svkryz


Šv. Kryžiaus bažnyčia skelbia „rožių akciją”

Aurelija Tamošiūnaitė

2008 m. rugsėjo 14 d., prieš pat pradedant švęsti Šventojo Kryžiaus šventę, nuo Šv. Kryžiaus bažnyčiossvkryz lubų nukrito viena iš 2,000 dekoratyvinių rožių, gaubiančių bažnyčios šviestuvus. Ši rožė prie bažnyčios lubų su gipsu ir arklio plaukais buvo prilipdyta prieš 104 metus. Siekdama išsaugoti bažnyčios meninį ansamblį bei meninį vieningumą parapija nusprendė paskelbti akciją surinkti 75,000 dol. restauruoti šias rožes. Nukritus pirmajai rožei, arkivyskupija paskyrė inžinierių, kuris turėjo ištirti visų prie lubų pritvirtintų dekoratyvinių rožių būklę. Šie lubų puošybos elementai labai nesaugiai laikosi prie lubų, dėl šios priežasties arkivyskupija norėjo visai uždaryti bažnyčią, nuimti visas rožes ir palaukti, kol parapija surinks pinigų joms pritvirtinti iš naujo.

Parapija bažnyčios uždaryti nesutiko. Todėl buvo paskelbta 46 dienų akcija – surinkti 75,000 dol. rožėms sutvirtinti. Parapijos klebono teigimu, kad įvyktų „rožių stebuklas”, teužtektų kiekvienam parapijiečiui paaukoti po 50 dol.

Šv. Kryžiaus (Holy Cross) bažnyčia – viena iš ankstyviausių lietuvių pastatytų bažnyčių Čikagoje. Parapija įkurta 1904 m. Šv. Kryžiaus bažnyčios atsiradimas glaudžiai susijęs su pirmąja lietuvių imigrantų banga, dirbusia Čikagos skerdyklose XX amžiaus pradžioje ir gausiai gyvenusioje tuometinėje Back of the Yards teritorijoje. Galbūt čia, šioje bažnyčioje, įvyko ir Jurgio Rudkaus ir Onos vestuvės, aprašytos legendiniame Upton Sinclair romane „The Jungle”.

Dabartinė baroko stiliaus bažnyčia 1746 W. 46th gatvėje buvo pradėta statyti 1913 metais, o pirmosios Mišios šioje bažnyčioje buvo atnašautos rugsėjo 26 d., 1915 m. Bažnyčios architektas – Juozas Molitor. Šv. Kryžiaus bažnyčios architektūra – įspūdinga. Bažnyčios lubose yra daugiau nei 2,000 lempučių, kurios apgaubtos „rožėmis”. Bažnyčia yra prilaikoma marmurinių kolonų, išsidėsčiusių pastato šonuose. Tad susirinkusieji parapijiečiai, kad ir kur atsisėstų, visada gali matyti didįjį altorių. Vienu metu bažnyčioje gali tilpti apie 1,500 tikinčiųjų.

Ši bažnyčia daugelį metų buvo lietuvių kultūros centras. Kartu su parapijos įkūrimu 1904 m. buvo įkurta ir parapijos mokykla, kurioje nuo 1925 metų mokytojavo seselės kazimierietės, parapijoje veikė daugybė organizacijų. Čia keletą metų buvo leidžiamas ir ,,Draugas”, šio dienraščio leidybą perkėlus iš Pennsylvania valstijos į Čikagą. Po Antrojo pasaulinio karo Šv. Kryžiaus parapijoje įsikūrė ir tėvai jėzuitai, vėliau persikėlę į naujai pastatytą Jaunimo centrą. Daugumai lietuvių laikui bėgant persikėlus gyventi kitur bei užsidarius skerdykloms, pradėjo retėti ir šios parapijos lietuvių tikinčiųjų gretos. Dabar bažnyčia tarnauja gausiai ispanakalbių emigrantų bendruomenei.

Ne vienas Amerikos lietuvis turbūt pamena vieną iš paskutinių kartų, kai bažnyčioje vėl skambėjo lietuvių kalba ir buvo aukojama lietuviška šv. Mišių auka. 2004 m. lapkričio 13 d. buvo iškilmingai atšvęstas bažnyčios šimtmetis. Tuomet šv. Mišias atnašavo Lietuvos vyskupas Paulius Baltakis, OFM, giesme palydėjo choras ,,Dainava”. Tad visi lietuviai, kurie neabejingi šios bažnyčios likimui, jos meninio ansamblio išsaugojimui, kviečiami prisijungti prie „rožių akcijos“. Daugiau informacijos galima rasti internete, parapijos svetainėje: http://www.hcihm.org/freedom web/.

svkryz