Paskirtos 2008 metų

JAV LB Kultūros tarybos premijos

JAV LB Kultūros taryba, praneša, kad 2008 metų Kutūrinės premijos skiriamos šiems JAV lietuviams, kurie ilgus metus su dideliu pasiryžimu, dirbo visuomeninį ir kūrybinį darbą:

kult
JAV LB Krašto valdybos „Metų Kūrėjo premija”. Premiją paskyrė JAV Krašto valdyba, kurios laureatė yra Danguolė Razutytė-Varnienė. Premija skiriama asmeniui, kuris šiais metais savo veikla daugiausia prisidėjo prie JAV Lietuvių Bendruomenei reikšmingo kultūrinio renginio. Tautinių Šokių šventė kaip tik ir buvo toks šių metų svarbus renginys. Ši premija įvertina D. Razutytę-Varnienę už jos daugelio metų darbą ir kūrybingumą kaip tautinių šokių mokytoją ir choreografę, ir ypač sėkmingą šių metų XIII Lietuvių tautinių šokių šventę.


aleksa
Dailės premija. Komisijos pirmininkė Laima Apanavičienė JAV LB Kultūros Tarybos pirmininkei pranešė, kad komisija vienbalsiai už ilgametę veiklą 2008 m. Dailės premiją skiria dailininkui Petrui Aleksai, gyvenančiam Hickory Hills, IL.


gostautas

Spaudos darbuotojo premija. Spaudos darbuotojo premijos komisijos pirmininkas Edvardas Šulaitis JAV LB Kultūros tarybos pirmininkei pranešė, kad komisija vienbalsiai skiria 2008 m. Spaudos darbuotojo premiją Stasiui Goštautui, gyvenančiam Westwood, MA.
jasiuTeatro premija. Teatro premijos komisijos pirmininkas Algimantas Žemaitaitis JAV LB Kultūros tarybos pirmininkei pranešė, kad komisija vienbalsiai skiria 2008 m. Teatro premiją a. a. Pauliui Jasiukoniui. Komisijos pirmininkas rašo, kad Paulius Jasiukonis, kuris netikėtai mirė šiais metais, buvo nepakeičiamas darbuotojas visame kame: teatre, filmuose, radijo programose ir ypatingai įamžinant išeivijos lietuvių kultūrinę veiklą. Paulius Jasiukonis gyveno Los Angeles, CA.


Sveikinu visus 2008-ųjų metų JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos premijų laureatus. Premijų mecenatas – JAV LB Krašto valdyba.

Premijos bus įteiktos šių metų lapkričio 29 d. Mokslo ir kūrybos simpoziumo pokylio metu, kuris įvyks Marriott viešbutyje, Burr Ridge, IL. Visuomenė kviečiama dalyvauti pokylyje ir pagerbti laureatus.

Dalė Lukienė
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė