MUZIKOS KARALIAUS INAUGURACIJA 

caspi
Iš kairės: Aurelija Šakėnienė, centre LR generalinis konsulas ambasadorius New York Jonas Paslauskas. Toliau (iš kairės į dešinę): Rimas Česonis, Roma Česonienė, Jolanda Česonis, kunigas Gintaras Antanas Jonikas ir Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios jaunimo choras. Redos B. Juodeikis nuotr.

A. G. Casparini vargonai ir Radviliškio jaunimo choras

Regina Juodeikienė
Specialiai ,,Draugui” iš Rochester, NY
 
2008 metų spalio 16–oji į Rochester istoriją įeis kaip svarbi data, pažyminti ilgo ir sudėtingo projekto įgyvendinimą. Kai 2004 m. spalio 21–24 dienomis Rochester vyko kasmetinis Eastman–Rochester Organ Initiative (EROI) festivalis, jo metu oficialiai buvo pranešta apie naują Tarptautinį vargonų projektą. Projektą sudarė unikalių A. G. Casparini vargonų (1776 m.), esančių Vilniaus Šv. Dvasios (Domininkonų) bažnyčioje, kopijos kūrimas ir pastatymas Christ Church episkopalų bažnyčioje Rochester. Projekto vykdytojai – University of Rochester muzikos fakulteto (Eastman School of Music) profesūra, bendradarbiaujanti su GoArt instituto Švedijoje vargonų meistrais ir restauruotojais Lietuvoje bei vargonų restauravimo specialistais iš Italijos ir Vokietijos.

Šio projekto ,,širdis ir siela” buvo Eastman muzikos mokyklos profesorius dr. Hans Davidsson. Šiam reikalui jis skyrė nepaprastai daug pastangų. Pagelbėti jam susikūrė Casparini patariamoji taryba, į kurią įėjo ir lietuviai, iš kurių aktyviausi buvo LR garbės konsulas Rimantas Česonis, LB Tarybos narė ir vietinės LB apylinkės pirmininkė B. Litvinienė, K. Lapinas ir R. Kirsteinas. Atlikus begalę paruošiamųjų darbų, surengus pinigų telkimo renginius, keliavus į Švediją ir Lietuvą – projektas įgyvendintas. A. G. Casparini vargonų kopija puikuojasi Rochester, Christ Church episkopolų bažnyčioje. Muzikos karaliumi vadinamo instrumento inauguracija įvyko š. m. spalio 16 d.

Prieš pradedant vargonų šventę, Rochester universiteto prorektorius R. Kuncl, Eastman Muzikos mokyklos dekanas Douglas Lowry, vakaro kalbėtojai su vargonų departamento profesūra turėjo progą pabendrauti priėmime, kuriame dalyvavo ir LR gen. konsulas ambasadorius J. Paslauskas, kun. Gintaras Antanas Jonikas, LR garbės konsulas R. Česonis su žmona Roma ir Arūnas Česonis – Universiteto patikėtinių tarybos narys. Oficialioje vakaro programoje dalyvavo kviestiniai svečiai iš Švedijos, Vokietijos ir Lietuvos.

Prorektorius Ralph W. Kuncl pasveikino visus susirinkusius. Šiltą sveikinimo žodį tarė ir mūsų gerbiamas LR gen. konsulas ambasadorius iš New York Paslauskas. Ambasadoriui kalbant ekrane buvo rodomi Lietuvos vaizdai, suprojektuoti Redos Butauskaitės-Juodeikis. Kalbėtojų tikrai netrūko, tarp jų buvo ir Rochester mero patarėjas D. Porter, episkopolų vyskupas P. Singh, Eastman muzikos mokyklos dekanas Lowry, pagrindinis vargonų departamento profesorius D. Higgs. Pačią inauguracinę ceremoniją atliko prorektorius R. Kuncl bei nusipelnęs Eastman muzikos mokyklos vargonų profesorius David Craighead.

Mums, Rochester lietuviams, ši šventė niekuomet nebūtų buvusi tokia įspūdinga ir neužmirštama, jeigu joje nebūtų dalyvavęs Radviliškio Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios jaunimo choras, vadovaujamas Aurelijos Šakėnienės. Šį chorą prieš penkerius metus įkūrė šios parapijos klebonas Gintaras Jonikas, šiuo metu laikinai atliekantis sielovados darbą Rochester Šv. Jurgio lietuvių parapijoje. Choro daugumą sudaro Radviliškio gimnazistės bei jau studijuojančios universitetuose studentės. A. Šakėnienė nepaprastai didžiuojasi savo merginomis ir tiki, kad jos neapvils. Daug darbo valandų teko įdėti ruošiantis šiai kelionei, mat inauguraciniam vargonų koncertui turėjo būti paruošti du gana sudėtingi kūriniai. Tai: ,,Ecco il petto” – Benedetto Marcello (1686–1739) ir iš ,,Gloria – Laudamus Te” – RV 589 – Antonio Vivaldi (1678–1741)

Kūriniai buvo atlikti profesionaliai, nuskambėjo nepaprastai gražiai ir tai įrodė ne tik ilgi žiūrovų plojimai, bet ir Eastman muzikos mokyklos dekano Lowry ir ambasadoriaus Paslausko pagyrimai. Pagyrimų nesigailėjo ir dalyvavę kiti lietuviai.

Choras JAV lankėsi pirmą kartą, nors merginoms teko koncertuoti Vokietijoje ir Lenkijoje. Visur jos buvo šiltai sutiktos ir maloniai priimtos. Kadangi tuo pačiu metu (2008 m. spalio 10–12 d.) Rochester Šv. Jurgio lietuvių parapija šventė 100-to metų savo gyvavimo jubiliejų, buvo labai malonu išgirsti jaunų širdžių giesmę ir dainą, atvežtą iš Lietuvos.

Radviliškio Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios jaunimo choras spalio 11 dieną koncertavo Sacred Heart katedroje, kurioje dalyvavo daug garbių svečių: Lietuvos ambasadorius JAV iš Washington, DC Audrius Brūzga, vyskupas Eugenijus Bartulis iš Šiaulių, vietinis vyskupas Matthew H. Clark, gausus būrys ne tik lietuvių, bet ir amerikiečių publikos.

Didelį įspūdį paliko choro atlikta choreografija su žvakėmis. Ilgi plojimai lydėjo atliekamas merginų giesmes ir ne vieno lietuvio akyse matėsi ašaros. Tos pačios dienos vakare merginos savo dainomis džiugino pokylio dalyvius, kurių buvo susirinkę apie 400. Sekmadienį choras giedojo iškilmingose Šv. Jurgio parapijos šv. Mišiose.

Ir ne tik tai, jaunosios atlikėjos savo gabumais dalijosi Friendly Home senelių namuose. Nors ir nesuprasdami lietuvių kalbos, senukai plojo, lingavo į taktą, džiaugėsi skambiomis melodijomis. Tarp jų buvo ir lietuvių. Na, o atsidūrusios kitoje aplinkoje, kur taip pat dauguma žiūrovų buvo amerikiečiai, merginos vienai savo globėjų šeimai skyrė dainą ,,Trys milijonai” ir susilaukė kitataučių plojimų. Na, o tai, kad jos visos gražios, ne vienas vaikinas bandė jas kalbinti ir klausinėjo, iš kurio ,,pasaulio krašto” atvykusios. Žodžiu, merginos vertos pagyrimo, vertos gero žodžio.

O kas paliko didžiausią įspūdį iš susitikimo su šiomis merginomis? Ogi tai, kad jos pasirodė gražiai išauklėtos, mandagios, sugebėjo bendrauti ir su jaunu, ir su senu. Nepaprastai vertina ir gerbia savo vadovę Aureliją. Atsidėkodamos savo geradariams kaip dovaną jos skyrė savo atliekamas dainas. Negailėjo merginos dainų pagrindinei savo globėjai Romai Česonienei.

Visos giesmininkės sakė, kad jų kelionė į JAV buvo palaiminta. O argi galima tuo dar abejoti? Savo talentu jos garbina Dievą ir džiugina klausytoją. Mielos merginos, dainuokit, giedokit ir garsinkit Lietuvą!

casporgan

A. G. Casparini vargonų (1776 m.), esančių Vilniaus Šv. Dvasios
 (Domininkonų) bažnyčioje, kopija pastatyta Christ Church episkopalų
bažnyčioje Rochester.