tamkev

Arkivyskupas S. Tamkevičius, SJ ir prel. E. Putrimas

Šios kelionės metu arkivyskupas gilinosi į sielovados reikalus

Dalia Cidzikaitė

Š. m. spalio 24–28 dienomis Čikagoje lankėsi Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ ir Lietuvos V
yskupų konferencijos delegatas prelatas Edmundas Putrimas.

Arkivyskupas ir prelatas spalio 24 d. lankėsi Beverly Shores, IN parapijoje, spalio 25 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte, IL, tą pačią dieną susitiko su vietos vysk. Gustavo Garcia-Siller, o vakare dalyvavo ir šiųmetiniame ,,Draugo” pokylyje Willow Springs, IL. Spalio 26 d. seselių kazimieriečių Motiniškuose namuose arkivysk. Tamkevičius ir prel. Putrimas susitiko su Romos katalikų federacija, ateitininkais, skautais ir kitų lietuviškų organizacijų nariais. Spalio 27 d. Jaunimo centre, Čikagoje susitiko su kunigais ir seselėmis, dirbančiais sielovadinį darbą Čikagoje ir jos apylinkėse. Tos pačios dienos popietę dalyvavo ,,Seklyčioje” surengtoje spaudos konferencijoje su vietine lietuviška spauda.

Nori geriau susipažinti su lietuvių sielovada JAV

Šį arkivyskupo apsilankymą Čikagoje trumpai pristatęs prel. Putrimas sakė, jog šiais metais arkivysk. Tamkevičius į Šiaurės Ameriką atvyksta jau antrą kartą. Visų pirma tiek pirmoji, tiek ir ši kelionė yra ganytojiška kelionė, nes Tamkevičius, būdamas Kauno arkivyskupu, kuriam priklauso ir Šiluva, atvažiavo švęsti įvairiose JAV vietose surengto Šiluvos 400 metų jubiliejaus. Kitas kelionės tikslas – noras susipažinti su užsienio lietuvių katalikų padėtimi. Balandžio mėnesį ganytojas seselių kazimieriečių namuose, Čikagoje, dalyvavo sielovados konferencijoje. Toliau jis keliavo į Detroitą, kur parapija šventė savo šimtmetį ir Šiluvos jubiliejų, iš ten skrido į Los Angeles, kur taip pat buvo surengtas Šiluvos šventės paminėjimas. Tiek praėjusį, tiek šį kartą arkivyskupas stengėsi geriau susipažinti su lietuvių sielovados veikla ir rūpesčiais Amerikoje.
Marquette Park parapija sulauks lietuvio kunigo

Vienu tokių rūpesčių pasidalijo spaudos konferencijoje dalyvavusi ,,Tėviškės žiburių” korespondentė Aldona Šmulkštienė, kuri teiravosi dėl Marquette Park parapijos reikalų. Jos teigimu, paskutiniu metu sklinda kalbos ar tik gandai, kad bus didelių permainų Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje ir kad galbūt tos permainos įvyks sausį. Arkivysk. Tamkevičius sakė, jog Lietuvos vyskupų konferencija yra pasiruošusi duoti lietuvį kunigą Marquette Park parapijai ir jį duos tada, kai viskas bus suderinta su vietinu ordinaru. Arkivyskupas davė suprasti, jog tokie sprendimai nėra daromi greitai, mat šiuo metu Lietuva nėra turtinga kunigų. Vis dėlto arkivysk. Tamkevičius sakė, jog jis supranta, kaip svarbu Marquette Park parapijai turėti savo lietuviškai kalbantį kunigą, ir sakė, kad šiuo metu yra numatytas vienas kunigas. Jis vylėsi, jog nepraeis nei metai laiko ir tas kunigas atvažiuos į Čikagą. ,,Šitas žingsnis lyg ir aiškus, – spaudos konferencijoje kalbėjo arkivyskupas. – Manau, kad niekas čia jau nepasikeis. Bet pasikartosiu – tai nėra taip paprasta. Reikia ir prel. Putrimui su vyskupais Lietuvoje ieškoti ir čia, vietoje, su Čikagos ordinaru kalbėti, bet iš viso ko aišku, kad toks sprendimas įvyks.”

Į mūsų padėtį turėtume žiūrėti plačiau

Prel. Putrimas, tęsdamas temą apie lietuvių kunigų trūkumą, teigė, jog turime pripažinti, kad Čikagoje tikrai reikia dvasininkų. Tiek, kiek jų yra šiuo metu, neužtenka – jie nespėja, yra persidirbę, nes lietuvių bendruomenė Čikagoje bei jos apylinkėse yra labai didelė, didžiausia Šiaurės Amerikoje. Tačiau, pasak prelato, į lietuvių padėtį užsienyje reikėtų žiūrėti plačiau: pvz., tokioje Didžiojoje Britanijoje, Londone, yra tik vienas kunigas, kuris turi aptarnauti pagal neoficialius skaičius beveik 80 tūkst. lietuvių, o Šiaurės Anglijoje Anglijos Vyskupų konferencija jau neprašo, bet maldauja, kad būtų atsiųstas iš Lietuvos antras lietuvis kunigas, nes Šiaurės Airijoje yra tik vienas kunigas visai Airijai. ,,Aš suprantu, kad jums Čikagoje yra reikalingas dar vienas kunigas, tačiau jūs ir patys žinote, kad lietuvių emigracijos skaičius yra labai didelis ir kunigų poreikis užsienyje nepaprastai išaugo”, – sakė prel. Putrimas.

