draugo fondas

Iš kairės: Mandatų komisijos pirm. Vaclovas Momkus, suvažiavimo
sekretorė Nijolė Nausėdienė, DF pirm. Marija Remienė, ,,Draugo” 
vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė, DF tarybos nariai dr. Augustinas
Idzelis ir dr. Algis Norvilas.


Draugo Fondo suvažiavimas

Š. m. lapkričio 8 d. Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje 15-ąjį kartą įvyko metinis Draugo fondo (DF) narių suvažiavimas. Jame gausiau, nei praėjusiais metais, dalyvavo Fondo nariai, žiniasklaidos atstovai (savaitraštis ,,Amerikos lietuvis” ir internetinė svetainė Biciulyste.lt). Į suvažiavimą atvažiavo ir naujas Fondo narys Mindaugas Pračkaila iš North Riverside.

16-uosius metus gyvuojančio DF suvažiavimo programa tradiciškai prasidėjo kun. Antano Gražulio, SJ invokacija, ,,Draugo” leidėjų ir dienraščio vyr. redaktorės sveikinimu bei pranešimais, dabartinės Fondo tarybos pirmininkės Marijos Remienės sveikinimu bei pranešimu, nemažai dėmesio skirta Fondo iždo, finansinių knygų patikrinimo ir DF investavimo klausimams.

„Draugo” leidėjų vardu kalbėjęs dienraščio tarybos pirmininkas Saulius Kuprys užtikrino, kad laikraštis eis pirmyn, nepaisant šiuo metu spaudoje pasirodžiusių įvairių užuominų apie marijonų planus. Pirmininkas sakė, jog šiuo metu vyksta pokalbiai su marijonais, kreiptasi į visuomenę patarimų, kaip išspręsti „Draugo” pastato reikalą. Kuprys sakė, jog šį klausimą sprendžiant reikės kūrybingumo. Jis taip pat pažadėjo, kad išsprendus techninius ir praktinius dalykus, pvz., darbo jėgos klausimą, netrukus – jei ne šiais, tai kitų metų pradžioje, „Draugo” šimtmečiui – visas popieriuje pasirodantis ,,Draugas” bus prieinamas ir internete.

Vyr. „Draugo” redaktorė dr. Dalia Cidzikaitė supažindino susirinkusius su pokyčiais redakcijoje (nuo š. m. sausio mėnesio pradėjo dirbti nauja redaktorė, kuri pakeitė Valdą Krivicką, redagavusį pirmąjį puslapį bei Lietuvos ir pasaulio žinias), laikraščio turinio naujienomis ir pokyčiais (padaugėjo bendradarbių, sustiprėjo ryšys su atskirais lietuviškais telkiniais JAV, įsitvirtino pastovesnės rubrikos, skaitytojams pasiūlyta ne viena naujiena). Per pusantrų savo darbo dienraštyje metų vyr. redaktorė keliavo į keletą lietuviškų telkinių, susitiko su keliomis lietuviškomis organizacijomis. Ji atkreipė dėmesį į būtinybę kuo greičiau išspręsti vis žadamo viso „Draugo” perkėlimą į internetą; apie lankstesnės reklamos poreikį; ilgalaikės strategijos sukūrimą, ieškant naujų skaitytojų, dienraštį platinant tiek Čikagoje, tiek kituose Amerikos lietuvių telkiniuose.

Dabartinė DF tarybos pirmininkė Marija Remienė pasidžiaugė, kad šiais metais „Draugas” iš DF prašė kur kas mažiau pinigų – tik 30,000 dol., palyginti su 105,000 dol. praėjusiais metais. ,,Tad dienraštis, – sakė ji, – išsilaiko iš prenumeratų ir aukų.” Tačiau padidėjo honorarams išmokama suma, kadangi atsirado daugiau bendradarbių, kurie tikisi užmokesčio už parašytą straipsnį. DF pirmininkė, priminusi, jog Fondas laikosi ant savanorių pečių, atskirai padėkojo Fondo iždininkui Leopoldui von Braun, Jonui Kupriui, Viktorijai ir Antanui Valavičiams ir kitiems.

Iždininko Leopoldo von Braun Fondo nariams ir visuomenei pateiktoje šių metų DF finansinėje ataskaitoje atsispindėjo šiemet visas biržas ištikusi krizė. Neaplenkė ji ir DF: jo kapitalas sumažėjo maždaug nuo 800,000 iki 600,000 dol. (š. m. spalio 1 d. duomenys). Praeitą mėnesį jis sumažėjo dar apie 200,000 dol. ,,Tai nėra geros naujienos, – sakė Fondo iždininkas, – bet tikimės, kad finansinė padėtis JAV ir visame pasaulyje atsigaus, kad ji pagerės ir mums.” Jis, kaip ir DF pirmininkė, pasidžiaugė sumažėjusiomis išlaidomis (šįmet „Draugo” išlaidoms skirta tik apie 53,000 dol. (kasdienėms išlaidoms 30,000 dol., 23,000 dol. honorarams), o paties Fondo išlaidos siekė apie 700 dol., kurių didžioji dalis buvo pašto išlaidos, suvažiavimo salės nuoma ir vaišės.

