norv

Konferencijos dalyviai. Viduryje dr. Algis Norvilas. Jurgitos Rohde nuotr.

Kaip išsaugoti savo gimtąją kalbą jaunųjų kartų atmintyje

MARIJA DAINIENÈ
K. Donelaičio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja

2010 m. spalio 30 dieną Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje Washington, DC įvyko JAV lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija, kurią organizavo šios mokyklos direktorė Ilona Verbušaitienė, parėmė JAV lituanistinių mokyklų švietimo taryba. Įvykęs renginys – tai ir šventė, ir darbas – galimybė susirinkti ir kalbėtis, iškelti ir spręsti mums rūpimas kalbines problemas. Juk kalba kuria žmogaus pasaulėvaizdį. Ar mes, lietuviai, norime, kad mūsų atžalų ir tolimesnių kartų atmintyje neišdiltų kalboje išsaugota protėvių dvasia bei vertybės?

Renginį pradėjo Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis. Jis pasidalijo įspūdžiais apie JAV Lietuvių Bendruomenę JAV. Ambasadoriaus nuomone, svarbu rūpintis jaunąja karta, kuri turi perimti vyresniųjų patirtį, nes JAV išeivija – yra patriotiškiausia ir bene brandžiausia, inteligentiškiausia Lietuvos išeivijos dalis, per pakankamai ilgą laikotarpį sukūrusi ir puoselėjusi milžiniškus dvasinius turtus. Ambasadorius iškėlė mokyklos, kuri jungia jaunąją kartą su vyresniaisiais, vaidmenį. Per pastaruosius metus JAV lituanistinėse mokyklose mokinių skaičius didėja. Vadinasi, poreikis išmokti, išsaugoti ir išlaikyti lietuvių kalbą tautiečių sąmonėje auga.

Pagrindinė konferencijos dalis – tai dvi psichologijos mokslų daktaro Algio Norvilo paskaitos „Kalba ir jos likimas svetur: ar ilgai dar bus kalbama lietuviškai?” ir „Gimtosios kalbos mokymas išeivijoje. Keli kalbos mokymo būdai”.

Kiekviena kalba – tai pasaulio turtas. Mokslininkai stebi reiškinį, kas atsitinka su kalba žmonių grupėse, kurios atvyksta į svetimą šalį. Ir klausia, kaip kuo ilgiau išlaikyti kalbą, išsaugoti papročius ir kultūrą? Mokslininkus ypač domina Amerikos imigrantų padėtis, o mums, sakė dr. A. Norvilas, svarbus būtent lietuvių kalbos tausojimas ir puoselėjimas Amerikos lietuvių imigrantų šeimose.

Konferencijoje dalyvavo ne tik mokytojai, bet ir mokinių tėvai, kurie galėjo išgirsti, kokia didelė tėvų atsakomybė ir pareiga budėti prie gimtosios kalbos, kelti savo kalbos gerą vardą vaikų sąmonėje, kad jie patikėtų, jog sava, jų tėvų ir senelių kalba yra vertybė, kad kiekviena gerai išmokta kalba yra didelis dvasinis turtas. Renginio dalyviai išgirdo patarimų, kaip šeimose motyvuotai mokyti vaikus gimtosios kalbos. Prof. A. Norvilas savo paskaitoje pateikė pasaulio mokslininkų padarytas išvadas, apklausų rezultatus ir savo kompetentingą asmeninę patirtį, mat gyvendamas JAV nuo 1949ųjų jis pats yra išgyvenęs sudėtingą laikotarpį, bet savo gimtąją kalbą išsaugojo.

Lietuvių mokyklų mokytojams svarbu, kad mokiniai noriai lankytų šeštadienines mokyklas ir mielai mokytųsi savo gimtosios kalbos, todėl Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos direktorė I. Verbušaitienė rūpinasi pamokų kokybe ir mokinių motyvacija. Konferencijoje skaitė pranešimą „Tradicinė ar netradicinė pamoka? Kaip sudominti mokinius lietuvių kalba?’’ Direktorė paminėjo daugybę mokymo metodų, kuriuos mokytojos galėtų naudoti savo pamokose. Pasak jos, būtina atsižvelgti į kiekvieno mokinio gebėjimus, kai kuriuos metodus taikyti individualiam darbui su atskirais mokiniais.

Konferencijos pabaigoje vyko diskusija, pasidalijimas darbo patirtimi. Aišku viena, kad svetimoje šalyje nepuoselėjama gimtoji kalba ar net jos vardas greitai išnyks jaunesnės kartos atmintyje. Renginį baigėme su šviesia viltimi, kad mokytojai, tėvai ir vaikai sutelks savo jėgas ir stengsis puoselėti kalbines vertybes bei per jaunesnes kartas kuo ilgiau išsaugoti gimtąją lietuvių kalbą.