velines

Iškilmės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse
Antanas Paužuolis


Čikagoje esančiose Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse yra palaidota tūkstančiai lietuvių. Jau daugiau nei 100 metų jie čia laidojami.
Daugelis žmonių yra susibūrę į Šv. Kazimiero sklypų savininkų draugiją. Šios draugijos valdyba kiekvienais metais sukviečia lietuvių visuomenę paminėti pirmųjų steigėjų, kurių dėka buvo įsteigtos šios lietuviškos kapinės, neturinčios panašių ir lygių visoje Amerikoje.

Šiais metais mirusiųjų paminėjimo iškilmes atidarė sklypų savininkų draugijos pirmininkė Birutė Vitkauskienė. Yra nusistovėjęs paprotys paminėjimo metu padėti lietuviškų spalvų vainiką, uždegti žvakę, kuriuos pašventina kapinių direktorius kun. Jonas Kuzinskas. Vainiką padėti yra pakviečiama kokia nors visuomenei nusipelniusi organizacija. Šį sykį tą padaryti buvo pakviesti ,,Lituanicos” tunto skautai.

Pirmininkė pakvietė skautą Martyną Matutį sugiedoti Amerikos ir Lietuvos himnus, pritariant visiems susirinkusiems.

Kapinių direktorius kun. Kuzinskas sukalbėjo maldas, prisimindamas visus mirusius, pašventino vainiką ir vėlinių žvakę. Vainiką ir žvakę atnešė skautai: Andrius Markulis, Linas Aleksiūnas ir Audrius Aleksiūnas.
Sklypų savininkų draugijos reikalų vedėjas (anksčiau tą atlikdavo visuomenininkas Algis Regis, kuris dėl amžiaus naštos yra išėjęs į pensiją) trumpai paminėjo šių pirmūnų įnašą į lietuviškų kapinių steigimą.

Kalbėtojas sakė perskaitęs labai prasmingą užrašą ant paminklo, kuriame yra užrašyti tokie žodžiai: ,,Palikome Tėvynę laikinai, kelionė prailgo amžinai.” Daugelis iš mūsų buvo įsitikinę, kad greitai grįš į savo Tėviškės laukus, bet gyvenimo tėkmė padiktavo savo. Tą gerai numatė pirmieji emigrantai, todėl jie pasirūpino, kad turėtų nuosavą amžino poilsio vietą svetur. To meto sąlygomis steigti lietuviškas kapines buvo didžiulis ir labai rizikingas užsimojimas, nes mūsų tautiečiai patys sunkiai vertėsi. Vaikščiodami po pirmūnų kapavietes, stebėkite užrašus, gimimo ir mirimo metus, tai suteiks daug minčių lyginant praeitį su dabartimi.

Sugiedojus giesmę ,,Marija, Marija”, sklypų savininkų draugijos pirmininkė padėkojo Šaulių kuopai už dalyvavimą – jų buvimas visada suteikia daugiau iškilmingumo. Nuoširdžiausia padėka kun. Jonui Kuzinskui, kuris niekada neatsisako dalyvauti paminėjime. Ačiū ,,Lituanicos” tunto skautams už dalyvavimą lietuvių kapinėse, suteikiant galimybę pažinti jas arčiau.

Po paminėjimo gausus dalyvių būrys pasklido po kapines, norėdamas aplankyti savus mirusius. Šventė buvo graži, vienintelis dalykas nuliūdinęs lankytojus ir vedėjus – tai kapinių administracijos nepasirūpinimas suteikti gerai veikiančią garso įrangą.

velines

velines1

Jono Kuprio nuotraukos