ,,Bažnyčios kroniką” pasiųsti į ,,Draugą”. Ir, pasak jo, neapsiriko, – po kiek laiko sužinojo, jog ,,Kronika” sėkmingai pasiekė dienraštį anapus Atlanto ir ilgą laiką spausdino jos ištraukas savo pirmuosiuose puslapiuose. ,,Dabar, dienraščiui švenčiant savo 99-ąjį gimtadienį, atvažiavau honoraro pasiimti”, — juokavo arkivyskupas. Bet čia pat pridūrė, jog šis pokylis yra pakankamas ir tinkamas jam atlygis už bendradarbiavimą su ,,Draugu”.

Apie tokį ar panašų bendradarbiavimą su dienraščiu galėjo papasakoti ne vienas tą vakarą į Willowbrook pokylių salę atvykęs svečias ar viešnia. Vieni jų straipsniais ir kita spausdinama informacija rėmė laikraštį, antri — pinigais, dar kiti — savanorišku darbu, ketvirti — kasmetine prenumerata, per tuos 99 metus ,,Draugui” išgyvenant ir pakilimo, ir kritimo laikus. Jų visų apsilankymas pokylyje buvo dar vienas nusilenkimas prie šimtmečio slenksčio stovinčiam ,,Draugui”, kuris, kaip teigė arkivysk. Tamkevičius spalio 27 d. ,,Seklyčioje” įvykusioje spaudos konferencijoje, yra gyvas organizmas, lyg sėkla, kur išdygti, ar šaknis, ieškanti, kur įsitvirtinti.

,,Draugo” info

draugas

draugas

Nuotraukose:

Meninėje programoje dalyvavusi viešnia iš New Jersey muzikė dr. F. Covalesky.

,,Suktinio” šokėjos.

Iš k. sėdi: prel. I. Urbonas, prel. E. Putrimas, arkivysk. S. Tamkevičius, SJ, ,,Draugo” vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė, LR gen. konsulė S. Aniulienė. Iš k. stovi: kun. dr. K. Trimakas, klebonas A. Markus, ,,Draugo” tarybos pirm. S. Kuprys, JAV Kongreso narys D. Lipinski su žmona, kun. J. Kuzinskas, R. Kuprienė, J. Kulys, dr. L. Sidrys su žmona.

Jono Kuprio nuotraukos