velVėlinės Kanados Šv. Jono kapinėse, Missisauga. Edmundo Petrausko nuotr.


Laidotuvių papročiai Rytų Aukštaitijoje


ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Ir vėl metai prabėgo. Vėlinės jau čia. Turbūt visi gerai žinome ir suprantame Vėlinių reikšmę. Tai ypatinga mirusiųjų prisiminimo ir pagerbimo diena. Šia proga skaitytojams noriu pristatyti vieno Lietuvos krašto laidotuvių papročius, kuriuos kruopščiai aprašė Birutė Imbrasienė pernai metais išleistoje knygoje ,,Obeliai. Kriaunos” (sudarė Venantas Mačiekus, išleido ,,Versmės” leidykla Vilniuje). Pasinaudodamas jos sutelkta medžiaga, parinkau įdomesnes vietas.

Vyresnio amžiaus žmonės mirtį priimdavo labai natūraliai ir jai iš anksto ruošdavosi. Namuose visada turėdavo pašventintų žvakių, medinėse skryniose atskirai laikė surištus drabužius ir visa, ko prireiks. Karsto iš anksto nedarydavo, bet kiekvienuose namuose būdavo paruoštų ir išdžiovintų uosinių, klevinių ar eglinių lentų. Kartais padarydavo karstą iš anksčiau, kai silpnas ligonis trumpam pagerėdavo. Tačiau karsto tuščio nelaikydavo – tai blogas ženklas. Reikdavo ką nors į jį įdėti, nors skiedrų įmesti. Jeigu karstas ilgiau stovėdavo, tai ir grūdų pripildavo.

Sunkaus ligonio eidavo lankyti kaimynai, atvažiuodavo vaikai, giminės. Jeigu labai sunkus ligonis – pasimelsdavo. Mirštantysis stengdavosi atsisveikinti su vaikais, artimaisiais. Jeigu kas ne taip buvo, prašydavo atleisti. Palaimindavo juos, peržegnodavo visus, išsakydavo paskutinę savo valią. Mirusiojo valią šventai vykdė. Jeigu mirštanti žmona išrinko savo vaikams pamotę, jos vyras turėjo ją vesti.

Kai pamatydavo, kad jau leidžias, degė grabnyčių žvakę. Mirštančiam žvakę įstatydavo į rankas. Po paskutinio atodūsio kas nors iš artimųjų užspausdavo mirusiam akis. Jeigu šeima, kurioje numiršta šeimininkas, turi bičių, eidavo jų kelti. Tris kartus kaukštelėdavo avilin, sakydami: ,,Kelkis, šeimininkas miršta.” Jei bičių nejudinsi, jos mirs.

Kai žmogus miršta, buvo stengiamasi kuo greičiau nešti užmokestį varpininkui, kad paskambintų bažnyčios varpais. Buvo tikima, kad kol nepaskambins varpai, tol siela klaidžios be vietos. Mirusį stengdavosi nuprausti ir aprengti, kol jis dar nesustingęs. Vyrus ir moteris stengdavosi aprengti išeiginiais drabužiais. Jeigu neturėdavo, siūdavo siuvėjai, kurie už darbą nieko neimdavo.

Šarvoti stengdavosi geresniame kambaryje. Mirusį šarvodavo ant lentų, kurias užklodavo tamsesne lovatiese. Šarvodavo visada kojomis į duris. Karstą darydavo 2–3 kaimo meistrai. Už darbą pinigų neimdavo. Užmokėti reikdavo tik už pakaruokliui darytą karstą. Karstus anksčiau dažydavo suodžiais, bet pakaruokliams nedažydavo. Į karstą dėdavo skiedrų. Pagalvėlę prikimšdavo šventų žolelių.

Apie mirtį pranešdavo giminėms, kaimynams, pakviesdavo ateiti į pakasynas ir palydėti į kapus. Kaimynai stengdavosi pagelbėti ir prisidėti. Važiuodami į laidotuves, giminės atsiveždavo kepalą duonos, dešrų, kumpį, sūrio, sviesto arba nors porą vištužių nukirtę. Jau pirmą vakarą ateidavo artimesni kaimynai, pasimelsdavo, pagiedodavo. Kitą vakarą susirinkdavo daugiau giedotojų. Tai dažniausiai būdavo paskutinis vakaras, nes laidodavo trečią dieną. Mirusiojo artimieji apsirengdavo tamsiais drabužiais, moterys užsirišdavo juodas skareles. Juodos juostelės vyrų atlapuose atsirado tik sovietmečiu.

Artimieji prie mirusiojo budėdavo ir naktį – mirusiojo nepalikdavo vieno. Paprašydavo 3–4 stipresnius vyrus iškasti duobę. Neatsisakydavo. Duobkasiams duodavo maisto, porą butelių degtinės. Jie nevalgydavo tuose namuose, kur pakasynos, o susirinkdavo kur nors kitur.

Seniau į kapines veždavo arkliais. Ant ratų uždėdavo dvi lentas ir jas uždengdavo lovatiese. Vežimo kampuose vasarą įstatydavo keturis berželius, o žiemą – keturias eglaites. Paskui tuos medelius įbesdavo kapo kampuose.

Palaidojus, kas nors iš kaimynų šeimininko vardu kviesdavo gedulingiems pietums. Gedulingiems pietums privirdavo kopūstų su mėsa, dešromis. ,,Dabar, kunigų pamokyti, duoda tik vienus gedulingus pietus. Seniau būtinai du kartus patiekdavo” (960 psl.). Gedulą už mirusius buvo priima nešioti taip: už motiną – metus, už tėvą, brolį ar seserį – pusę metų. Gedulo metu nešioti tamsūs drabužiai, neita į šokius, nedainuota.

Po laidotuvių mirusįjį pirmą kartą minėdavo po metų. Į metines jau būdavo kviečiama. Nekviesti neidavo. Tada jau taisė visą puotą: pridarydavo alaus, prigamindavo visokių valgių, prikepdavo pyragų. Seniau nei per metines, nei per laidotuves negerdavo. Kartais giedorius pasikviesdavo nuo stalo kamaron ar virtuvėn, įpildavo jiems, bet ne prie stalo. ,,Dabar retai kuris nors mirusių minėjimas apseina be išgėrimų”, – pastebi straipsnio autorė.

Iki metinių stengdavosi pastatyti ir pašventinti kryžių, sutvarkyti kapą. Pasodindavo medelį – beržiuką ar ąžuoliuką. Anksčiau buvo laidojama kojomis į vakarus, o dabar – jau į vartus. Laidodavo šeimomis, kurių kapai būdavo aptverti.

Kapus anksčiau tvarkydavo pavasarį prieš Motinos dieną ir rudenį prieš Vėlines. Kapinių bendrus darbus dirbdavo visa parapija. Savo artimųjų kapus tvarkė kiekviena šeima. Apsodindavo samanėlėm, rūtom, mėtom, našlaitėm. Būdavo ir apleistų, apžėlusių kapų. ,,Ten, kur partizanai suversti į vieną duobę (Kriaunų kapinėse), kapas visada aptaisytas, bet kas jį puošė – niekas nematė ir nežinojo” (961 psl.). Iš tikrųjų težinojo ne tik Dievas, bet ir kapo puošėjai. Amžiną atilsį mirusiesiems!


vel


vel