dainava
,,Dainavos” choristai susirinkę į repeticiją.

Dainaviškiai pasiilgsta dainavimo, draugų ir...
Loreta Timukienė

Lietuvių meno ansamblio ,,Dainavos” nariai pasirengimą naujam kūrybiniam sezonui pradėjo gerai nusiteikę, bet tuo pačiu – pasiruošę įtemptai dirbti. Kaip juokaudamas sakė choro vadovas Darius Polikaitis, dainininkai repetuoti renkasi puikios nuotaikos, kadangi po vasaros ,,tur-būt pasiilgę dainavimo, draugų ir… dirigento!”

Dainaviškiai rugsėjo 14 d. kartu su kitais Čikagos lietuvių chorais giedojo Šiluvos Marijos jubiliejinėse šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. Pava-sarį choristai buvo pradėję mokytis repertuarą, bet per vasarą daug kas užsimiršo, tad reikėjo paplušėti, no-rint laiku pasiruošti šventei. Po Šilu-vos Marijos šventės dainininkų laukė ir tolimesni darbai.

Kas laukia ,,Dainavos”  gerbėjų šį sezoną?

Artimiausiuose choro planuose – lapkričio 16 d. Pasaulio lietuvių centro ruošiama kultūrinė popietė „Per tamsu”. Koncerte dalyvaus ne tik ,,Dainava” – šoks šokių grupės ,,Grandis”, ,,Spindulys”, dainuos Matulaičio misijos vaikų choras ,,Vyturys”, taip pat – ir ,,Dainavos” ansambio vyrų vienetas, dalyvaus Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai bei Dainų ir šokio teatras ,,Pasaka”. Visi šie kolektyvai repetuoja Pasaulio lietuvių centro patalpose. Kaip minėjo D. Polikaitis, ši popietė yra tarsi choro dovana Centrui, kad jame būtų galima tinkamai įrengti naujosios salės scenos apšvietimą. Šia proga ,,Dainava” atliks lengvesnio žanro kūrinius – estradines dainas, lietuvišką klasiką.

Svarbiausias šio sezono renginys – 2009 m. kovo 8 d. bendras „Dainavos” ir pianistų Sonatos bei Roko Zubovų koncertas, skirtas Lietuvos tūkstantmečiui paminėti. Šį koncertą ,,Dainava” ruošia kartu su Lietuvos Respublikos generaliniu konsulatu Čikagoje. Lietuvos tūkstantmečio minėjimo renginiai vyks ne tik pačioje Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kaip sakė choro vadovas, ,,Dainavos” atlikėjai įsitikinę, kad svarbu šia proga žinią apie Lietuvą skleisti visame pasaulyje. Todėl koncertas ruošiamas Harris teatre, Čikagos miesto centre (205 East Randolph), – kad apie mūsų šalį sužinotų ir platesnė amerikiečių visuomenė. Specialiai šia proga žinoma Lietuvos kompozitorė Nijolė Sinkevičiūtė parašė penkių dalių kūrinį chorui ir dviems fortepijonams „Lietuviška siuita”. Koncerto metu taip pat skambės Algirdo Martinaičio kantata ,,Gratulationes Lithuaniae” (parašyta 1000-mečio Dainų šventės proga), Ludwig van Beethoven ,,Chorinė fantazija” ir kiti kūriniai chorui ir dviem fortepijonams. D. Polikaitis pasidžiaugė gražiu bendradarbiavimu su konsulatu, o taip pat tuo, kad pasisekė į Čikagą pasikviesti garsius atlikėjus Sonatą ir Roką Zubovus. Juolab kad jiems tai bus tarsi sugrįžimas į antrus namus. Juk ne taip seniai pianistai gyveno Čikagoje ir praturtino mūsų lietuvių visuomenės kultūrinį gyvenimą savo koncertais ir kitais muzikiniais projektais.

O šį sezoną karūnuos Pasaulio lietuvių dainų šventė Lietuvoje, kuri vyks liepos 1–6 d. Šiuo metu 35 nariai žada šventėje dainuoti, nors, kaip prisipažino choro vadovas, dainininkai neramiai seka ekonomines žinias tikėdamiesi, kad skrydžių bilietų kainos nekils.

Choristai jaučiasi pagerbti

Šiais metas choro gretas papildė daugiau negu dešimt naujų narių – tarp jų yra labai talentingų dainininkų. Tad šiuo metu chore dainuoja apie 65 nariai. D. Polikaitis sakė: ,,Drįstu teigti, kad choras yra sustiprėjęs. Tai tikrai pačiu laiku, nes kovo 8 d. koncerto repertuaras yra puikus ir reikalaujantis daug pastangų.” Choristai ir jų vadovas džiaugiasi, kad atsirado proga bendrauti su kitais lietuvių muzikais ir kompozitoriais. Jie tikino esą pagerbti, jog kompozitorė N. Sinkevičiūtė pasitikėjo choru ir patikėjo įgyvendinti jos kūrybinę vaizduotę bei atlikti jos kūrinio premjerą. Taip pat ,,Dainava” džiaugiasi bendravimu su lietuvių kilmės kompozitoriumi ir pianistu Vytu Bakšiu, gyvenančiu Bostone, kuris aranžavo Ludwig van Beethoven ,,Chorinę fantaziją” dviems fortepijonams. O gyvas bendravimas su Zubovais, kaip tikisi dainaviškiai, bus nuostabus patyrimas tiek choristams, tiek ir jų vadovui.

,,Dainava” rengiasi  paminėti Lietuvos jubiliejų

Kaip pasakojo D. Polikaitis, mintis surengti bendrą koncertą su pianistais Zubovais gimė prieš keletą metų. Tačiau dėl įvairių priežasčių kurį laiką tai buvo tiktai graži mintis. Šių metų kovo mėnesį choro vadovas, lankydamasis Lietuvoje, susisiekė su Roku Zubovu. Buvo nutarta ilgiau nedelsti ir galvojama koncertą surengti 2010 metų pavasarį. Grįžęs į Čikagą D. Polikaitis šį projektą aptarė su konsulato atstovu Ramūnu Astrausku. Su tuometiniu gen. konsulu anksčiau buvo kalbėta apie šį sumanymą. R. Astrauskas pasiūlė koncertą surengti 2009 metų pavasarį, kada bus švenčiamas Lietuvos vardo paminėjimo jubiliejus. Viską aptarus buvo kibta į darbą ir – koncertas įvyks kovo 8 d.

O mintis užsakyti kūrinį šia proga kilo patiems Sonatai ir Rokui Zubovams, kurie dažnai bendrauja su kompozitore N. Sinkevičiūte Lietuvoje. Ji maloniai ėmėsi darbo – nors laiko buvo likę ne tiek daug! Kūrinys jau beveik parašytas – ,,Dainava” pradėjo repetuoti pirmąsias dalis. D. Polikaitis tvirtino esąs labai patenkintas kompozitorės darbu ir tikisi, jog ir klausytojams šis kūrinys bus įdomus ir patrauklus.

dainava