A†A Albinas Gurklis, MIC

gurklisTėvai marijonai gedi tėvo Albino Gurklio, MIC, kuris, eidamas 90-uosius metus, mirė š. m. spalio 31 d., penktadienį, Thompson, Connecticut.

Tėvas Gurklis gimė 1918 m. kovo 16 d. Waterbury, CT, Dominic ir Barbara (Griedis) Gurklis šeimoje. Abu tėvai buvo St. Joseph parapijiečiai Waterbury, CT.

Po vidurinės mokyklos jis įstojo ir baigė Marianapolio koledžą (Marianapolis College), Thompson, CT. Baigęs novicijaus kursus tėvas Gurklis įstojo į marijonų kongregaciją. Savo pirmuosius įžadus davė 1940 m. liepos 16 d. Po trejų teologijos studijų metų 1943 m. liepos 16 d. tėvas Gurklis davė paskutiniuosius savo įžadus. O 1943 m. rugpjūčio 8 d. Marianapolis koledže jis buvo įšventintas į kunigus.

Po įšventinimo tėvas Gurklis studijavo Marquette University, Milwaukee, IL, kur 1950 m. gavo  magistro laipsnį matematikos srityje. Po to jis sugrįžo į Marianapolį ir buvo paskirtas mokyti matematiką Marianapolis Preparatory School. Tolesnius 58-erius savo gyvenimo metus jis pašventė matematikai mokyti. Nuo 1950–ųjų rugsėjo iki 2008–ųjų sausio tėvas Gurklis dėstė algebrą, geometriją, aritmetiką, vadovavo Matematikos fakultetui. Kaip marijonas jis ėjo įvairias pareigas.

Savaitgaliais tėvas Gurklis aptarnaudavo Amerikos lietuvių bendruomenes Connectitut valstijoje. Nuo 1943 m. jis atnašavo šv. Mišias ir skaitė pamokslus, ypač daug pasitarnavo Šv. Trejybės lietuviškoje parapijoje Hartford. Daugelį metų jis padėjo Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo vargdienių seselių vienuolynui Putname, CT.

Tėvo Gurklio laidotuvės įvyks lapkričio 4 d. 10:30 val. ryte Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje, Marianapolis Prep School. Bus palaidotas marijonų kapinėse Stockbridge, MA.

Liūdesy liko tėvo Gurklio brolis John Gurklis, gyvenantis Columbus, OH, sūnėnas dr. John Gurklis, MD, gyvenantis Pittsburgh, PA, ir dukterėčia Jean Gurklis, gyvenanti Columbus, OH.
Tėvai marijonai kviečia visus prisijungti savo malda už tėvo Gurklio sielą.