Gytis Kavaliauskas, investicinės kompanijos ,,Smith Barney” atstovas, trumpai papasakojo, kur DF yra dabar, ko tikėtis ateityje ir ko reikės, norint išsikrapštyti iš susidariusios finansinės padėties. Jo teigimu, šiais metais nesvarbu, kur, kurioje pasaulio dalyje investavai, visur praradai pinigus. Vieninteliai patikimiausi šaltiniai, kur žmonės ir kompanijos neprarado pinigų, tai grynieji pinigai, terminuoti indėliai ir vyriausybės obligacijos. Nors JAV šiais metais indeksas yra nukritęs 37 proc., tai vienas geriausių rodiklių pasaulyje. Europa, Azija nukritusi daugiau, naujos ekonomikos – dar daugiau. ,,Tad Amerika vis dar yra geriausia vieta investuoti”, – įsitikinęs ,,Smith Barney” atstovas.

Pasak Kavaliausko, nors daug kas susidariusią padėtį lygina su 1930-ųjų metų didžiąja depresija, jo nuomone, daug statistinių duomenų rodo, kad šiuo metu padėtis yra bloga, bet tai tikrai ne 1930-ųjų krizė, bent jau kol kas. Jo prognozės ateičiai nebuvo labai linksmos. Anot jo, bet kokią finansinę krizę lydi daugiau nei viena bloga žinia. Jis patarė nedaryti drastiškų sprendimų, nes tokiais atvejais emocijos tikrai nepadeda. ,,Reikia turėti kantrybės ir istorija išgelbės”, – teigė Kavaliauskas.

Fondo Revizijos komisijos narių (Antano Paužuolio – pirmininko, Vidos Sakevičiūtės ir Danguolės Kviklytės) nuomonė dėl Fondo iždininko vedamų buhalterinių knygų nuo 2008 sausio 1 d. iki 2008 m. rugsėjo 30 d. šįkart išsiskyrė. Paužuolis ir Sakevičiūtė pranešė, jog Fondo pajamų ir išlaidų knygos vedamos tvarkingai, jos lengvai patikrinamos, knygose surašytos sumos turi palydinčius dokumentus. Dviejų narių nuomone, knygos išsamiai rodo, kur investuoti Fondo pinigai. Kviklytė turėjo kiek kitokią nuomonę apie iždininko vedamas knygas. Pasibaigus vidiniam auditui, jos rekomendacijos skyrėsi nuo likusių Komisijos narių surašyto akto. Kviklytė pažymėjo, jog ji neturi pakankamos finansinės patirties pasirašyti po teiginiu, kad knygose pateiktas balansas „yra tikslus”, kaip parašyta Komisijos akto 5-ame straipsnyje. Savo pranešime DF suvažiavimui ji pasiūlė, kad ateinančiais metais Fondo buhalterines knygas patikrintų nepriklausomas finansų specialistas (independent certified public accountant), nes, Kviklytės žiniomis, Fondo finansai jau seniai buvo patikrinti oficialiai ir teisiškai, o juk Fondo pinigų suma yra nemaža. Kviklytė taip pat patarė į Revizijos komisijos sudėtį pasikviesti bent vieną narį, kuris turėtų patirties su JAV ir Illinois pelno nesiekiančių organizacijų ar fondų ataskaitų reikalavimais, kuris galėtų ateityje padėti sudaryti išsamesnį finansų patikrinimo planą.

Po kiek užtrukusių diskusijų buvo nuspręsta Revizijos komisijos pranešimą, perskaitytą Komisijos pirmininko Paužuolio, priimti. Nors balsuojant buvo atmestas Kviklytės pasiūlymas kitais metais pasikviesti nepriklausomą finansų specialistą, DF taryba sutiko tokią galimybę apsvarstyti ir suradus tinkamą žmogų už tinkamą atlyginimą jį pasamdyti peržiūrėti Fondo finansines knygas.

Suvažiavimo gale įvyko rinkimai į DF tarybą, kuri yra atsakinga už Fondo administravimą, lėšas ir investicijas. Šiais metais dvejų metų kadenciją baigę dr. Ona Daugirdienė, Rūta Jautokienė ir dr. Algis Norvilas buvo perrinkti, o vietoj kadenciją pabaigusio Vytenio Lietuvninko buvo išrinktas naujas DF tarybos narys Vacys Šaulys, kuris šiame Fondo suvažiavime negalėjo dalyvauti.

Renkant Revizijos komisiją, Paužuolis ir Sakevičiūtė, sutikę ir toliau būti minėtos Komisijos nariais, buvo vėl išrinkti į Komisiją. Kviklytei atsisakius toliau būti Revizijos komisijoje, ją pakeitė naujai išrinkta Sigutė Užupienė.
    
Draugo” informacija

drfaugo fondas
Revizijos komisiją, Vida Sakevičiūtė, Antanas  Paužuolis ir Sigutė Užupienė.

Jono Kuprio nuotraukos