sla

ČIKAGOJE VYKS 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE SEIMAS

Edvardas Šulaitis

Susivienijimas lietuvių Amerikoje (SLA, angliškai Lithuanian Alliance of America) yra seniausia, darsla gyvuojanti lietuvių organizacija ne tik Amerikoje, bet ir visame pasaulyje. Įsteigta prieš 122 metus – 1886-aisiais, ji išliko iki šių dienų.

SLA buvo suorganizuotas pirmųjų lietuvių patriotų, kurie atvyko į šį kraštą iš savo gimtinės ir norėjo išlaikyti tarpusavio ryšius su tautiečiais, įsikūrusiais naujoje žemėje. „Mylėsime Ameriką, priimtą mūsų motiną, bet labiausiai mylėsime ir didesnio labo geisime dėl tikrosios motinos Lietuvos. Amerikiečiai būsime dėl to, kad Amerikos duoną valgome, o lietuviais – kad iš Lietuvos esame kilę”, – taip buvo rašoma šios organizacijos laikraščio „Tėvynė”, kuris leidžiamas dar ir šiandien, numeryje 1896 m. sausį.

Labai įdomi yra šios organizacijos praeitis: ją įsteigus būta daug ginčų, nesutarimų, skilimų. Tai visų pirma buvo ir išliko draudimo organizacija (po mirties artimiesiems išmokama pinigų suma atsižvelgiant į draudimo dydį). Tačiau ji tuo neapsiribojo ir rūpinosi kultūriniais ir tautiniais reikalais – anksčiau ji buvo pagrindinė šio krašto lietuvių organizacija su gausybe narių.

Šalia mokamų draudimo mokesčių kiekvienas narys buvo įpareigotas skirti taip vadinamus „tautiškus centus”, kurie eidavo tautinio, kultūrinio, lietuviškojo švietimo paramai.

Net ir atskilus katalikų grupei (ji sudarė Amerikos lietuvių Romos katalikų susivienijimą) ir komunistams (jie įsteigė Lietuvių darbininkų susivienijimą), pagrindinis susivienijimas (SLA) išliko iki dabar, nors abi atskilėlių grupės jau baigė savo gyvavimo metus.

1955 m. SLA turėjo 11,948 narius, priklausančius 303 kuopoms, veikiančioms 22 JAV valstijose ir Kanadoje. Nuo to laiko iki šių dienų organizacijos narių bei kuopų skaičius gerokai sumažėjo, nes senųjų narių gana daug išmirė, o naujų ne tiek daug įstojo.

69-asis SLA seimas (jie ruošiami kas treji metai) prasidės lapkričio 8 d., 9 val. ryto, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus patalpose (6500 S. Pulaski Rd., Chicago).

Čia vyks dvi sesijos, o vakare – nuo 6 val. bus bendras – su Amerikos lietuvių tarybos suvažiavimo nariais (ši organizacija taip pat tą dieną muziejaus patalpose turės posėdžius) pokylis „Gintaro” salėje. Sekmadienio (lapkričio 9 d.) seimo sesija (trečioji) įvyks tėvų marijonų vienuolyne (6336 S. Kilbourn Ave., Chicago).

Pagal išsiuntinėtą Seimo dienotvarkę abi dienas vyks pranešimai. Juos padarys SLA prezidentas Kęstutis Miklas, viceprezidentas Saulius Kuprys, sekretorė Genovaitė Meiliūnienė, iždininkė Vida Penikienė, iždo globėjai Nickolas Boxter ir Lionginas Kapeckas, daktarė kvotėja dr. Aldona Skripkus, „Tėvynės” redaktorius Edvardas Šulaitis ir kiti.

Dauguma jų atvyksta iš Floridos, New Yorko bei kitų tolimų vietovių. Delegatai iš tolimesnių vietovių apsistos ,,Hampton Inn” viešbutyje, netoli Čikagos, Midway oro uosto.

Seimo II sesija vyks kartu su Amerikos lietuvių tarybos suvažiavimo dalyviais, kadangi abi organizacijos yra giminingos (SLA įeina į ALT'ą sudarančių vienetų sąrašą).

Šiame Seime bus aptariama daug reikšmingų klausimų. Labai aktualūs yra naujų narių verbavimo, SLA archyvo bei SLA pastato New Yorke remonto reikalai, kuriems reikia greito sprendimo. Taip pat ne mažiau aktuali ir SLA organo „Tėvynė” leidyba, taip pat ir nemažai kitų klausimų.

Norisi priminti, kad suvažiavimo delegatams sekmadienį prieš III sesijos pradžią 9 val. ryto tėvų marijonų koplyčioje, kuri yra šalia posėdžių salės, bus laikomos šv. Mišios.

Į seimą svečių teisėmis kviečiami visi lietuviai, ypatingai tie, kurie norėtų įsijungti į šios seniausios pasaulyje lietuvių organizacijos gretas. Šia organizacija ypatingai turėtų susidomėti naujai į šį kraštą atvykusieji mūsų tautiečiai, kurie ateityje turės perimti jos vairą į savo rankas.

sla