Kunigas nėra šachmatų figūra, bet gyvas žmogus

Arkivysk. Tamkevičius priminė, jog ne tik Vakarų Europa ir Šiaurės bei Pietų Amerika tikisi sulaukti kunigų iš Lietuvos. Jis pats šiais metais dukart lankėsi Rusijoje, kur šiuo metu nėra nė vieno lietuvio kunigo, kuris padėtų lietuviams, gyvenantiems Rusijos ribose, nors, arkivysk. Tamkevičiaus netiksliais duomenimis, Rusijoje lietuviškų bendruomenių yra apie 20. Jo apsilankymo metu Sankt Peterburge buvo susirinkę visų bendruomenių atstovai ir visi jie prašyte prašė duoti po vieną kunigą — vieną europinei daliai, iki Uralo, o kitą — už Uralo. ,,Jie jau neprašo kunigo vienai vietai, – sakė arkivyskupas, – bet kunigo, kuris galėtų kartas nuo karto atvažiuoti patarnauti.” Tad prašymų sulaukiama iš visų pusių ir reikia Lietuvoje vyskupams gerai pagalvoti, iš kurios Lietuvos parapijos paimti kunigą ir pasiųsti kitur. O tai, prisipažino Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininkas, ne visada taip paprasta. ,,Kunigas nėra šachmatų figūra, bet gyvas žmogus. Jei būčiau ordinaras, gal greičiau būtų priimtas sprendimas dėl lietuvio kunigo, o kadangi sprendimus daro vietinis ordinaras, reikia šiek tiek kantrybės.”

Jei reikės, kunigą gaus ir Cleveland lietuvių parapija

,,Dirvos” redaktorius Vytautas Radžius teiravosi apie iš Cleveland jį pasiekusią žinią apie dvi šiuo metu Cleveland veikiančias lietuviškas parapijas (Šv. Jurgio parapija su kun. kleb. Juozu Bacevičiumi ir Dievo Motinos parapija su kleb. Gediminu Kijausku). Jo teigimu, eina kalbos, kad vieną netrukus uždarys, o antrą žadama jungti su kitomis. Arkivyskupas sakė, jog viena Cleveland parapija turbūt natūraliai užsidarys. Bet kita parapija yra pakankamai gyva ir, kai šiais metais vyko Šiluvos jubiliejaus paminėjimas, jis matė apsilankiusius žmones, nors gal galėjo būti kiek daugiau jaunimo. Apie tai arkivysk. Tamkevičius kalbėjo su vietos vyskupu, kurį jis kartu su kun. kleb. Kijausku aplankė. ,,Aš išsakiau vyskupui savo nuomonę, kad parapija gyva, vyskupas sakė, kad į mano nuomonę jis atkreips dėmesį, – apie susitikimą su vietiniu Cleveland vyskupu kalbėjo arkivysk. Tamkevičius. – Nors kaip bus iš tikrųjų, pamatysime. Pažadėjau vyskupui, kad jeigu reikės, Lietuvos Vyskupų konferencija kunigą Cleveland duos.”

,,Turime nebijoti skelbti savo bendruomenės vardą”

Prel. Putrimo nuomone, pokalbis su Cleveland klebonu ir vyskupu dar kartą parodė, kad lietuviška sielovada Amerikoje turi spragų. Prelatas įsitikinęs, jog tai yra visų mūsų lietuvių problema. Mes per mažai skelbiamės, mes per daug esame užsidarę savo rate ir nepakankamai pajėgiame išsiaiškinti, kas esame ir kiek mūsų yra, – sakė prel. Putrimas. ,,Mes nepajėgiame išeiti iš savo bendruomenės lizdo. Nesakau, kad turime kažką skelbti, bet turime informuoti, kas esame, nebijoti skelbti savo bendruomenės vardą ir tai, ką mes veikiame, ir daryti tai vietinėje spaudoje, kad su mumis susipažintų. Tada vyskupams ir amerikiečiams nebus klausimų dėl mūsų veiklos”, – savo pastebėjimais dalijosi delegatas išeivijos lietuvių katalikų sielovadai.

Atsiverdami kitiems, neprarasime savo tautiškumo

Paklaustas, kaip konkrečiai tai lietuvių bendruomenės išeivijoje galėtų daryti, prelatas sakė, jog visų pirma kunigai, kurie atvyksta iš Lietuvos, negali vien tik užsidaryti lietuvių rate. Turi būti bendraujama ir su kitais kunigais vyskupijoje, turi dalyvauti vyskupijos posėdžiuose, seminaruose, rekolekcijose. Delegato teigimu, vyskupijos turi labai daug ką pasiūlyti, nes ten dirba savo sričių profesionalai. Ir iš mūsų parapijų reikėtų siųsti pasauliečius į tokius vyskupijų parengimus ir atstovauti lietuviškoms parapijoms. Taip gimsta kontaktų tinklas, ryšiai. ,,Turime suprasti, kad Katalikų Bažnyčia yra labai plati ir veikli, parapija yra tik dalis Katalikų Bažnyčios. Katalikų Bažnyčia turi labai daug dvasinių turtų, daug patirties, mėginkime jais pasinaudoti ir nebijokime, kad tai darydami mes prarasime savo tautiškumą, savo tapatybę. Atvirkščiai, vietiniuose renginiuose mes praturtinsime save”, – įsitikinęs prelatas.


tamkevicius

Arkivyskupas S. Tamkevičius, SJ ir prel. E. Putrimas su spaudos konferencijos
dalyviais.   Aurelijos Tamošiūnaitės nuotr