<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-16" /> <meta name="Author" content="Draugas" /> <meta name="Description" content="Draugas, Pagrindinis Puslapis" /> <meta name="KeyWords" content="Draugas, Lithuanian, Lithuania, Lithuanian-American" /> <meta name="Title" content="Pradinis Puslapis" /> <title>DRAUGAS</title> <style type="text/css"> body { margin:0 auto; text-align:center; width:790px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #808080; } a:link {color:#fff; text-decoration:underline; } a:visited { color:#000; text-decoration:underline; } a:hover { color:#e3372e; text-decoration:none; } img { border-width:0; } p { margin-top:5px; margin-bottom:10px; } ul { margin-top:5px; margin-bottom:5px; margin-left:8px; padding-left:8px; font-size:10px; font-weight:normal; } h1 { font-size:12px; text-align:center; } div#header {width:790px; height:150px; padding-top:15px; padding-bottom:10px; text-align:center; } div#container { width:790; float:left; border-top:1px solid #ececec; border-bottom:1px solid #ececec; background-color:#c0c0c0; background-image:url(column2.jpg); background-repeat: repeat-y; } div#sidebar { width:143px; float:left; text-align:left; background-color:#a0a0a0; border-left:1px solid #ececec; border-right:1px solid #ececec; } div#col1 { width:644px; float:left; text-align:left; border-right:1px solid #ececec; } div#footer { width:788px; background-color:#c0c0c0; float:left; font-size:10px; border-right:1px solid #ececec; border-left:1px solid #ececec; border-bottom:1px solid #ececec; } .margin { margin-left:10px; margin-right:10px; padding-top:10px; } .column { margin-left:5px; margin-right:5px; padding-top:10px; } .font12 { font-size:12px; } .center { text-align:center; margin-top:3px; margin-bottom:5px; } </style> </head> <body> <div id="header"> <a href="http://www.draugas.org"><img src="logo1.jpg" alt="" /></a></div> <div id="container"> <div id="sidebar"> <div class="column"> <p class="center"><a href="http://www.draugas.org/index.html"><b>PIRMAS PUSLAPIS</b></a></p> <hr /> <ul class="font12"> <li><a href="kas.html">Kas? Kur? Kada?</a></li> <li><a href="kalendorius.html">Kalendorius</a></li> <li><a href="mirties.html">Mirties prane&scaron;imai</a> </li> <li><a href="knygynelis.html">Knygynlis</a></li> </ul> <hr /> <ul class="font12"> <li><a href="nuomones.html">Nuomons</a></li> <li><a href="nuorodos.html">Nuorodos</a></li> <li><a href="prenumerata.html">Prenumerata</a></li> </ul> <hr /> </div> </div> <div id="col1"> <div class="margin"> <p><big><big><span style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 0);"></span></big></big><br /> <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><big><big><span style="color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold;">XIV Pasaulio lietuvis mokslo ir kkrybos simpoziumas</span><br style="color: rgb(153, 0, 0); font-weight: bold;" /> </big></big><br /> <br /> Ilgai ruo&scaron;tas ir lauktas XIV Pasaulio lietuvis mokslo ir kkrybos simpoziumas (PLMKS), vyks Padkos dienos savaitgal/ &ndash; lapkri io 26&ndash;30 d. Pasaulio lietuvis centre, Lemonte &ndash; jau istorija. Sukviets arti 200 mokslininks i&scaron; 14 pasaulio &scaron;alis 40-j/ gimtadien/ &scaron;vents simpoziumas parod, kad jis dar pilnas kkrybinis jgs.<br /> <br /> Atvyk i&scaron; kits &scaron;alis ir JAV gyvenantys mokslininkai gvildeno dar daug nei&scaron;sprsts problems. Mokslinis bei plenarinis sesijs temos apm visas svarbisias mkss gyvenimo sritis, mokslininkai band rasti atsakymus / daugel/ mums rkpims klausims. Plenarinis sesijs sra&scaron;as did~iulis, ta iau krito / akis, kad &scaron;is mets simpoziumas ypating viet skyr lituanistiniam &scaron;vietimui i&scaron;eivijoje.<br /> <br /> Malonu, kad prie simpoziumo suruo&scaron;imui JAV LB Kra&scaron;to valdybai talkino Lietuvis Fondas, Lietuvos Respublikos &scaron;vietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos moksls akademija, Tautinis ma~ums ir i&scaron;eivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybs. Tik kartu dirbdami galsime i&scaron;sprsti i&scaron;kilusius klausimus ir /veikti sunkumus.<br /> <br /> Susirink mokslininkai ir simpoziumo sve iai ne tik dalyvavo plenariniuose posd~iuose ir sesijose. Jie apsilank Illinois Institute of Technology, Argonne National Laboratory, Northwestern University, dalyvavo susipa~inimo vakare, fotografo Jono Dovydno fotografijos parodos ,,Afganistanas. 1985&ndash;2005&rdquo; ir &scaron;ar~s parodos ,,Juozas Olinardas Pen yla &ndash; &scaron;ar~s karalius&rdquo; atidaryme Lietuvis dails muziejuje, kino films per~ikroje, i&scaron;kilmingame pobkvyje. <br /> <br /> Malonu tarp dalyvis buvo matyti ir pirmojo simpoziumo programos vadov prof. dr. Algird Avi~ien/ bei to simpoziumo organizacinio komiteto pirminink Bronis Nain/.<br /> <br /> Apie simpozium dar daug bus ra&scaron;oma, tad &scaron;/ kart tik pasigrkime prajusio renginio akimirkomis.</span></p> <p><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">,,Draugo&rdquo; info</span><br /> </span><br /> </p> </div> </div> </div> <div id="footer"> <p><b>Draugas</b> / 4545 W. 63rd St. / Chicago, IL 60629-5589 <br /> Tel: 773-585-9500 / Fax: 773-585-8284 / E-mail: <a href="mailto:administracija@draugas.org"><u>administracija@draugas.org</u></a> <br /> Site design: <a href="mailto:kevin.j.elliott@gmail.com">Kevin J. Elliott</a> </p> </div> </body> </html>